Нови правила на ЕС за екологосъобразни батерии

Батериите се превръщат в стратегически продукт за икономиката. Европейският парламент одобри правила, които засягат екологични, етични и социални аспекти.

До 2030 г. по европейските пътища се очакват поне 30 милиона електрически автомобили с нулеви емисии на парникови газове. За да може промяната на пазара да има положителен ефект върху климата, е важно да се намери решение за един голям проблем: батериите в новите автомобили.

Европейският парламент прие актуализиране на директивата за батериите, за да направи така, че те да бъдат използвани за други цели, повторно влагани в производството или рециклирани в края на полезния им живот.

Новите правила са свързани с плана за действия за кръгова икономика и промишлената стратегия на ЕС и целят да обхванат целия жизнен цикъл на батериите – от дизайна до потреблението и след това рециклирането под формата на нови продукти.

След като Съветът даде одобрението си, новите правила ще влязат директно в сила.

Какви видове батерии има


Депутатите приеха въвеждането на нова категория батерии за „леки превозни средства“ като електрически колела и скутери, тъй като тези батерии се използват все повече и се развиват технически.

Новата категория допълва класификацията, която в момента включва преносими, промишлени батерии и автомобилни акумулатори.

Инфографика, показваща четири основни категории батерии в ЕС: автомобилни акумулатори, батерии за леки превозни средства, промишлени батерии и преносими батерии
Класификацията на батериите се допълва с нова категория - батерии за леки превозни средства (електрически колела и скутери)

Батериите: стратегически продукт за ЕС


Очаква се световното търсене на батерии да се увеличи 14 пъти до 2030 г., като делът на ЕС би могъл да бъде 17% от пазара. Интересът към батериите е воден от ръста на цифровата икономика, от нуждата от автомобили с ниски емисии и от проблема със съхраняването на енергията от възобновяеми източници, която не е налична през цялото време.

Намаляване на екологичния отпечатък на батериите


Батериите ще трябва да имат етикет, който показва техния екологичен отпечатък, за да е ясно какво отражение имат те върху природната среда. Това ще бъде задължително за батериите за електрически автомобили, батериите за леки превозни средства и за презаредими промишлени батерии с капацитет над 2 кВтч. Екологичният отпечатък трябва да бъде изчислен въз основа на целия жизнен цикъл на батериите.

За батериите ще бъдат въведени минимални изисквания за съдържание на някои суровини.

Снабдяване със суровини


Производството на батерии зависи от вноса на ключови суровини – например, кобалт, литий, никел и манган. Добивът на тези суровини нанася поражения на околната среда и може да бъде свързан с експлоатацията на работници.

За да се сложи край на нарушенията на човешките права, правилата въвеждат задължение за производителите на батерии да проверяват от кого се снабдяват със суровини. Всички, които продават батерии на пазара в ЕС, освен малките и средните предприятия, ще трябва да извършват проверки на своите доставчици.

Инфографика, показваща ръста на търсенето на батерии и електрически автомобили, както и очаквания ръст на нуждите от суровини за батериите за електрически автомобили и съхранение на енергията
Търсенето на батерии се очаква да нарасне значително

Увеличаване на рециклирането на батерии


През 2020 г. близо половината (47%) от преносимите батерии и акумулатори в ЕС са били събрани за рециклиране. Процесите за рециклиране на батерии се различават за всеки вид, тъй като продуктите съдържат различни метали и други съставки.

Правилата залагат постепенно повишаване на целите за дела на събираните преносими батерии (45% до 2023 г., 63% до 2027 г. и 73% до 2030 г.), както и за дела на събираните батерии от леки превозни средства (51% до 2028 г. и 61% до 2031 г.).

Събирането на използвани батерии от леки превозни средства, промишлени процеси, автомобили с двигатели с вътрешно горене и електрически автомобили ще трябва да става безплатно за крайните потребители, независимо от естеството, химическия състав, състоянието, марката и произхода на батериите.

Правилата налагат изисквания за минимална степен на рециклиране на някои метали от стари в нови батерии - за кобалта това ниво трябва да бъде поне 16%, за оловото - 85%, а за лития и никела - по 6%.

Лесно изваждане и замяна на батерии


Новите правила изискват уредите, които са захранвани с батерии, да бъдат проектирани по такъв начин, че потребителите да могат лесно да изваждат и да заменят батериите. Тази разпоредба ще стане задължителна три и половина години след влизането на правилата в сила.

Освен това на потребителите ще трябва да бъде предоставена повече информация за капацитета, производителността, трайността и химическия състав на батериите, както и за правилата за събиране на използвани батерии.

Прочетете повече относно кръговата икономика: