Udforskning af årsager til migration – Hvorfor migrerer mennesker?

Der er mange grunde til migration f.eks. sikkerhed, demografi, menneskerettigheder, fattigdom og klimaforandringer. Læs mere.

Migration. ©Ajdin Kamber/AdobeStock
Migration ©Ajdin Kamber/AdobeStock

Det samlede antal af ikke-EU borgere bosidende inden for EU var den 1. januar 2021 23,7 millioner ifølge Eurostat, EU’s statistiske kontor. Det svarer til 5,3% af EU's befolkning. I de fleste EU-lande kom ikke-statsborgerne i landet fra lande uden for EU.

Hvad er migration?

Migration er en bevægelse af mennesker fra et sted til et andet for at bosætte sig et nyt sted. Migration kan være frivillig eller ufrivillig og kan finde sted af en lang række grunde såsom af økonomiske, miljømæssige og sociale årsager.

Årsager tilmigration: Faktorer der spiller en rolle

'Push'-faktorer er de faktorer, der får personer til at forlade deres land. 'Pull'-faktorer får dem til at vende hjem. Der findes tre store push- og pull-faktorer.

Socio-politiske faktorer

Εtniske, religiøse, racemæssige, politiske og kulturel forfølgelse kan få folk til at forlade deres land. En stor faktor er krig, eller (truslen om) konflikt og forfølgelse af regeringen. De, der flygter fra væbnede konflikter, overgreb på menneskerettighederne, eller bliver forfulgt, er ofte humanitære flygtninge. Dette har indflydelse på, hvor de ender hænde, da nogle lande har en mere liberal tilgang til humanitære flygtninge end andre. I første omgang er det mest sandsynligt, at de flygter til det nærmest sikre land. Rygraden i den humanitære folkeret er Genève-konventionerne, som regulerer væbnede konflikter og forsøger at begrænse deres konsekvenser.

De seneste år har mennesker flygtet til Europa i et stort antal fra konflikt, terror og forfølgelse i hjemlandet. Ud af de 384.245 asylansøgere, der fik beskyttelsesstatus i EU i 2022, kom over en kvart af dem fra Syrien, efterfulgt af Afghanistan og Venezuela.

Demografiske og økonomiske faktorer

Demografiske forandringer kan bestemme, om mennesker vil migrere. Et voksende eller mindskende eller ung befolkning kan påvirke den økonomiske vækst og beskæftigelsesmulighederne i et land.

Demografisk og økonomisk migration relateres til dårlige arbejdsstandarder, høj arbejdsløshed og et lands økonomis generelle sundhed. Pull-faktorer kan være højere lønninger, bedre beskæftigelsesmuligheder, højere levestandard og uddannelsesmuligheder. Hvis økonomiske faktorer ikke er favorable, og ser ud til at kunne forværres, vil et stort antal mennesker formentlig migrere til lande med bedre udsigter.

Ifølge FN's internationale arbejdsorganisation er tallet for migrantarbejdere, der er personer, der migrerer med henblik på at få beskæftigelse, omkring 169 millioner i verden i 2019 og repræsenterede over to-tredjedele af de internationale migranter. Over to-tredjedele af migrantarbejdere befandt sig i højindkomstlande.


Miljømæssige faktorer

Miljøet har altid drevet migration, f.eks. når mennesker flygter fra naturkatastrofer, såsom oversvømmelser, orkaner og jordskælv. Men klimaforandringer og ekstreme vejrforhold ventes at betyde, at endnu flere vil flygte i fremtiden.

Ifølge IOM er ‘miljømigranter dem, der pludseligt eller efter længere tids forandringer i miljøforholdene, der negativt har påvirket deres liv og levevilkår, føler sig forpligtet til at forlade deres hjem midlertidigt eller permanent, og flytte til en anden del af deres land eller til et andet land.’

Det er svært at estimere, hvor mange miljømigranter, der findes globalt pga. faktorer som befolkningsvækst, fattigdom, regeringsførelse, sikkerhed og konflikter, der også har en påvirkning. Det skønnes, at det vil være mellem 25 millioner og 1 mia. i 2050.


Hvordan adresserer EU disse årsager?

Lettere adgang til lovlige veje for migrantarbejdere

Den Europæiske Union har opfordret til at få lovlig migration til at adressere mangel på arbejdskraft, udfylde kompetencehuller og øge den økonomiske vækst. Disse inkluderer:

  • EU's Blå Kort: En arbejds- og opholdstilladelse, der gør det muligt for tredjelandsborgere at arbejde og bo i et EU-land, givet at de har en uddannelse eller tilsvarende kvalifikation og et jobtilbud, der lever op til minimumskravet for lønforhold.
  • Enkelttilladelsen: En kombineret arbejds- og opholdstilladelse, der udstedes for op til to år i et EU-land.
  • EU's langsigtede bopælsstatus: Giver mulighed for mennesker uden for EU at opholde sig, arbejde og bevæge sig frit i EU i en ubestemt periode.

Læs mere om de lovlige veje til at få arbejde i EU.


Ny pagt om migration og asyl

Effektiv håndtering af migration for at håndtere asylansøgere og beskytte de ydre grænser har været en EU-prioritet i mange år. EU har arbejdet på en ny migrations- og asylpagt, og i april 2024 indgik Parlamentet og Rådet en aftale om at modernisere EU's asyl- og migrationslovgivning.

Pagten indeholder forbedrede og hurtigere procedurer i hele EU's asyl- og migrationssystem. Den reviderer Dublin-forordningen, som bestemmer, hvilket land der er ansvarligt for at behandle hver enkelt asylansøgning. Det nye system fastsætter forskellige typer af bidrag fra EU-landene, inklusiv flytning af asylansøgere fra det land, de først kom til og finansiel eller teksnisk og operationel støtte. Det nye system er baseret på solidaritet og fleksible former for støtte, som kan blive et krav i pressede situationer.

Når de nye regler træder i kraft, har EU-landene to år til at indarbejde dem i deres nationale lovgivning.

Danmarks retsforbehold betyder dog, at Danmark som udgangspunkt ikke er omfattet af EU's fælles migrations- og asylpolitik.


Læs mere om migration i Europa:

Relaterede artikler