Tab af biodiversitet: Hvorfor er det bekymrende, og hvad er årsagen?

Plante- og dyrearter forsvinder hurtigere i dag pga. menneskelig aktivitet. Hvad er årsagerne til dette, og hvorfor er biodiversitet vigtigt?

Forårsdag i skoven - © Shutterstock.com/Simon Bratt.
Forårsdag i skoven - © Shutterstock.com/Simon Bratt

Biodiversitet, eller den brede vifte af levende dyr og planter, har været faldende med en alarmerende hastighed de seneste år især pga. menneskelig aktivitet såsom arealanvendelse, forurening og klimaforandringer.

Europa-Kommissionen præsenterede den nye Biodiversitetsstrategi 2030 i maj 2020 efter opfordringer fra Parlamentet i januar 2020 til at adressere biodiversitetstabet og fastsætte lovligt bindende mål.
Ved junis plenarsession vedtog Parlamentet sin holdning til “EU's Biodiversitetsstrategi for 2030: Bring naturen tilbage i vores liv”, der insisterer på at implementeringen er på linje med den Grønne Aftale og andre strategier såsom "Fra jord til bord".

MEP'erne opfordrede d. 16. januar 2020 til at få lovmæssigt bindende mål til at stoppe tabet af biodiversitet ved FN's biodiversitetskonference (COP15) i Kina i oktober 2020. Konferencen skal få de lande, der underskrev FN's Biodiversitetskonvention fra 1993, til at underskrive en strategi til brug efter 2020. Parlamentet ønsker, at EU tager førertrøjen på og sikrer, at 30% af EU's territorie består af naturområder fra 2030 og inkluderer biodiversitet i alle EU's politikker.

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet har traditionelt været defineret som forskelligheden af liv på jorden i alle dets former. Ordet dækker over antallet af arter, deres genetiske varianter og interaktionen med disse livsformer inden for komplekse økosystemer.

I en FN-rapport udgivet i 2019 advarede forskere, at mere end en million arter ud af otte millioner er truet af udryddelse inden for de næste årtier. Nogle forskere overvejer endda, om vi står over for den sjette masseudryddelsesbegivenhed i jordens historie. Tidligere kendte masseudryddelser slog mellem 60% og 95% af alle arter ihjel. Det tager millioner af år for økosystemerne at overkomme sådan nogle hændelser.

Hvorfor er biodiversitet vigitgt?

Sunde økosystemer bidrager med mange nødvendige ting, vi tager for givet. Planter omdanner energi fra solen, og gør det tilgængeligt for andre livsformer. Bakterier og andre levende organismer nedbryder organisk stof til næringstoffer, der giver planterne en sund jordbund at vokse i. Bestøvere er vigtige i reproduktionen af planter, der sikrer vores fødevareproduktion. Planter og have agerer som kæmpe kulstofdræn. Vandets cyklus er stærkt afhængigt af levende organismer.

Kort sagt giver biodiversitet os ren luft, frisk vand, sund jordbund og bestøvning af afgrøderne. Den hjælper os med at bekæmpe klimaforandringer og at tilpasse os den og mindsker påvirkningen af naturkatastrofer.

Da de levende organismer interagerer i dynamiske økosystemer kan en udryddelse af en art få konsekvenser for hele fødekæden. Det er umuligt at kende de præcise konsekvenser af en masseudryddelse for mennesker, men vi ved, at forskelligheden i naturen gør det muligt for os at trives.

Hvilke tiltag foreslår Parlamentet?

MEP'erne bakker op om EU's mål til at beskytte mindst 30% af EU’s marine- og jordbaserede områder (skove, vådområder, tørvemarker, græsmarker og økosystemer ved kysten), og at 10% af EU’s hav og land skal være uforstyrret.

De ønsker bindende mål og implementering af EU-landene pa nationalt niveau i samarbejde med regionale og lokale myndigheder. De ønsker også, at faldet i antallet af bestøvere ikke kun er dårligt for biodiversiteten, men også en trussel mod fødevaresikkerheden og opfordrer til at revidere EU's Bestøverinitiativ

Mere om hvordan EU vil beskytte biodiversitet.