Устойчиви замърсители: ЕС взема мерки за намаляване на опасни вещества

Някои токсични вещества се разпадат бавно и представляват опасност за здравето и природата при рециклиране. Парламентът прие правила, за да ограничи рисковете.

„Бихте ли купили токсичен продукт“?: елиминиране на устойчивите органични замърсители

Европейският съюз иска да развива кръговата икономика, в която продуктите се използват повторно или се рециклират. За да се реализира тази визия, е нужно рециклираните материали да не съдържат опасни материали, които могат да навредят на човешкото здраве или околната среда.

Европейският парламент прие в началото на октомври 2022 г. промени в правилата, регулиращи устойчивите органични замърсители. Промените целят да намалят съдържанието на опасни вещества в отпадъците и производствените процеси, като въведат по-стриктни ограничения и въведат забрани за използването на някои химикали.

Вижте видеоматериала с автора на доклада на Парламента Мартин Хойсик (Обнови Европа, Словакия), който обяснява какво представляват устойчивите органични замърсители, защо те са опасни и какви промени в законодателство прие Европейският парламент.

Какво представляват устойчивите органични замърсители


Устойчивите органични замърсители са токсични вещества, които остават непроменени в природата много дълго. Те не се трансформират лесно и поради това се натрупват в хранителната верига и в живите организми. Понякога те са наричани „вечни химикали“.

Заради устойчивостта си те могат да се пренасят през граници по вода, въздух или чрез прелитащи видове и така да достигат до земи далече от мястото на производство или потребление. Те могат също така да бъдат пренасяни от едно поколение на друго, дори ако вече не се използват.

Можем да открием подобни замърсители на практика навсякъде: в храната, във въздуха, в продукти от ежедневието като бои, лакове, сапун, както и в изхвърлени потребителски стоки като непромокаеми платове, мебели, пластмаси и електронно оборудване.

Те също така присъстват в някои пестициди, химически вещества, използвани в промишлеността, или са нежелани странични продукти от промишлени процеси като диоксините.

Какви са рисковете от „вечните химикали“


Тези вещества се натрупват в отпадъци, в почвата, въздуха и водата и представляват заплаха за околната среда и човешкото здраве. Те са в нашето непосредствено обкръжение, но могат да бъдат открити и в Арктика, на високи планини като Алпите или в Балтийско море.

Редовното излагане на тези химикали води до развиването на болести и аномалии в някои диви животни – риби, птици и бозайници. Те също така са били откривани и в хора (включително в майчиното мляко) и могат да доведат до развитието на болести като рак, хормонални смущения, дефекти при раждане и др.

Например, диоксините могат да предизвикат кожни заболявания, проблеми с имунната система, хормонални смущения и безплодие. През 2008 г. в Ирландия бяха открити високи нива на диоксини в свинското месо, през 1999 г. в Белгия те бяха засечени в пилешкото месо и в яйцата, а в Италия през 1976 г. се получи изтичане на диоксини вследствие на инцидент във фабрика.

Как може да се намали риска от опасни вещества в отпадъците


Тъй като устойчивите органични замърсители не изчезват лесно, управлението на отпадъците трябва да бъде регламентирано така, че те да не бъдат допускани да навлязат обратно в икономиката след изхвърляне.

Съществуват няколко варианта за справяне с устойчивите замърсители:

  • те могат да бъдат унищожени (например, чрез изгаряне);
  • те могат да бъдат преобразувани по невъзвратим начин;
  • те могат да бъдат складирани за постоянно (например, в дълбоки и твърди скални образувания, мини за сол или сметища за опасни отпадъци).


В някои случаи, когато концентрацията на опасни вещества е под определен праг, рециклирането на продукти, съдържащи замърсители, може да бъде допусната.

Прочетете повече за управлението на отпадъците в ЕС.

Какви са нормите на ЕС относно устойчивите органични замърсители


Управлението на рисковете, свързани с устойчивите органични замърсители, изисква международно сътрудничество. Европейският съюз се е присъединил към Протокола от Орхус (1998 г.) и Конвенцията от Стокхолм (2001 г.), които налагат международни ограничения или забрани за производството, вноса и износа, както и правила за рециклиране.

Регламентът на ЕС за тези химикали прилага поетите на международно ниво ангажименти по отношение на производството и износа. Съществува списък на ЕС с поставените под контрол устойчиви органични замърсители.

През 2021 г. Европейската комисия предложи изменения на законодателството. Парламентът прие новите правила през октомври 2022 г.

Промените включват:

  • Въвеждане на значително по-ниски допустими нива на концентрация за някои видове устойчиви замърсители
  • Управление на отпадъците: материали, които съдържат високи нива на замърсители, няма да могат да бъдат рециклирани, а ще трябва да бъдат унищожавани или изгаряни.
  • Добавят се нови вещества към списъка с опасни субстанции: регламентът вече обхваща перфлуорохексансулфоновата киселина (PFHxS), която се използва в хранителни опаковки, материали, неподатливи на петна или вода, пожарогасителна пяна или добавки към боите.