Úspora energie: Jak chce EU snížit energetickou spotřebu?

Úspora energie je klíčem k boji proti změně klimatu a ke snížení energetické závislosti EU. Zjistěte, co dělají poslanci Evropského parlamentu pro snížení energetické spotřeby.

Kruhová solární elektrárna ve Španělsku
Kruhová solární elektrárna ve Španělsku

Energetická účinnost platí za pojem, který v našem každodenním životě hraje čím dál více důležitou roli. Ve zkratce znamená jedinou věc: zabývá se otázkou spotřeby co nejmenšího množství energie k dosažení stejného výsledku. Umožňuje šetřit energii a snižovat emise pocházející z elektráren.

EU v současné době reviduje zákony o energetické účinnosti z roku 2018, což jí má pomoci dosáhnout klimatických cílů stanovených v roce 2021 v rámci Zelené dohody pro Evropu. Zároveň revize přispěje ke snížení závislosti Evropy na dovozu fosilních paliv, která z velké části pocházejí z Ruska. Tento krok je začleněn v plánu RepowerEU.

Mimo to Unie pracuje také na pravidlech pro zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie.

Přečtěte si více o opatřeních EU na snížení emisí.

Nové cíle energetické účinnosti


Zlepšení energetické účinnosti by mohlo snížit nejen emise CO2, ale také roční účet EU za dovoz energie. Ten momentálně dosahuje výše 330 miliard eur. Proto unijní zákonodárci chtějí aktualizovat – zvýšit – 32,5% cíl energetické účinnosti pro rok 2030, který byl schválen ve směrnici o energetické účinnosti z roku 2018.

Nové cíle, které Parlament schválil v září 2022, představují snížení konečné spotřeby energie o nejméně 40 % a spotřeby primární energie o 42,5 %. Konečná spotřeba energie se týká energie spotřebované konečnými spotřebiteli (např. spotřeba elektřiny v domácnostech), zatímco spotřeba primární energie představuje celkovou poptávku po energii v dané zemi (např. palivo využité k výrobě elektřiny).

Snižování spotřeby energie v budovách


Jednou z důležitých oblastí pro zlepšení je vytápění a chlazení budov, které představují 40 % veškeré energie spotřebované v EU. Přibližně tři čtvrtiny budov jsou energeticky neefektivní.

V dubnu 2018 Parlament přijal pravidla pro energetickou účinnost budov, která ukládají zemím EU povinnost připravit národní dlouhodobé strategie na podporu renovace bytových a nebytových domů. Cílem bylo, aby budovy v EU byly do roku 2050 téměř zcela energeticky neutrální.

Nový ambiciózní návrh


V rámci balíčku Fit for 55, jehož cílem je revidovat právní předpisy, které mají zásadní význam pro snižování emisí skleníkových plynů v EU, navrhla Komise v prosinci 2021 aktualizaci směrnice o energetické náročnosti budov. Chce tím do roku 2050 dosáhnout bezemisních budov. Aktualizace zahrnuje strategie renovace a požadavek na to, aby všechny nové stavby v EU měly od roku 2030 nulové emise, přičemž všechny nové veřejné budovy by měly mít nulové emise už od roku 2027.

Co si od toho EU slibuje? Nová pravidla by měla do roku 2030 výrazně snížit emise skleníkových plynů a konečnou spotřebu energie v odvětví budov a stanovit dlouhodobou vizi klimaticky neutrálního odvětví do roku 2050. Opatření zajistí, že všechny nové budovy v EU budou splňovat bezemisní normy a že všechny budoucí budovy (ať už nové nebo rekonstruované) budou kompatibilní s cílem nulových emisí do roku 2050.

Budovy s možností výroby vlastní solární energie


Aktualizace by rovněž znamenala, že země EU zodpovídají za to, že nové budovy budou vybaveny solárními panely. Od konce roku 2026 do konce roku 2029 by se opatření postupně týkalo: všech nových veřejných a komerčních budov s užitnou plochou větší než 250 metrů čtverečních, všech stávajících veřejných a komerčních budov stejné velikosti a všech nových obytných budov.

V prosinci 2022 Parlament odhlasoval, že země EU musí povinně zajistit, aby povolení k instalaci solárních zařízení na budovách byla vydána do jednoho měsíce (s výjimkou menších instalací do 50 kW, kde by stačil jednoduchý oznamovací postup). Instalace solárních zařízení by byla vyňata z povinnosti provádět posouzení vlivu na životní prostředí. Proces vydání povolení k instalaci tepelných čerpadel by neměl přesáhnout jeden měsíc.

Financování úsilí jednotlivých států v boji proti energetické závislosti


V prosinci 2022 dosáhli vyjednavači Parlamentu předběžné dohody se zeměmi EU, která by vyžadovala, aby státy, které obdrží dodatečné finanční prostředky prostřednictvím aktualizovaných plánů obnovy a odolnosti, zahrnuly do těchto plánů opatření na úsporu energie, výrobu čisté energie a diverzifikaci dodávek.

Cílem národních plánů obnovy je podpořit nezávislost na ruských fosilních palivech a zelený přechod. Další opatření by podporovala:

  • investice do řešení energetické chudoby pro zranitelné domácnosti, malé a střední podniky a mikropodniky.
  • více finančních prostředků členských států na přeshraniční a vícestranné energetické projekty


Aby tato prozatímní dohoda vstoupila v platnost, musí ji ještě formálně schválit Parlament a Rada.

Energetická účinnost domácích spotřebičů


V roce 2017 Parlament zjednodušil energetické štítky pro domácí spotřebiče, jako jsou lampy, televizory a vysavače, aby spotřebitelům usnadnil porovnání jejich energetické účinnosti.