Hvordan EU vil beskytte biodiversitet (video)

For at kunne beskytte truede arter og menneskeliv vil EU forbedre og bedre passe på biodiversiteten på kontinentet. Se mere i vores video.

Biodiversitet: At bringe naturen tilbage

Europa-Kommissionen præsenterede den nye Biodiversitetsstrategi 2030 i maj 2020 efter opfordringer fra Parlamentet i januar 2020 til at adressere biodiversitetstabet og fastsætte lovligt bindende mål.
Ved junis plenarsession vedtog Parlamentet sin holdning til “EU's Biodiversitetsstrategi for 2030: Bring naturen tilbage i vores liv”, der insisterer på at implementeringen er på linje med den Grønne Aftale og andre strategier såsom "Fra jord til bord".

Find ud af mere om vigtigheden af at have biodiversitet.

Hvad er blevet gjort for at passe på biodiversitet i Europa?

EU's indsatser til at forbedre biodiversitet fortsætter under Biodiversitetsstrategien 2020, der blev introduceret i 2010.

Den endelige evaluering angående 2020-strategien er endnu ikke færdig, men ifølge midtvejsevalueringen, der er blevet godkendt af Parlamentet, er der sket fremskridt vedrørende målene om at beskytte arter og levesteder, bevare og genskabe økosystemer og gøre have sundere, men forbedringerne skal ske hurtigere.

Målet med at bekæmpe invasive arter var på sporet. Derudover har bidraget fra landbruget og skovbruget til at bevare biodiversitet ikke gjort en forskel.

Natura 2000-netværket for beskyttede naturområder i Europa er øget betragteligt det seneste årti og dækker nu 18% af EU's landareal.

Mellem 2008 og 2018 voksede Natura 2000 for havene firefoldigt til at dække 360,000 km2. Mange fuglearter oplever lige nu en øget befolkning.

På trods af denne succes er omfanget af disse initiativer ikke tilstrækkelige til at modstå den negative trend.

Læs mere om truede arter i Europa.

Biodiversitetsstrategien for 2030: Hvad er det?

EU's biodiversitetsmål

Som en del af EU's biodiversitetsstrategi for 2030 har EU givet sig selv nogle nye mål for det næste årti.

MEP'erne bakkede op om EU's mål til at beskytte mindst 30% af EU’s marine- og jordbaserede områder (skove, vådområder, tørvemarker, græsmarker og økosystemer ved kysten),og at 10% af EU’s hav og land skal være uforstyrret.

De ønsker bindende mål og implementering af EU-landene pa nationalt niveau i samarbejde med regionale og lokale myndigheder.

Restorering af natur

Parlamentet hilste også et forslag om bindende mål for naturrestorering velkommen og opfordrede til at få et minimumsmål på 30% for EU's land- og havområder.

Bekæmpelse af det faldende antal bestøvere

MEP'erne understregede, at faldet i antallet af bestøvere ikke kun er dårligt for biodiversiteten, men også en trussel mod fødevaresikkerheden og opfordrede til at revidere EU's Bestøverinitiativ. Et revideret initiativ skal indeholde et tilsyn med bestøverne på tværs af EU, have tidsbestemte målsætninger og den nødvendige kapacitetsbygning.

Udnyttelse af grønne, urbane områder

Grønne byområder kan støtte biodiversiteten og bidrage positivt til den fysiske pg mentale sundhed ifølge rapporten.

MEP'erne støtter:
• en minimumsandel af grønne tage på nye bygninger 
• bylandbrug
• sikring af at ingen kemiske pesticider kommer i brug
• mindre brug af gødning i de urbane, grønne områder

Mindsket påvirkning fra landbruget

MEP'erne hilste også et forslag om mål for at mindst 25% af landbrugsområder skal være økologisk i 2030 velkomment. Det mål skal fortsætte med at øge på længere sigt.

De blev enige med Kommissionen om at mindske:
• brugen af skadelige og kemiske pesticider fra 50%
• brugen af kunstig gødning med mindst 20%
• næringsstoftab med mindst 50% fra 2030

Læs mere om EU's dyrevelfærdslove her.