Hvordan Parlamentet kæmper for ligestilling i EU

Find ud af hvordan EU og Parlamentet kæmper for kvinders rettigheder på arbejdet, i politik og på andre områder.

På arbejde.  Foto af Brooke Cagle on Unsplash.
På arbejde. Foto af Brooke Cagle on Unsplash

Hvad gør EU for at bekæmpe kønsmæssig ulighed?

Fra begyndelsen har EU kæmpet for ligestilling og for at fremme et socialt Europa.

EU har vedtaget lovgivning, anbefalinger, udvekslet gode praksisser og finansierer og støtter handlinger i medlemslandene. Ligestillingspolitikken formes også af afgørelser fra den EU-domstolen. Parlamentet vedtager også regelmæssigt betænkninger på eget initiativ om kønsmæssige aspekter, der kræver handling til at forbedre ligestillingen.

Europa-Parlamentet har altid været meget aktivt om at få ligestilling mellem mænd og kvinder og har et fast udvalg dedikeret til kvinders rettigheder og ligestilling. Hvert år markerer Parlamentet den 8. marts og udbreder kendskabet til dagen ved at afholde arrangementer.

I januar 2022 gentog MEP'erne kravet om at etablere et nyt rådsformat, hvor ministre med ansvar for ligestilling kan mødes. MEP'erne håber på, at et sådan råd kan hjælpe med at fremme ligestillingsinitiativer som f.eks. ratificeringen af Istanbul-konventionen om bekæmpelse af vold mod kvinder.

Parlamentet vedtog en betænkning om at evaluere fremskridtene for kvinders rettigheder de seneste 25 år og de mange udfordringer fremadrettet i februar 2021. MEP'erne udtrykte bekymringer over, at ligestillingen er gået baglæns i nogle EU-lande og kan komme længere ned på dagsordenen. Parlamentet opfordrede også Kommissionen til at sikre, at kvinders rettigheder tages i betragtning i alle forslag, at udvikle konkrete planer til at forbedre kvinders fattigdomsrater og til at styrke indsatsen til at få ligeløn.

Ligestillingsuge i Parlamentet

Siden 2020 har Europa-Parlamentet årlig afholdt Den Europæiske Ligestillingsuge. Den giver mulighed for Parlamentets udvalg at overveje problemstillinger fra et kønsperspektiv. Du kan se prolemstillingerne blive diskuteret i oktober 2022 via Parlamentets multimediecenter.

EU har vedtaget lovgivning, kommer med anbefalinger, udvekslinger, god praksis og finansiel støtte til konkrete handlinger i medlemslandene. Konceptet bag EU’s ligestillingspolitik baseres på EU-domstolens afgørelser. Parlamentet vedtager regelmæssigt rapporter på eget initiativ, der opfordrer til flere indsatser til at forbedre ligestillingen.

Parlamentet har været meget aktivt omkring at nå ligestilling mellem mænd og kvinder og har et stående udvalg for kvinders rettigheder og ligestilling. Hvert år markerer Parlamentet også Kvindernes Internationale Kampdag (8. marts) bl.a. ved at afholde flere arrangementer.

Kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder

I en resolution vedtaget i april 2024 opfordrer MEP'erne Rådet til at tilføje seksuel og reproduktiv sundhedspleje og retten til sikker og lovlig abort til EU's charter om grundlæggende rettigheder - et krav, de har fremsat flere gange.

Teksten opfordrer medlemslandene til fuldt ud at afkriminalisere abort i overensstemmelse med WHO's retningslinjer fra 2022. MEP'erne opfordrer Kommissionen til at sikre, at organisationer, der arbejder imod ligestilling og kvinders rettigheder, herunder reproduktive rettigheder, ikke modtager EU-finansiering.

I marts 2022 vedtog Parlamentet EU's Gender Action Plan III, der har til formål at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder uden for EU og sikre universel adgang i EU-landene.

I juni 2021 vedtog Parlamentet også en rapport, der opfordrede EU-landene til at beskytte og forbedre kvinders seksuelle og reproduktive sundhed. De opfordrede også til en momsfritagelse på menstruationsprodukter.


Ligestilling på arbejdet

I 2019 godkendte EU nye regler for familier og sygeplejerelateret orlov og mere fleksible arbejdsforhold for at skabe flere initiativer til at få fædre til at tage familierelateret orlov og til at øge kvindernes beskæftigelsesrate.

EU-lovgivning om ligestilling på arbejdet:

  • Regler for beskæftigelse (inklusiv ligeløn, social sikkerhed, arbejdsforhold og chikane)
  • Regler for selvstændige
  • Ret til barselsorlov og forældreorlov

Mindsket lønforskel

Parlamentet opfordrer også til at introducere tiltag, der skal mindske lønforskelle. I 2017 tjente kvinder i EU i gennemsnittet 16% mindre end mænd og deres pensioner var 35,7% mindre værd.

I december 2022 blev forhandlere fra Parlamentet og EU-landene enige om, at EU-virksomheder skal påkræves at offentliggøre information, der gør det lettere at sammenligne lønforhold for dem, der arbejder for den samme arbejdsgiver, så det kan hjælpe til med at afsløre manglende ligeløn.

