Onovitelné zdroje energie: Ambiciózní cíle pro Evropu i Česko

Parlament se snaží pomoci EU dosáhnout jejích ambiciózních cílů při snižování emisí v boji proti změně klimatu – pracuje na urychlení ekologičtějších alternativ, jako je obnovitelná energie.

Současná energetická krize, umocněná ruskou agresí na Ukrajině, podtrhla potřebu snížit závislost EU na ruských fosilních palivech a diverzifikovat a zajistit dodávky energie do EU. Tomu by mělo pomoci zaměření se na ekologičtější alternativy – jako jsou obnovitelné zdroje. Souběžně s tím chce EU stanout v čele zelené transformace v boji proti klimatické krizi.

Přečtěte si více o různých opatřeních EU na podporu obnovitelných zdrojů energie

Obnovitelné zdroje energie

  • Energií z obnovitelných zdrojů se rozumí energie z obnovitelných nefosilních zdrojů, a sice:
  • energie větrná, energie slunečního záření (termální a fotovoltaická), geotermální, energie okolního prostředí, energie z přílivu nebo vln (a další z oceánů), vody, biomasy, skládkového plynu, kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu

Rozhodování o nových cílech EU v oblasti obnovitelné energie do roku 2030


Ambiciózní klimatické snahy Evropy jsou představeny v klimatickém balíčku „Fit for 55“. Cílem EU je do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 % a stát se klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050.

Jednou z legislativ, které jsou součástí balíčku, je aktualizace směrnice EU o energii z obnovitelných zdrojů, jež má za úkol zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu EU. V současnosti je tento cíl stanoven na 32 % do roku 2030.

V září 2023 ale Parlament podpořil dohodu dosaženou s Radou, která stanovUJE nový cíl 42,5 % obnovitelných zdrojů energie do roku 2030, ačkoli země EU jsou vyzývány, aby usilovaly o 45 %, což je cíl, který podporuje i Komise ve svém plánu REPower EU. Ten byl předložen v květnu 2022 a zdůrazňuje, že je třeba urychlit přechod na čistou energii a postupně ukončit dovoz energie z Ruska. Tomu by mělo pomoci zvýšení podílu obnovitelných zdrojů ve výrobě energie, průmyslu, budovách a dopravě na 45 % do roku 2030.

Nová legislativa urychluje proces schvalování nových nebo upravených elektráren na obnovitelné zdroje energie, včetně solárních panelů a větrníků.

Zjistěte více o balíčku Fit for 55 a Zelené dohodě pro Evropu.

Zvyšování podílu obnovitelných zdrojů napříč sektory v EU

21,8 %

podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie v EU v roce 2021 – překročil cíl pro rok 2020 ve výši 20 % a od roku 2004 (9,6 %) dosáhl více než dvojnásobné hodnoty

Cíle byly aktualizovány rovněž v těchto odvětvích:

  • budovy – využití obnovitelných zdrojů do roku 2030 alespoň ze 49 %
  • průmysl – nová referenční hodnota 1,6% ročního nárůstu využívání obnovitelných zdrojů energie

Dohoda zohledňuje požadavek Parlamentu, aby členské státy stanovily orientační cíl pro inovativní technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie ve výši alespoň 5 % nové instalované kapacity energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030, a rovněž stanovuje rámec pro spolupráci na přeshraničních energetických projektech.

Navazuje také na výzvu Parlamentu k zavedení přísnějších kritérií pro využívání biomasy, aby se snížilo riziko financování neudržitelných postupů a zabránilo se negativním dopadům na kvalitu půdy a biologickou rozmanitost.

Rada nyní musí dohodu formálně přijmout, aby nová směrnice o obnovitelných zdrojích energie vstoupila v platnost.

Obnovitelné cíle na národní úrovni


Tabulka ukazuje, jak země EU splnily cíle pro rok 2020 v oblasti obnovitelné energie.

Podíl energie z obnovitelných zdrojů (v % hrubé konečné spotřeby energie)

                                                                         

2016                        

cíle pro rok 2020             

dosažené hodnoty v roce 2020

Švědsko

53,8

49

60,1

Finsko

38,7

38

43,8

Lotyšsko

37,2

40

42,1

Rakousko

33,5

34

36,5

Dánsko

32,2

30

31,6

Estonsko

28,8

25

30,2

Portugalsko

28,5

31

34

Chorvatsko

28,3

20

31

Litva

25,6

23

26,8

Rumunsko

25

24

24,5

Slovinsko

21,3

25

25

Bulharsko

18,8

16

23,3

Itálie

17,4

17

20,4

Španělsko

17,3

20

21,2

EU průměr

17

20

22

Francie

16

23

19,1

Řecko

15,2

18

21,7

Česko

14,9

13

17,3

Německo

14,8

18

19,3

Maďarsko

14,2

13

13,9

Slovensko

12

14

17,3

Polsko

11,3

15

16,1

Irsko

9,5

16

16,2

Kyp

9,3

13

16,9

Belgie

8,7

13

13

Malta

6

10

10,7

Nizozemsko

6

14

14

Lucembursko

5,4

11

11,7


Zdroj: Eurostat

Opatření EU na podporu čistší energie se rovněž zabývají otázkou energetické účinnosti budov, domácích spotřebičů a energetické chudoby.

Další informace o tom, co EU dělá pro podporu obnovitelných zdrojů energie:


Tento článek byl poprvé zveřejněn v listopadu 2017; později byl přepracován, aby odrážel nejnovější vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie v EU.