Kак ЕС иска да спре подвеждащите твърдения за екологосъобразност

Нови правила на ЕС целят да сложат край на подвеждащите „зелени“ твърдения и да дадат повече информация на потребителите за гаранционния срок на продуктите.

През последните години много корпорации преувеличават или представят невярно своето въздействие върху околната среда

Европейският парламент работи по актуализиране на правилата за информацията за продуктите и търговските практики. Стремежът е да се подобри защитата на потребителите, да се насърчи вземането на екологосъобразни решения и да се помогне за изграждане на кръгова икономика, в която материалите се рециклират и се използват по-продължително.

Забрана на подвеждащите „зелени“ твърдения


Много продукти са представени на етикетите си като „натурални“, „еко“ или „екологични", без тези твърдения да са доказани по някакъв начин. ЕС иска всякаква информация относно въздействието на даден продукт върху околната среда, дълготрайността, възможността за поправка, състава, производството и употребата му да бъде подкрепена от проверими източници.

Какво означават подвеждащите „зелени“ твърдения?

  • Създаването на невярна представа у потребителите за въздействието на продукт върху околната среда или за ползите от него.

ЕС ще забрани:

  • екологични твърдения за продукти, които не са подкрепени с доказателства;
  • твърдения, че даден продукт има неутрално, намалено или положително въздействие върху околната среда, когато производителят участва в схеми за компенсиране на емисиите си;
  • етикети за устойчивост, които не се основават на одобрени схеми за сертифициране или не са проверени от публичните власти.

По-трайни продукти


Европейският парламент се стреми потребителите да бъдат добре запознати с гаранционния срок, през който дефектните продукти могат да бъдат поправени за сметка на продавача. Съгласно законодателството на ЕС продуктите имат гаранция от най-малко две години. С актуализираните правила за защита на потребителите се въвежда нов етикет за продуктите с удължен гаранционен срок.

ЕС също ще забрани:

  • рекламиране на стоки със структурни характеристики, които биха могли да намалят продължителността на живота на продукта;
  • недоказани твърдения за дълготрайност на продуктите по отношение на времето на използване или интензивността при нормални условия;
  • твърдения, че даден продукт може да бъде поправен, когато това не е вярно.

86%

от потребителите в ЕС искат по-добра информация за срока на използване на продуктите

Законодателна процедура


През март 2022 г. Европейската комисия предложи да се актуализират правилата на ЕС за потребителите във връзка с екологичния преход. През септември 2023 г. Парламентът и Съветът постигнаха предварително споразумение по актуализацията на правилата.

Депутатите одобриха споразумението по време на пленарната сесия в Страсбург през януари 2024 г. Съветът даде своето одобрение през февруари 2024 г. Страните в ЕС разполагат с 24 месеца, за да включат актуализацията в националното си законодателство.

Какво още прави ЕС за насърчаване на устойчив модел на потребление?


ЕС работи и по други теми, за да защити потребителите и да насърчи устойчивото потребление:

  • Зелени твърдения: въвеждат се правила за обосноваване на твърденията за екологичното въздействие на продукти. Преди да използват подобни твърдения, компаниите ще трябва да ги представят за предварително одобрение на проверяващи органи. Депутатите одобриха позицията си по законодателството през март 2024 г., а работата по него ще бъде продължена от новия състав на Парламента;
  • Екологичен дизайн: ЕС въвежда минимални стандарти при разработването на продукти, с цел да направи почти всички продукти на пазара устойчиви, дълготрайни и екологични;
  • Право на поправка: ЕС се стреми да гарантира правото на потребителите на поправка на продуктите и насърчава поправките вместо замяната на продукти с нови.


Научете как ЕС работи за изграждането на кръгова икономика:

Статии по темата