I marts 2023 vedtog Parlamentet disse nye regler om bindende løngennemsigtighed. Hvis rapporteringen viser en kønnet lønforskel på minimum 5%, skal arbejdsgiverne udføre en lønevaluering i samarbejde med tillidsfolk. EU-landene skal introducere bøder til de arbejdsgivere, der overtræder reglerne. Jobopslag og jobtitler skal fremover være kønsneutrale.

Rådet skal stadig formelt godkende aftalen, før den kan træde i kraft.

Flere kvinder inden for IT og videnskab

Europa har store problemer med ligestillingen i den digitale sektor. Kvinder tager i mindre grad en uddannelse indenfor dette område og er underrepræsenterede på jobmarkedet. I en betænkning vedtaget i 2018 opfordrede Parlamentet EU-landene til at få tiltag på plads, der skal sikre fuld integration af kvinder i IT-sektoren også med hensyn til uddannelse og oplæring.

Kvinder i bestyrelser

I november 2022 godkendte Parlamentet nye regler til at øge ligestillingen i bestyrelser. Direktivet om kvinder i bestyrelser skal introducere en gennemsigtig rekrutteringsproces i virksomheder, så minimum 40% af de menige bestyrelsesposter eller 33% af alle bestyrelsesposter er besat af det underrepræsenterede køn ved udgangen af juni 2026.

Parlamentets og Rådets forhandlere til enighed om en foreløbig aftale om ligestilling i bestyrelserne hos børsnoterede selskaber i EU tidligere i år. Små og mellemstore virksomheder med under 250 ansatte hører ikke ind under reglerne.

Hver medlemsstat gennemfører princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi.
Artikel 157, konsolideret udgave af traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (TEF)
Kilde "Hver medlemsstat gennemfører princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi." åbner i nyt vindue

Forebyggelse af vold mod kvinder

EU bekæmper vold mod kvinder på flere måder. Parlamentet har også pointeret, at der er et behov for at bekæmpe specifikke former for vold f.eks. seksuel chikane, menneskehandel, tvungen prositution, omskæring af kvinder og piger, cyberstalking og vold online:

Parlamentet har også gjort opmærksom på behovet for at bekæmpe særlige former for vold inklusiv sexchikane, menneskehandel, tvungen prostitution, omskæring af kvinder, cyberstalking og hævnporno.

I april 2024 vedtog Parlamentet de første EU-regler nogensinde om bekæmpelse af vold mod kvinder. Målet er at forebygge kønsbaseret vold og beskytte ofrene, især kvinder og ofre for vold i hjemmet. Direktivet kræver stærkere love mod cybervold, bedre hjælp til ofre, skridt til at forebygge voldtægt og øge forståelsen af seksuelt samtykke.

Reglerne foreskriver, at ofrenes sikkerhed og velbefindende skal prioriteres, bl.a. ved at tilbyde adgang til beskyttet indkvartering.


Fra migrationspolitik til EU's handel

Parlamentet har opfordret til, at Kommissionen inddrager kønsproblematikker på områder som handel, udvikling, landbrug, beskæftigelse og migration.

I en betænkning, der blev vedtaget i 2016, sagde Parlamentet, at EU skal have guidelines på kønsområdet for migrations- og asylpolitikken.

I en rapport vedtaget i 2018 sagde MEP'erne, at mere kønsspecifikke tilgange til klimaforandringspolitikken er nødvendig for at styrke kvinder og beskytte de fattigste.

Alle EU's handelsaftaler skal indeholde bindende provisioner, der sikrer respekt for menneskerettigheder inklusiv ligestilling, sagde endnu en betænkning, der blev godkendt i 2018.


Kvinder i politik

Parlamentet har gentagne gange opfordret til, at ligestilling får større fokus i politik, og at kvinder deltager mere i beslutningsprocessen på alle niveauer.

I en rapport, der blev vedtaget i januar 2019, opfordrede Parlamentet de europæiske partier til at sikre, at både kvinder og mænd blev indstillet til de organer, der vil styre Parlamentet i den niende valgperiode. I det nye Europa-Parlament, der officielt begyndte sit mandat i juli 2019, er der flere kvinder end nogensinde før. De udgør 41% af MEP'erne mod 36,5% i den forrige periode.

Ligestilling mellem kønnene og Covid-19-pandemien

Parlamentet er bekymret for, at Covid-19-krisen har intensiveret de eksisterende uligheder mellem kønnene. Pandemien kan skubbe yderligere 47 millioner kvinder og piger under fattigdomsgrænsen på verdensplan.

Derudover er kvinder i Covid-19-frontlinjen - ud af de 49 millioner sundhedsarbejdere i EU er 76% kvinder. Pandemien har også påvirket sektorer i økonomien, hvor der traditionelt har været flere kvinder ansat, som f.eks. hotel- og restaurationsbranchen, børnehaver og husligt arbejde.

Stigningen i ubetalt plejearbejde og hjemmearbejde under pandemien har ramt kvinders balance mellem arbejde og privatliv og deres mentale sundhed. Tallene viser, at kvinder blev påvirket mere end mænd.