Udržitelné nakládání s odpady: Opatření EU

Zjistěte, jak Evropané nakládají s odpady a jaká opatření EU přijímá, aby zajistila dodržování postupů šetrných k životnímu prostředí.

Každý rok se v EU vyprodukuje 2,1 miliardy tun odpadu. Jeho množství a způsob nakládání s ním se v jednotlivých zemích EU značně liší. Zároveň ale dochází k posunu směrem k větší recyklaci a menšímu skládkování.

Aby se snížil objem odpadu a jeho dopad na životní prostředí, přijala EU ambiciózní cíle v oblasti recyklace a skládkování, a zároveň se zabývá odpadem pocházejícím z obalových materiálů. Cílem je podpořit přechod k udržitelnějšímu modelu známému jako oběhové hospodářství.

Přečtěte si více o opatřeních EU, která mají do roku 2050 zajistit přechod na oběhové hospodářství

Postupy nakládání s odpady napříč EU


Postupy nakládání s odpady se v jednotlivých zemích EU liší. Unie chce v co největší míře podporovat předcházení vzniku odpadů a opětovné používání výrobků. Pokud to není možné, upřednostňuje recyklaci (včetně kompostování) a následně využití odpadu k výrobě energie. Nejškodlivější variantou pro životní prostředí a zdraví lidí je prosté odstraňování odpadu, například uožením na skládku, i když je to zároveň jedna z nejlevnějších možností. Přestože se množství vyprodukovaného odpadu na obyvatele zvýšilo, zlepšil se způsob nakládání s odpadem –⁠ více se recykluje a kompostuje a snižuje se skládkování.

 

60 %

každodenního odpadu, který obce sbírají a zpracovávají, musí být podle cílů EU do roku 2030 znovu použito nebo recyklováno.

V souladu se směrnicí EU o skládkách musí země EU do roku 2035 snížit množství komunálního odpadu ukládaného na skládky na 10 % nebo méně z celkového množství vyprodukovaného komunálního odpadu.

Vývoz odpadu mimo EU

Infografika zobrazující hlavní destinace odpadů z Evropské unie. Hlavní destinací je Turecko, kam bylo v roce 2022 přepraveno 12,4 milionu tun odpadu z EU.
Kam se vyváží odpad z EU

EU také část svého odpadu vyváží mimo své území. V roce 2022 vyvezla Unie 32,1 milionu tun. Ve srovnání s rokem 2021 se jednalo o mírný pokles o 3 %.

Většinu odpadu vyváženého mimo EU (55 %) tvoří odpad ze železných kovů (železo a ocel), který většinou putuje do Turecka. Z EU odchází také velké množství papírového odpadu (15 %), jehož hlavní destinací je Indie.

V roce 2022 směřovalo celkem 39 % odpadu z EU do Turecka (12,4 milionu tun), druhou hlavní destinací byla Indie (3,5 milionu tun), Spojené království (2 miliony tun), Švýcarsko (1,6 milionu tun) a Norsko (1,6 milionu tun).

EU chce bojovat proti nelegálnímu vývozu a zajistit, aby se s odpadem v cílových zemích nakládalo ekologicky šetrným způsobem. V únoru 2024 Parlament schválil přísnější pravidla pro přepravu odpadu do zemí mimo EU. Pravidla zakážou vývoz plastového odpadu do zemí mimo OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) a zavedou přísnější podmínky pro vývoz do zemí OECD. Přeprava odpadu do jiné země EU bude možná pouze ve výjimečných případech.

Oběhové hospodářství: Jak jej chce Parlament dosáhnout?


V říjnu 2022 Parlament schválil revizi pravidel týkajících se perzistentních organických znečišťujících látek s cílem snížit množství nebezpečných chemických látek v odpadech a výrobních procesech. Nová pravidla zavedou přísnější limity, zakážou některé chemické látky a zabrání tomu, aby se znečišťující látky dostaly do recyklace.

V únoru 2021 Parlament přijal usnesení o novém akčním plánu oběhového hospodářství, v němž požaduje další opatření k dosažení uhlíkově neutrálního, ekologicky udržitelného, beztoxického a plně oběhového hospodářství do roku 2050, včetně přísnějších pravidel pro rycklaci a závazných cílů pro využívání a spotřebu materiálů do roku 2030.

V listopadu 2023 Parlament přijal svůj vyjednávací postoj k revizi pravidel EU pro obaly a odpady z obalových materiálů. Poslanci chtějí zakázat prodej velmi lehkých plastových tašek, stanovit konkrétní cíle pro snižování množství odpadu z plastových obalů, podpořit možnosti opětovného použití a doplňování a zakázat používání perzistentních znečišťujících látek v obalech na potraviny.

Další fakta a čísla a infografiky o odpadech

More facts and figures and infographics on waste


Více o oběhovém hospodářství a komunálním odpadu