Změna klimatu: Lepší využití evropských lesů jako úložišť uhlíku

Lesy vstřebávají CO2. Z naší infografiky se dozvíte, jak plánuje EU využít jejich potenciál k boji proti změně klimatu a snižování uhlíkové stopy.

Lesy hrají klíčovou roli v našem ekosystému například tím, že pohlcují oxid uhličitý, který by jinak způsoboval oteplování planety.

EU představila hned několik iniciativ, které mají snížit emise a napomoci tak boji proti změnám klimatu. Při zachycování oxidu uhličitého z atmosféry, který by jinak přispíval ke globálnímu oteplování, hrají důležitou roli lesy. Unie nyní pracuje na konkrétních pravidlech, které podpoří propady (ukládání) uhlíku.

V březnu 2023 Parlament schválil nová ambiciózní pravidla pro oblast využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF), která do roku 2030 zvýší propady uhlíku v EU o 15 %. Pravidla musí ještě formálně schválit Rada (členské státy).

Čtěte dále a zjistěte klíčová fakta a čísla o lesích v zemích EU a o tom, co Parlament navrhuje k posílení jejich schopnosti zachycovat oxid uhličitý z atmosféry.

Proč jsou lesy v EU důležité: klíčová fakta


Evropské lesy každý rok pohlcují ekvivalent 7 % celkových emisí skleníkových plynů v EU. Zároveň zaujímají plochu 159 milionů hektarů, což představuje 43,5 % půdy EU. Intenzita zalesnění je v EU různá – počínaje Maltou těsně překračující hranici 10% podílu lesů na rozloze státu, Finskem se 70 % konče. České lesy pokrývají téměř 40 % území republiky.

Nejenom, že jsou lesy blahodárné pro naše psychické zdraví a mají důležitou roli pohlcovačů uhlíku, zároveň totiž nachází své nezastupitelné místo ve fungování mnoha ekosystémů: pomáhají chránit půdu před erozí, tvoří součást koloběhu vody, chrání biologickou rozmanitost tím, že poskytují stanoviště, úkryt a útočiště mnoha druhům, a upravují místní klima.

infografika zobrazující podíl lesů na rozloze států EU.
Lesy zaujímají 43,5 % plochy půdy EU-27.

Která odvětví zmiňovaná pravidla ovlivní?


Revidované plány se týkají sektoru využití půdy, změny využití půdy a lesnictví, který zahrnuje zejména lesní půdu a zemědělskou půdu, ale i půdu, jejíž využití se změnilo.

Právě tento sektor je zodpovědný za vypouštění skleníkových plynů, a to hned několika způsoby. Jedním z nich je již několikrát zmiňovaná změna ve využívání půdy, a to zejména tehdy, když se lesy využívají například jako orná půda, když se kácí stromy nebo kvůli dobytku na zemědělské půdě.

K tomu všemu se ale jedná o jediné odvětví, které především díky lesům dokáže CO2 z atmosféry pohlcovat.

Infografika zobrazující schopnost lesů pohlacovat CO2.
Evropské lesy každý rok pohlcují ekvivalent 7 % celkových emisí skleníkových plynů v EU.

Co nová pravidla zahrnují? 


Pravidla zvýší přirozené úložiště uhlíku v EU například obnovou mokřadů a bažin, zalesňováním a zastavením odlesňování. To by de facto mělo vést k ještě většímu snížení emisí EU v rámci 57% cíle pro rok 2030, v porovnání s předchozími 55 %, a mělo by dojít k odstranění minimálně 310 milion tun ekvivalentu CO2.

Od roku 2026 budou mít země EU stanoveny závazné národní cíle pro pohlcování a emise z LULUCF, které budou muset naplnit do roku 2030. Budou vycházet z předchozích úrovní pohlcování a potenciálu pro další pohlcování. Do té doby budou muset členské státy zajistit, aby emise v odvětví LULUCF nepřekročily množství, které bylo odstraněno.

Pravidla rovněž zajišťují lepší monitorování a větší flexibilitu pro členské státy, včetně kompenzací, zvláště pokud zemi postihly přírodní katastrofy, jako jsou lesní požáry, škůdci nebo bouře. Zároveň státy dostanou možnost použít kredity LULUCF ke kompenzaci emisí z odvětví v nařízení o sdílení úsilí.

Jak se EU snaží snižovat emise skleníkových plynů


Revize pravidel pro využívání půdy a lesnictví je součástí balíčku Fit for 55, jehož cílem je splnit cíl EU snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů alespoň o 55 %, jak je stanoveno v klimatickém zákoně.

Mezi další právní předpisy v balíčku patří návrhy týkající se obchodování s emisemi, sdílení úsilí mezi zeměmi EU, emisí automobilů, obnovitelné energie a energetické úspory.


Článek byl původně zveřejněn 13. září 2017 a naposledy aktualizován v březnu 2023.