Klimaforandringer i Europa: Fakta og tal

Vi har samlet nøgletal og statistik om klimaforandringer i Europa: den regionale påvirkning, hvem der slipper mest CO2 ud, hvor meget CO2-udslippet kan reduceres og meget mere.

Landskab påvirket af klimaforandringerne - ©AP Images/European Union 2018 - EP.
Landskab påvirket af klimaforandringerne - ©AP Images/European Union 2018 - EP

Klimaforandringer er en global udfordring, men hvordan påvirkes Europa? Disse fakta og tal viser de forskellige aspekter af problemet: årsagerne, konsekvenserne og udviklingen.


CO2 er ikke den eneste drivhusgas, der forårsager global opvarmning

Den bedst-kendte drivhusgas er kuldioxid (CO2). Den stod for næsten 80% af volumen af alle drivhusgasudledninger i EU i 2021.

Andre drivhusgasser er til stede i mindre omfang i atmosfæren, men de har en større varmeeffekt. F.eks. stod metan for 12% af påvirkningerne af EU’s drivhusgasudslip i 2021.

Nogle drivhusgasudslip findes naturligt i atmosfæren, men menneskelig aktivitet bidrager til deres obhobning. Andre er menneskeskabte, som f.eks. fluorholdige drivhusgasser, der bruges i industrien. Deres opvarmningspotentiale er ofte flere tusinde gange stærkere CO2.

EU's største udledere af drivhusgasser: lande og sektorer

EU var den tredjestørste udleder af drivhusgasser i 2021 efter Kina og USA. EU's andel af verdens drivhusgasudledninger faldt fra 15,2 % i 1990 til 7,3 % i 2021.

Inden for EU var de fem største udledere i 2019 Tyskland, Frankrig, Italien, Polen og Spanien. Energisektoren var ansvarlig for 77,01 % af udledningen af drivhusgasser i EU i 2019, efterfulgt af landbruget (10,55 %), industrien (9,10 %) og affaldssektoren (3,32 %).

Udviklingen i EU's udledning af drivhusgasser siden 1990

I 2008 satte EU et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 20 % inden 2020 sammenlignet med 1990-niveauet. Målet blev fuldt ud nået: I 2020 var EU's udledning af drivhusgasser 32 % lavere end i 1990.

I 2021 vedtog EU at gøre klimaneutralitet, målet om at nå netto-nuludledning i 2050, juridisk bindende i EU. Der blev fastsat et delmål på 55 % reduktion af udledningen inden 2030.

En rapport fra Det Europæiske Miljøagentur fra 2023 sagde, at EU-landene forventede at nå en fælles reduktion af nettoudledningen på 43 % i 2030 med de politikker og foranstaltninger, der er på plads i øjeblikket. Udledningsreduktionsniveauet ville stige til 48 %, hvis der blev taget højde for de yderligere foranstaltninger, der er planlagt på nuværende tidspunkt.

Klimaforandringernes indvirkning på Europa

Klimaforandringerne påvirker allerede Europa i forskellige former, afhængigt af regionen. De kan f.eks. føre til tab af biodiversitet, skovbrande, faldende afgrødeudbytte og højere temperaturer. De kan også påvirke folks sundhed. For eksempel kan folk dø som følge af hedebølger.

Transportudledninger i EU: fakta og tal

Transport er den eneste sektor, hvor udledningen stadig er højere, end den var i 1990.

Transport er ansvarlig for næsten 30 % af EU's samlede CO2-udledning, hvoraf 72 % kommer fra vejtransport.

CO2-udledning fra biler

Biler og varevogne producerer omkring 15 % af EU's CO2-udledning. Med et gennemsnit på 1,7 personer pr. bil i Europa er andre transportformer, som f.eks. busser, i øjeblikket et renere alternativ. Men moderne biler kunne være blandt de reneste transportformer, hvis de blev delt i stedet for kun at blive brugt til én person.

Udledning fra fly og skibe

International luftfart og skibsfart står hver især for mindre end 3,5 % af EU's samlede udledning af drivhusgasser, men har været den hurtigst voksende kilde til udledning. Udledningen fra fly forventes at være op til 10 gange højere i 2050 sammenlignet med 1990, mens udledningen fra skibe kan stige med op til 50 %.

Tidslinje for FN's klimaforhandlinger

EU er en nøglespiller i FN's klimaforhandlinger og har underskrevet Paris-aftalen. Alle EU-lande er også underskrivere, men de koordinerer deres holdninger og sætter fælles mål for reduktion af udledningen på EU-niveau.