Hvad gør EU for at få en cirkulær økonomi fra 2050?

Find ud af hvad EU's handlingsplan for den cirkulære økonomi går ud på, og hvilke ekstra tiltag MEP'erne ønsker til at mindske mængden af affald og gøre produkter mere bæredygtige.

Genbrug  ©AdobeStock/HollyHarry.
Genbrug ©AdobeStock/HollyHarry

Hvis vi bliver ved med at udnytte ressourcerne, som vi gør nu, vil vi fra 2050 skulle bruge tre jordkloder. Vi løber tør for ressourcer og samtidig med klimaforandringerne, bliver vi nødt til at se i øjnene, at vores 'brug og smid væk'-kultur skal ændres, så vi får et samfund, der er carbonneutralt, miljømæssigt bæredygtigt, giftfrit og har en cirkulær økonomi i 2050.

Den nuværende krise har fremhævet svaghederne i ressourcerne og værdikæderne, og det har ramt de små og mellemstore virksomheder og industrien. En cirkulær økonomi vil skære i CO2-udslippet, mens man samtidig stimulerer den økonomiske vækst og skaber nye jobmuligheder.

Læs mere om definitionen på og fordelene ved den cirkulær økonomi

EU's handlingsplan for den cirkulære økonomi

Samtidig med at EU har et mål om at blive klimaneutralt fra 2050 nedskrevet i den grønne aftale, har Europa-Kommissionen foreslået den første pakke med tiltag til at øge hastigheden mod en cirkulær økonomi i marts 2022 som annonceret i handlingsplanen for den cirkulære økonomi. Forslagene skal øge andelen af bæredygtige produkter, gøre forbrugerne klar til den grønne omstillingm evaluere konskruktionen af produkter og har en strategi for bæredygtige tekstiler. 

I november 2022 foreslog Kommissionen nye EU-regler på tværs af grænserne for emballage. De indeholder forslag om at forbedre designet, som f.eks. klarere mærkning, til at fremme genbrug og genanvendelse. De opfordrer også til at få en overgang til bio-baseret, bionedbrydeligt og mere kompostvenligt plastik.

Parlamentet opfordrede til at få strammere genanvendelsesregler og bindende mål for 2030 for materialebrug og forbrug i en betænkning vedtaget den 9. februar 2021.

I oktober 2022 godkendte Parlamentet en revision af reglerne for evighedskemikalier (POP'er) til at mindske mængden af farlige kemikalier i affalds- og produktionsprocesser. De nye regler vil introducere mere strikse grænser, forbyde visse kemikalier og afholde forurenende stoffer fra genanvendelse.

På vej mod bæredygtige produkter

De allerede udstrukkede leveringskæder er blevet yderligere ramt af Covid-19, hvilket har ført til mangel på kritiske råstoffer i Europa og efterladt industrien med udfordringer i at sikre adgang til ressourcer. I 2021 stemte MEP'erne for en betænkning, der beder Kommissionen om at fremsætte en omfattende EU-strategi for kritiske råstoffer baseret på høje standarder for miljøet, sociale og menneskelige rettigheder og bæredygtige indkøb.

Til at opnå at EU's marked bliver bæredygtigt, klimaneutalt og ressourceeffektivt, har Kommissionen foreslået at udvide økodesigndirektivet til også at gælde ikke-energirelaterede produkter til at skabe et digitalt pas for produkter, der skal angive al relevant information om produkters livscyklus.

MEP'erne bakker ligeledes op om initiativer til at bekæmpe planlagt forældelse af produkter, forbedre holdbarheden og reparationsmuligheden for produkter og styrke forbrugernes rettigheder og 'ret til reparation'. De insisterer på, at forbrugerne skal have ret til at blive ordentligt informeret omkring produkternes påvirkninger af miljøet og har bedt Kommissionen om at komme med forslag, der kan bekæmpe “greenwashing”.

