Кръгова икономика: как ЕС иска да направи продуктите по-устойчиви

Научете за плана на ЕС за кръговата икономика до 2050 г. и какви допълнителни мерки предлага Парламентът за по-малко отпадъци и по-дълъг живот на продуктите.

Кръгова икономика: Дрехи с етикет, че са били производени на 100% с рециклирани платове
Рециклирането е важен елемент от усилията за кръгова икономика ©AdobeStock/HollyHarry

Ограничеността на суровините и промените в климата изискват преминаването от общество, което използва и изхвърля, към въглеродно неутрална, екологично устойчива, чиста от замърсители икономика.

Кризата вследствие на коронавируса подчерта слабостта на веригите за доставки и засегна малкия бизнес и индустрията. Развитието на кръгова икономика, в която ресурсите и продуктите се използват продължително и се рециклират, ще намали емисиите на въглеродни емисии, ще стимулира икономическия растеж и ще създаде възможности за работа.

Планът на ЕС за кръгова икономика


През март 2022 г. Европейската комисия предложи първи пакет от мерки за ускоряване на прехода към кръгова икономика. Той е в съгласие с целта на Зеления пакт за постигане на нулеви въглеродни емисии до 2050 г и включва разширяване на обхвата на правилата за еко-дизайн, насърчаване на потребителите да преминат към по-устойчив начин на живот, както и стратегия за по-устойчиви текстилни продукти.

Комисията представи втори пакет през ноември 2022 г с нови европейски правила за опаковките и сертифициране на схеми за извеждане на въглеродните емисии от атмосферата.

Трети пакет беше представен през март 2023 г, включващ норми относно използването от компаниите на твърдения за екологосъобразност и гарантиране на правото на поправка на продукти.

През юли 2023 г. Европейската комисия предложи да се преразгледа директивата относно отпадъците с цел насърчаване на устойчивото управление на текстилните и хранителните отпадъци.

Европейският парламент одобри през октомври 2022 г. изменения в правилата за устойчивите органични замърсители, за да намали присъствието на опасните химикали в отпадъците и производствените процеси. Новите правила въвеждат по-строги лимити, забраняват определени вещества и целят да предотвратят навлизането на вредни вещества чрез рециклиране.

През април 2024 г. Парламентът прие създаването на план за сертифициране на схемите на територията на ЕС за извеждане на въглеродни емисии от атмосферата. Планът следва да гарантира, че начините, чрез които се извеждат парникови газове, измерват с точност количеството емисии, като същевременно въглеродът бива съхраняван възможно най-дълго.

Преход към устойчиви продукти


Производственият процес започва с набавянето на суровини, а глобалните вериги на доставка бяха силно засегнати по време на пандемията на COVID-19. През 2021 г. Парламентът призова за всеобхватна стратегия за набавянето на суровини от изключително важност при спазването на високи екологични и социални стандарти, както и при зачитането на правата на човека.

Депутатите искат ЕС да намали зависимостта си от други страни и да насърчава рециклирането и оползотворяването на отпадъчни материали. Регламентът за суровини от изключителна важност, преследващ тези цели, беше приет през декември 2023 г.

Европейският съюз иска да изгради пазар с екологично устойчиви продукти, чието производство и потребление не изисква въглеродни емисии и разхищение на материали. Затова Комисията предложи разширяване на обхвата на директивата за екодизайна, която следва да обхване неелектрически продукти, и създаване на цифрови паспорти за продуктите, които да съдържат информация за целия им жизнен цикъл. Парламентът и Съветът достигнаха споразумение по новите правила, които Парламентът прие през април 2024 г.

Европейският парламент също така подкрепя инициативи за борба с планираното овехтяване на продукти, за подобряване на издръжливостта им и възможностите за поправка. Директивата бе приета през април 2024 г., като новите правила следва да гарантират по-лесна и по-евтина поправка на продукти, вместо да се купуват нови.

Парламентът одобри през януари 2024 г споразумение със Съвета за актуализиране на правилата на ЕС за защита на потребителите. Тези правила забраняват подвеждащите твърдения за екологосъобразност и изискват предоставяне на повече информация на потребителите относно трайността на продуктите.

През март 2024 г Парламентът прие позицията си относно изграждането на система за проверка на екологосъобразните твърдения, които компаниите правят. Новият Парламент ще продължи работата по законодателството.

Инициативи в ключови сектори


Европейската комисия е идентифицирала седем ключови сектора за изграждане на кръговата икономика. В тях са нужни промени на различните етапи от веригата - от дизайна през производството до използването им от крайните потребители.

Пластмаса


Парламентът подкрепя европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика, която поставя за задача извеждането от употреба на продукти с микрочастици пластмаса.

Текстил


Производството на платове и облекла изисква много суровини и вода, като по-малко от 1% от дрехите се рециклират. Стратегията на ЕС за устойчиви текстилни продукти, представена от Комисията през 2020 г., поставя за задача до 2030 г. текстилните продукти на европейския пазар да бъдат дълготрайни, да могат да се рециклират, да бъдат направени във възможно най-голяма степен от рециклирани платове и да не съдържат опасни вещества.

Електроника и информационни технологии


Електрическите и електронните отпадъци са най-бързо растящата група отпадъци в ЕС. Парламентът се обявява за удължаване на живота на продуктите чрез подобряване на възможностите за поправка.

Храни, води и хранителни вещества


Около 10% от наличните произвеждани храни в ЕС се пилеят или разхищават. Новата стратегия на ЕС „От фермата до трапезата“ трябва да помогне за намаляването на този дял два пъти до 2030 г.

Опаковки


Отпадъците от опаковки в Европа растат. През 2021 г. на всеки човек в ЕС са се падали средно 189 кг отпадъци от опаковки. През април 2024 г Парламентът одобри споразумението, постигнато със Съвета, относно преразглеждането на правилата на ЕС относно опаковките и отпадъците от опаковки, за да намали тяхното количество и да подобри ситуацията.

Батерии и превозни средства


Парламентът прие позицията си по правила, които ще въведат задължения всички батерии на пазара в ЕС да имат малък въглероден отпечатък и при производството им да се спазват правата на човека, социални и екологични стандарти.

Строителство и сгради


Строителството е отговорно за над 35% от общите отпадъци в ЕС. Европейската комисия предлага промени в правилата за строителните продукти, които са на повече от 10 години. Парламентът иска да бъде увеличен животът на сградите, да се въведат цели за по-нисък въглероден отпечатък на материалите и минимални изисквания за ресурсна и енергийна ефективност.

През март 2024 г Парламентът прие актуализация на правилата за енергийната ефективност на сградите, които имат за цел създаване на климатично неутрален строителен сектор до 2050 г.

Управление и транспортиране на отпадъците


Европейският съюз генерира 2,1 млрд. тона отпадъци годишно. През 2022 г. износът на ЕС на отпадъци за страни извън блока е възлизал на 32,1 млн. тона. По-голямата част от изнесените отпадъци са били използвани черни метали (желязо и стомана), като голяма част от тях са отишли в Турция. ЕС е голям износител и на хартиен отпадък (15%), който се изнася основно за Индия.

През февруари 2024 г Парламентът одобри по-строги правила за превоз на отпадъци към държави извън ЕС. Правилата забраняват износа на пластмасови отпадъци към страни извън ОИСР и въвеждат по-строги условия за износ към страни от ОИСР. Превозът на отпадъци към друга държава от ЕС ще бъде възможен само при извънредни обстоятелства.