Den cirkulære økonomi: Definition, betydning og fordele

Hvad er betydningen af den cirkulære økonomi for væksten, borgerne og miljøet? Få svaret i vores video.

EU producerer årligt 2,2 mia. tons affald og er i øjeblikket i gang med at opdatere lovgivningen på affaldshåndteringsområdet for at promovere et skift imod en cirkulær økonomi. Kommissionen præsenterede i marts 2020, som en del af den grønne aftale og en ny strategi for industrien, en ny handlingsplan for den cirkulære økonomi, der indeholder forslag om mere bæredygtigt produktdesign, mindre affald og flere rettigheder til borgerne (som f.eks. 'retten til reparation'). Der er også et særligt fokus på de ressourceintensive sektorer som elektronik og telekommunikation, plastik, manufaktur og bygningskonstruktion.

I februar 2021 stemte Parlamentet for en ny handlingsplan for den cirkulære økonomi, der forlanger yderligere tiltag for at man kan få en karbonneutral, miljømæssigt bæredygtig, giftfri cirulær økonomi fra 2050, inklusiv strammere genbrugsregler og bindende mål for materiale brug og forbrug fra 2030.
MEP'erne har også opfordret EU-landene til at holde op med at bruge lossepladsen som endestation og minimere afbrændingsmængden. Læs mere her.

Men hvad er den cirkulære økonomi, og hvilke fordele giver den?


Hvad er den cirkulære økonomi?

En cirkulær økonomi er en model for forbrug og produktion, hvor produkters livscyklus er udvidet, primært takket være et bedre miljøvenligt design, der gør det nemmere at reparere, genbruge og reproducere gamle produkter, en forbedret holdbarhed, bedre affaldshåndtering, og nye forretningsmodeller baseret på leasing, deling, reperation og genbrug.

Den står i modsætning til den traditionelle økonomi med nyindkøb og en 'brug-og-smid-væk'-kultur. Denne økonomi kræver også, at mange produkter produceres billigt med lettilgængelige materialer og energi. Planlagt forældelse af produkterne, som MEP'erne har kæmpet imod, er også en del af denne model.

Fordele: vorfor skal vi skifte til den cirkulære økonomi?

For at beskytte miljøet

Genbrug og genanvendelse af produkter vil sænke farten for brugen af naturressourcer, mindske forstyrrelser for landskaber og dyrenes levesteder og hjælpe med at begrænse tabet af biodiversitet.

En anden fordel ved den cirkulære økonomi er, at den mindsker CO2-udslippet. Ifølge Det Europæiske Miljøagentur står de industrielle processer og brugen af produkterne for 9,10% af drivhusgasudslippet i EU, mens affaldshåndteringen står for 3,32%.

At skabe mere effektive og bæredygtige produkter fra begyndelsen vil hjælpe til med at mindske energien og ressourceforbruget, da det skønnes, at over 80% af et produkts miljømæssige aftryk bestemmes af designfasen.

Et skift mod mere pålidelige produkter, der kan blive genanvendt, opgraderet og repareret vil mindske mængden af affald. Emballage er et voksende problem, da hver europæer i gennemsnittet genererer næsten 180 kg emballageaffald om året. Målet er at tackle unødvendig emballage og forbedre dets design til at fremme genbrug og genanvendelse. 

Mindsket afhængighed af råstoffer

Verdens befolkning er voksende, og sammen med der er behovet for råstoffer, men udbuddet af kritiske råstoffer er begrænset.

Begrænsede forsyninger betyder, at nogle EU-lande er afhængige af andre lande for at få råstoffer. Ifølge Eurostat importerer EU omkring halvdelen af de råstoffer, det forbruger.

Den samlede handelsværdi mellem EU og resten af verden er næsten tredoblet siden 2002 med en eksportvækst hurtigere end importen. EU importerer dog fortsat mere, end det eksporterer. I 2021 resulterede det i et handelsunderskud på €35,5 mia.

Genbrug af råstoffer afbøder risici for leveringen såsom prisudsving, tilgængelighed og importafhængighed.

Dette gælder særligt for kritiske råmaterialer, som der er behov for til produktion af teknologier, der skal hjælpe til med at levere på klimamålene som f.eks. batterier og elmotorer.

Skabelse af job og besparelser for forbrugerne

Vejen til en cirkulær økonomi kan øge konkurrencedygtigheden, stimulere innovation, øge den økonomiske vækst og skabe job (700.000 job i EU alene fra 2030).

Gendesign af materialer og produkter til cirkulær brug vil også øge innovationen på tværs af de forskellige sektorer i økonomien.

Forbrugerne vil få flere holdbare og innovative produkter, der vil øge livskvaliteten og spare dem penge på lang sigt.


Hvad gør EU for at få en circulær økonomi?

I marts 2020 fremlagde Europa-Kommissionen handlingsplanen for den cirkulære økonomi, der skal give mere bæredygtigt produktdesign, mindske affald og styrke forbrugerne (såsom retten til reparation). Den har et særligt fokus på ressourceintensive sektorer som elektronik og IT, plastik, tekstiler og konstruktion.
I februar 2021 vedtog Parlamentet en betænkning om den nye cirkulære økonomis handlingsplan og forlangte yderligere tiltag til at få en karbonneutral, miljømæssigt bæredygtig, giftfri og fuldstændig cirkulær økonomi fra 2050 med højere genanvendelsesmål og bindende mål for materialebrug og forbrug fra 2030.

 I marts 2022 fremlagde Kommissionen den første pakke med tiltag til at øge hastigheden for omstillingen til en cirkulær økonomi som en del af handlingsplanen. Foreslagene indeholder flere bæredygtige produkter, at gøre den grønne omstilling lettere for forbrugerne, en evaluering af reglerne for konstruktionsprodukter og en strategi for bæredygtige tekstiler.