Kommissionen fremsatte et forslag om at opdatere EU's forbrugerregler for at støtte den grønne omstilling i marts 2022 og et forslag til et direktiv om dokumentation af "grønne anprisninger" i marts 2023.
I januar 2024 godkendte MEP'erne en foreløbig aftale med Rådet om at opdatere EU's forbrugerregler, som vil forbyde greenwashing og give forbrugerne mere information om produkters holdbarhed.

Vigtige sektorer skal blive cirkulære

Bæredygtigheden skal indgå på alle stadier i værdikæden, så den cirkulære økonomi kan opnås fuldt ud: fra design til produktion og hele vejen til forbrugeren. Kommissionens handlingsplan har syv områder, som den anser for værende særligt vigtige: plastik, tekstiler, e-affald, fødevarer, vand og næringsstoffer, emballage, batterier og køretøjer, bygninger og bygningskonstruktion.

Plastik

MEP'erne bakker op om en europæisk strategi for plastik i den cirkulære økonomi, der skal udfase brugen af mikroplastik.

Læs mere om EU's strategi til at mindske plastikaffaldet.

Tekstiler

Tekstiler bruger en masse råmaterialer og vand, og mindre end 1% genbruges. MEP'erne vil have nye tiltag mod tab af mikrofibre og strengere krav til vandforbruget.
Tjek tekstilproduktionens og -affaldets indvirkning på miljøet

Elektronik og IT

Elektronik og elektronisk affald, eller e-affald, er et af de hurtigst voksende affaldskilder i EU, og mindre end 40% af det bliver genbrugt. MEP'erne vil fremme et længere liv for produkterne gennem genanvendelse og reparationsmuligheder.

Læs mere om E-affald i EU: fakta og tal

Fødevarer, vand og næringsstoffer

Omkring 20% af fødevareproduktionen i EU bliver spildt. MEP'erne opfordrer til, at fødevareaffaldet halveres fra 2030 under strategien 'Fra jord til bord'.

Emballage

Emballageaffaldet i Europa vokser. Hver person i EU genererede i gennemsnit 189 kilo emballageaffald i 2021. EU arbejder på en revision af reglerne for emballage og emballageaffald for at reducere mængden og forbedre forholdende.

Batterier og køretøjer

MEP'erne blev enige om forslag, der kræver, at produktionen og materialerne i alle batterier på EU-markedet har et lavt karbonfodaftryk og respekterer menneskerettighederne og sociale og økologiske standarder. 

Læs mere om EU's nye regler for mere bæredygtige og etiske batterier

Bygninger og bygningskonstruktion

Bygningskonstruktion står for 35% af det samlede affald i EU. Kommission har annonceret en revidering af reglerne for konstruktionsprodukter, der skal modernisere reglerne fra 2011. MEP'erne ønsker, at bygningers levetid i EU forlænges, en mindskning i det samlede carbonfodaftryk og minimumstandarder for brugen af ressourcer og energieffektiviteten.

Affaldshåndtering

EU genererer mere end 2,5 mia. tons affald om året. EU's eksport af affald til ikke-EU lande nåede i 2020 op på 32,7 millioner tons. Størstedelen bestod af metal efterfulgt af papir, plastik, tekstiler og glasaffald, der primært blev sendt til Tyrkiet, Indien og Egypten.

MEP'erne opfordrer EU-landene til at øge genanvendelsesraten, sende mindre til lossepladsen og minimere mængden til afbrænding og skadeligt kemisk affald.

I 2023 vedtog Parlamentet sin position til forhandlinger med EU's regeringer om en ny lov der skal reformere EU's procedurer og kontrolforanstaltninger for transport af affald. Den reviderede lovgivning har til hensigt at forbedre beskyttelsen af miljøet og den offentlige sundhed og samtidig udnytte de muligheder, som affald giver, for at nå EU's mål om en cirkulær og nulforureningsøkonomi.
MEP'erne støtter et forbud mod transport af alle typer affald med henblik på bortskaffelse inden for EU, undtagen i begrænsede og velbegrundede tilfælde. Eksport af farligt affald fra EU til lande uden for OECD skal også forbydes.

Læs mere om affaldshåndtering i EU