Bæredygtigt skovbrug: MEP'erne vil bekæmpe skovrydning

At beskytte og håndtere EU's skove på en bæredygtig måde er vigtigt for at kunne bekæmpe klimaforandringer. Find ud af her hvad Europa-Parlamentet vil gøre.

Europa har brug for sunde skove til at bekæmpe klimaændringerne

Parlamentet har længe skubbet på for at fremme bæredygtig håndtering af skove i EU og beskyttelse af skove uden for EU.

I september 2022 vedtog Parlamentet sin holdning til Kommissionens lovforslag til at begrænse skovrydning ved at fjerne produkter, der bidrager skovrydning fra EU's leveringskæde. MEP'erne ønsker, at andre lande kommer på linje med EU's nye standarder. Parlamentet reagerede også på den nye skovstrategi for 2030, som Kommissionen fremlagde i juli 2021, der forbinder bæredygtig håndtering af skove og mindskning af skovrydning med at opnå målsætningerne i EU’s Grønne Pagt, "Jord til bord"-strategien og biodiversitetsstrategien. Strategien skal øge kvantiteten og kvaliteten af EU's skove og fremme deres rolle som karbondræn.

Parlamentets rapport understreger forskelligartetheden af EU's skove og behovet for at få en bæredygtig håndtering i tæt samarbejde med skovejere. Udover at hjælpe med at afbøde klimaforandringer kan skove også have en økonomisk og social funktion, så deres forskellige roller bliver nødt til at blive harmoniseret.

Hvorfor er skove vigtige?

Skove har vigtig social, økonomisk og miljømæssig værdi. De udgør 43% af EU's land, og 80% af den jordbaserede biodiversitet findes i skovene. Sunde skove er vigtige i at bekæmpe klimaforandringer, fordi de absorberer karbondioxid fra atmosfæren. EU's skove absorberer det, der svarer til 8,9% af EU's drivhusgasser hvert år. Som karbondræn er de vigtige i at nå EU's mål om karbonneutralitet. Derfor er det vigtigt at beskytte dem, og de lokalsamfund, der er afhængige af dem.

Hvad er årsagerne til skovrydning?

Skovrydning sker med en alarmerende hastighed i verden, og det fører til CO2-udslip og tab af biodiversitet. Det skønnes, at halvdelen af de tropiske skove på verdensplan er blevet ødelagt siden 1960'erne.
Der er en klar forbindelse mellem skovrydning og det internationale behov for råstoffer, hvis udvinding eller produktion bidrager til den globale skovrydning eller nedbrydning. EU er en stor importør af disse råstoffer og har derfor kapacitet til at adressere skovrydning gennem sin handelspolitik.
Illegal logning forøger problemet, og selvom der findes EU-lovgivning som Skovhåndhævelse, styring og handel (FLEGT), er det stadig en større del af problemet med skovrydning i EU og i verden.
Klimaforandringer og tab af biodiversitet giver mere intens tørke, oversvømmelser og brande, der fører til yderligere skovrydning og yderligere forværring af klimaforandringerne. Omfanget af skovbrandene i Amazonas i 2019 understregede et behov for at få et internationalt modsvar.

Hvad er løsningen på skovrydning?

Bæredygtig håndtering af skovene balancerer de økonomiske og sociale konsekvenser af skovrydningen med de miljømæssige mål til at forbedre skovenes sundhed og øge tilpasningen til klimaforandringsforholdene. Skovene repræsenterer en lovende grøn sektor med potentiale til at skabe yderligere 10-16 mio. bæredytige job i verden.
Ved at bruge satelliter så man bedre kan overvåge naturkatastrofer som tørke og brande hvert år, kan man hjælpe med at afbøde risici og beskytte skovene.

Hvordan kan EU støtte bæredygtig skovbrug og beskytte skove?

I EU er over 60% af skovene allerede certificerede som værende bæredygtigt håndteret. Skovindustrien understøtter 500.000 job direkte og 2,6 mio. indirekte.
Parlamentet anerkender, at bæredygtig skovhåndtering kan hjælpe med at afbøde klimaforandringer, men man kan støtte en vigtig, økonomisk sektor og opfordrer til at støtte den gennem den Fælles Landbrugspolitik (CAP).

MEP'erne vil have større gavn af skovene og den skovbrugsbaserede værdikæde nemlig absorbering af CO2 og opbevaring af karbon i træbaserede produkter. Parlamentet understreger ligeledes behovet for at øge midlerne til forskning i at fravælge fossile brændstoffer og brændstofsmaterialer. Skove og hele den skovbrugsbaserede værdikæde er grunlaget for at kunne yderligere udvikle den cirkulære bioøkonomi, der er med til at afbøde klimaforandringerne.
Parlamentet ønsker bedre tiltag mod illegal logning og at fjerne råvarer, der er blevet plantet eller produceret på baggrund af tidligere skovområder, fra EU's forsyningskæder. Medlemmerne vil også sikre, at påvirkningen af handelsaftaler for skove, biodiversitet og menneskerettigheder vurderes løbende.
MEP'erne har opfordret il at bæredygtige skove promoveres globalt, og for at EU's satelliter (Copernicus og Galileo) bruges til at hjælpe med at overvåge skovrydningen og skovbrande i tredje lande. De vil ligeledes have ordentlig finansiering for forskning og innovation til at gøre skovene mere klimatresistente.
Parlamentet vil have bindende mål til at genopbygge skovenes økosystemer, særligt de skove, der ikke har været udsat for større menneskelige påvirkninger i den seneste tid.

Denne artikel blev første gang udgivet i 2020. Den er blevet opdateret så den afspejler den seneste udvikling i EU’s kamp mod skovrydning.