Plastový odpad a jeho recyklace v EU (infografika)

V Evropě se recykluje skoro třetina plastového odpadu. Jak nakládáme s plasty, proč se jich nedaří recyklovat víc a jaké jsou další možnosti? Zjistěte to v naší infografice.

Produkce plastů dramaticky vzrůstá už několik desetiletí: z 1,5 milionu tun v roce 1950 až na 359 milionů tun v roce 2018. Čím více vyrábíme plastů, tím samozřejmě stoupá i množství plastového odpadu. Po prudkém poklesu výroby v první polovině roku 2020 v důsledku pandemie koronaviru ale výroba ve druhé polovině roku opět stoupla.

Evropská unie proto zavádí opatření k omezení plastového odpadu. Co se ale děje s tím, bez jehož produkce se neobejdeme? A jak můžeme zvýšit recyklaci plastů?

Přečtěte si více o tom, jak EU bojuje proti plastovému odpadu.

Infografika o plastovém odpadu a recyklaci v Evropě
Plasty a recyklace v EU

Co se děje s plastovým odpadem v Evropě


V Evropě je nejpoužívanějším způsobem odstraňování plastového odpadu jeho další energetické využití, na druhém místě je pak recyklace. Asi čtvrtina veškerého vzniklého plastového odpadu se ukládá na skládky.

Polovina z plastů určených k recyklaci je vyvezena mimo země EU. Děje se tak zejména kvůli nedostatečné kapacitě, technologickým a finančním omezením pro zpracování odpadu v Evropě. Vývoz odpadu z EU do zemí za jejími hranicemi dosáhl v roce 2020 32,7 milionů tun. Většinu přepravovaného odpadu tvoří železný a neželezný kovový šrot, ale také papír, plasty, textilní a skleněné odpady – to vše míří především do Turecka, Indie a Egypta.

Velká část byla ještě donedávna vyvážena do Číny, ta ale nedávno omezila dovoz plastového odpadu, což pravděpodobně dále sníží vývoz EU. S tím se pojí riziko zvýšeného spalování a skládkování plastového odpadu v Evropě. Mezitím se EU snaží najít oběhové a ekologické způsoby nakládání s plastovým odpadem.

Nízký podíl recyklace plastů v EU ve svém důsledku poškozuje nejen životní prostředí, ale znamená také ekonomické ztráty. Podle odhadů totiž plastový obal po krátkém jednorázovém použití ztratí téměř veškerou svou hodnotu.

Vědci odhadují, že v roce 2019 napumpovala celosvětová výroba a spalování plastů více než 850 milionů tun skleníkových plynů do atmosféry. Do roku 2050 by tyto emise mohly vzrůst na 2,8 miliardy tun. Právě díky recyklaci by toto číslo mohlo klesnout.

Přečtětě si více o nakládání s odpady v EU.

Problémy a omezení recyklace


Mezi hlavní překážky recyklace plastů patří v porovnání s výrobou nových kusů kvalita a cena recyklovaných produktů.Výrobci plastů totiž požadují velké množství recyklovaného materiálu zpracovaného podle přísně kontrolovaných specifikací a to samozřejmě za konkurenceschopnou cenu.

Komerční výhodou plastů je fakt, že mohou být přizpůsobeny různým potřebám výrobců a prodejců. Právě to je ale nevýhoda při recyklaci, jelikož existuje obrovské množství různých druhů plastů. Důsledkem toho poptávka po recyklovaném materiálu v Evropě rapisně roste – i kdyý v roce 2018 představovala pouze kolem šesti procent celkové poptávky po plastech.

Jak zvýšit podíl recyklace


V červnu 2019 přijala EU nová pravidla zaměřená na problematiku plastového odpadu v moři a zavedla řadu opatření týkajících se 10 jednorázových plastů nejčastěji nalezených na evropských plážích a také rybářského vybavení. Zahrnuje 25% cíl pro recyklovaný obsah v plastových lahvích do roku 2025, který do roku 2030 stoupá na 30 %.

V listopadu 2022 navrhla Komise nová pravidla pro obaly v celé EU. Opatření zahrnuje návrhy na zlepšení designu obalů, jako je jasné označování, s cílem podpořit opětovné použití a recyklaci. Vyzývá také k přechodu na plasty na biologické bázi a biologicky rozložitelné a kompostovatelné plasty.

Zjistěte více o tom, jak chce EU do roku 2050 dosáhnout oběhového hospodářství

V rámci Zelené dohody pro Evropu by mělo být 55 % odpadu z plastových obalů do roku 2030 recyklováno. To by znamenalo nejen opatření již při návrhu a výrobě, která by umožnila plasty lépe recyklovat, ale podle poslanců by takový závazek také stimuloval trh s recyklovanými produkty.

Mezi navrhovaná opatření patří:

  • Vytvoření standardů kvality pro sekundární plasty
  • Podpora certifikací pro zvýšení důvěry průmyslu i spotřebitelů
  • Zavedení povinnosti pro použití určitého množství recyklovaného materiálu v nových plastových výrobcích
  • Motivace pro členské státy, aby snížily DPH na recyklované produkty


Současně Parlament prosazuje snižování plastového odpadu prostřednictvím:


Zároveň Parlament vyzval Komisi, aby připravila opatření pro redukci mikroplastů.

V lednu 2023 Parlament hlasoval o svém postoji ohledně pravidel pro přepravu odpadů, jejichž cílem je podporovat opětovné použití a recyklaci a snížit znečištění. Poslanci trvají na tom, že vývoz plastového odpadu do zemí mimo OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) by měl být zakázán a vývoz do zemí OECD by měl být postupně ukončen do 4 let.

Plast v oceánu  ©AP images/European Union -EP
©AP images/European Union -EP