Как текстилната продукция замърсява околната среда (инфографики)

Производството на големи количества евтини дрехи има своята екологична цена. Научете как то се отразява на околната среда и какви решения търси ЕС.

Купчина от стари дрехи
Европейският парламент иска да насърчи устойчиви модели на производство и потребление на облекла

"Бързата мода" е постоянното предлагане на нови стилове на много ниски цени. ЕС иска да намали текстилните отпадъци, да удължи полезния живот на дрехите и да увеличи тяхното рециклиране. Това е част от усилията за изграждане на кръгова икономика до 2050 г.

Научете какво представлява кръговата икономика, какви са значението ѝ и ползите от нея.

Инфографиката показва отражението на потреблението на текстилни продукти върху околната среда на човек от населението в ЕС през 2022 г.  (използването на земя, вода, суровини и генерирането на емисии)
Текстилните продукти изискват значителни природни ресурси

Прекалено потребление на природни ресурси


За текстилното производство са нужни много вода и земя за отглеждане на памук и други влакна.

За да се направи само една памучна тениска, са необходими около 2700 литра прясна вода – това е количеството питейна вода, което човек потребява за две години и половина.

Текстилният сектор поглъща и големи земни ресурси. През 2020 г. производството на дрехи за всеки гражданин на ЕС е изисквало средно 9 куб. метра вода, 400 кв. метра земя и 391 килограма суровини.

Замърсяване на водите


Текстилното производство е причина за около 20% от замърсяването на прясната вода в световен мащаб вследствие на продукти за боядисване на платовете и крайна обработка.

Според оценките всяка година прането на синтетични материали води до натрупването на повече от половин милион тона микрочастици пластмаса на дъното на океана. Това е глобален проблем, но той има и сериозни местни измерения: здравето на хората, животните и екосистемите в близост до фабриките е подложено на големи рискове.

Повечето микрочастици пластмаса се освобождават при първите няколко изпирания на дрехите. Масовото производство, ниските цени и големите обеми продажби означават, че повече дрехи преминават през първоначални изпирания.

Едно зареждане на пералня с дрехи от полиестерможе да освободи 700 000 пластмасови микровлакна, които могат да попаднат в хранителната верига.

Емисии на парникови газове


Счита се, че модната индустрия е отговорна за 10% от световните въглеродни емисии – повече от международните полети и морското корабоплаване взети заедно.

Според Европейската агенция за околна среда през 2020 г. покупките на текстил в ЕС са генерирали около 270 кг. емисии въглероден диоксид на човек. Това означава, че текстилните продукти, продавани в ЕС, са генерирали парникови газове с еквивалент на 121 млн. тона емисии въглероден диоксид.

Текстилните отпадъци и рециклирането


Начинът, по който хората се освобождават от нежелани дрехи, също се промени – вместо да се даряват, те биват изхвърляни.

По-малко от половината от непотребните дрехи се събират за ново използване и рециклиране, а само 1% се превръщат в нови дрехи. Част от причината е, че едва сега се появяват технологиите, които позволяват рециклирането на платове в нови тъкани.

Всяка година европейците употребяват средно 26 кг и изхвърлят около 11 кг текстил. Използваните дрехи могат да бъдат изнасяни извън ЕС, но в повечето случаи (87%) се изгарят или депонират.

Феноменът на бързата мода е свързан с използването на социалните мрежи в комуникационните стратегии и с ускорено доставяне на най-новите модни тенденции на повече потребители.

Решенията за намаляване на отпадъците в сектора са свързани с разработването на нови бизнес модели за отдаване на дрехи под наем, за улесняване на повторната употреба и рециклирането. Стратегията следва да насърчава промени в поведението на потребителите към по-устойчиви модели - например, закупуване на по-малко дрехи с по-добро качество.

1%

от използваните дрехи се рециклират

Стратегията на ЕС за устойчива текстилна индустрия


Европейската комисия представи през март 2022 г. нова стратегия за по-устойчиви текстилни продукти, които могат да бъдат преправяни, използвани многократно и рециклирани.

Стратегията предвижда нови изисквания за екодизайна на текстилните продукти и по-ясна информация за продуктите, както и засилване на отговорността на компаниите за тяхното отражение върху въглеродните емисии и околната среда.

През юни 2023 г. депутатите формулираха предложения за спиране на прекаленото производство и потребление на дрехи в ЕС. Докладът на Парламента настоя производственият процес да зачита правата на човека, социалните и трудовите права и да опазва околната среда и животните.

Инфографиката показва ръста на световното производство на текстил през последните години (от 58 милиона тона през 2000 г., на 109 милиона тона през 2020 г., като прогнозите са прозводството да достигне 145 милиона тона през  2030 г.)
Световното производство на текстил расте бързо

Приети мерки от ЕС относно текстилните отпадъци


Директивата относно отпадъците бе одобрена от Европейския парламент през 2018 г., Новата стратегия на Комисията също включва мерки за справяне с наличието на опасни химикали, налагане на отговорност на производителите за цялата верига на доставки на продукта и цели насърчаване на потребителите да избират устойчив текстил.


ЕС разполага със своя екомаркировка, която производителите, спазващи екологичните критерии, могат да прилагат за изделията, като така се гарантира ограничена употреба на вредни вещества и намалено замърсяване на водите и въздуха.


Европейският парламент прие идеи за промени в правилата за отпадъците от текстил през март 2024 г. Преразглеждането на директивата за отпадъците ще въведе схеми за разширена отговорност на производителите. Това означава, че производителите и търговците на текстилни продукти като дрехи, обувки, шапки и аксесоари ще трябва да покриват разходите за разделно събиране, сортиране и рециклиране.


Въпреки че Комисията предложи разширената отговорност да започне да важи 30 месеца след влизането на директивата в сила, евродепутатите настояваха за период от 18 месеца. Освен това страните в ЕС ще бъдат задължени да започнат да събират разделно текстилни продукти за подготовка за повторна употреба и рециклиране от 1 януари 2025 година.


„Ние изискваме налагане на цели за намаляване на текстилните отпадъци и контрол върху употребяваните текстилни изделия, които се изнасят”, каза докладчикът на Парламента Анна Залевска (ЕКР, Полша). Залевска апелира за по-добра инфраструктура за разделно събиране на текстилни продукти и по-ефективно сортиране на общите отпадъци. Целта е предметите, които могат да бъдат рециклирани, да бъдат отделени, преди да бъдат изпратени за изгаряне или на депо за отпадъци.

Следващи стъпки


Преговорите със Съвета по директивата за отпадъците ще бъдат завършени от следващия Парламент, който ще бъде избран на европейските избори от 6 до 9 юни 2024 г.

Научете повече за управлението на отпадъците в ЕС: