Bæredygtig affaldshåndtering: Hvad gør EU?

Find ud af, hvordan europæerne håndterer deres affald, og hvilke foranstaltninger EU træffer for at sikre en miljøvenlig praksis.

2,1 mia. tons affald genereres i EU hvert år. Mængden af affald, og den måde det behandles på, varierer på tværs af EU-landene, men der er et skift imod mere genbrug og mindre affald, der ender på lossepladsen.

Til at mindske affaldet og dets påvirkninger af miljøet har EU vedtaget ambitiøse genbrugsmål for genbrug og mængden, der ender på lossepladsen og arbejder på at mindske emballagen. Målet er at fremme skiftet hen imod en mere bæredygtig model også kendt som den cirkulære økonomi.

Læs mere om EU's tiltag til at forbedre affaldshåndteringen og blive en cirkulær økonomi fra 2050


Affaldshåndtering

Affaldshåndteringen varierer meget mellem EU-landene.

Den bedste løsning for affaldshåndtering for miljøet er ikke at generere noget affald i første omgang. Men hvert eneste objekt, vi forbruger, skal før eller siden behandles. Ifølge ”affaldshåndteringshierakiet” i EU-reglerne er forebyggelse og genanvendelse (at give et produkt et andet liv, før det bliver til affald) den bedste løsning efterfulgt af genbrug (f.eks. kompostering) eller udvinding (f.eks. brænding af affald til at generere varme) og til sidst at smide det på lossepladsen, hvilket i sidste ende kanvære en dyr løsning, der skader miljøet og og den offentlige sundhed.

Selvom affald genereret per person er øget, er den måde, vi behandler det på, blevet forbedret - med mere genbrug og komposterig og et fald i det, der ender på lossepladsen.

60%

af det daglige affald, der indsamles og behandles af kommunerne, skal genbruges eller genanvendes inden 2030 i henhold til EU's mål.

På linje med EU's direktiv på området skal EU-landene også mindske deres mængde af kommunalt affald sendt til lossepladsen til 10% eller mindre af det samlede kommunale affald genereret fra 2035.


Eksport af affald

Infographic showing the principal waste destinations from the European Union. Türkiye is the top destination with 12.4 million tonnes of EU waste shipped to the country in 2022.
DA_2024_Waste_shipments.png

EU eksporterer også en del af sit affald. I 2022 nåede EU's eksport af affald til lande uden for EU op på 32,1 millioner tons. Det er et lille fald på 3% i forhold til 2021.

Størstedelen af det affald, der eksporteres uden for EU (55%), består af jernholdigt metalaffald (jern og stål), som for det meste går til Tyrkiet. EU eksporterede også en masse papiraffald (15%), med Indien som den vigtigste destination.

I 2022 gik 39% af EU's affald til Tyrkiet (12,4 millioner tons), efterfulgt af Indien (3,5 millioner tons), Storbritannien (2,0 millioner tons), Schweiz (1,6 millioner tons) og Norge (1,6 millioner tons).

EU ønsker at imødegå ulovlig eksport og sikre, at affaldet håndteres på en miljømæssigt forsvarlig måde i destinationslandene. I februar 2024 godkendte Parlamentet strengere regler for overførsel af affald til tredjelande. Reglerne vil forbyde eksport af plastaffald til ikke-OECD-lande og indføre strengere betingelser for eksport til OECD-lande. Det vil kun være muligt at sende affald til et andet EU-land under særlige omstændigheder.

Parlamentets arbejde for at få en cirkulær økonomi

I oktober 2022 godkendte Parlamentet en revision af reglerne for evighedskemikalier (POP'er) til at mindske mængden af farlige kemikalier i affalds- og produktionsprocesser. De nye regler vil introducere mere strikse grænser, forbyde visse kemikalier og afholde forurenende stoffer fra genanvendelse.

I februar 2021 stemte Parlamentet for en ny handlingsplan for den cirkulære økonomi, der forlanger yderligere tiltag for at man kan få en carbonneutral, miljømæssigt bæredygtig, giftfri cirulær økonomi fra 2050, inklusiv strammere genbrugsregler og bindende mål for materiale brug og forbrug fra 2030.
MEP'erne har også opfordret EU-landene til at holde op med at bruge lossepladsen som endestation og minimere afbrændingsmængden.

I november 2023 vedtog Parlamentet sin forhandlingsposition om revisionen af EU's regler for emballage og emballageaffald. MEP'erne ønsker at forbyde salg af meget lette plastikbæreposer, sætte specifikke mål for affaldsreduktion for plastemballage, tilskynde til genbrug og genopfyldningsmuligheder og forbyde persistente forurenende stoffer, der bruges i fødevareemballage.

Flere fakta, tal og infografik om affald