Κλιματική αλλαγή: Επιστρατεύοντας τα δάση ως δεξαμενές αποθήκευσης άνθρακα

Μάθετε πως η ΕΕ χρησιμοποιεί τα δάση της για να αντισταθμίσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή.

Εικονογράφηση ενός δάσους
Εικονογράφηση ενός δάσους

Η ΕΕ έχει πάρει πολλές πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά τα χρόνια. Μια από αυτές είναι η επιστράτευση δασών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς οι δασιικές εκτάσεις παίζουν κεντρικό ρόλο στην απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.


Στις 8 Ιουνίου, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους φιλόδοξους κανόνες που διέπουν τον τομέα της χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοκομίας (LULUCF), αυξάνοντας τις καταβόθρες άνθρακα της ΕΕ 15% έως το 2030. Οι κανόνες πρέπει να εγκριθούν επίσημα από το Συμβούλιο.

Συνεχίστε το διάβασμα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δάση στην ΕΕ αλλά και τις δράσεις του Κοινοβουλίου για την ενίσχυση του ρόλου τους στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Η σημασία των δασών στην ΕΕ


Τα δάση της ΕΕ δεσμεύουν το 7% των ισοδύναμων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ ανά έτος.

Στην ΕΕ υπάρχουν 159 εκατομμύρια εκτάρια δασών. Συνολικά, καλύπτουν το 43,5% της έκτασης της ΕΕ. Η δασική έκταση ποικίλλει σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Καλύπτουν, για παράδειγμα, το 10% της εδαφικής έκτασης της Μάλτας ενώ το 70% της εδαφικής έκτασης της Φιλανδίας.

Γράφημα 1: Τα δάση καλύπτουν το 43,50% της έκτασης της ΕΕ-27
Γράφημα 1: Τα δάση καλύπτουν το 43,50% της έκτασης της ΕΕ-27

Πέρα από τον ρόλο τους ως δεξαμενές αποθήκευσης άνθρακα, τα δάση παρέχουν πολυάριθμες υπηρεσίες στο οικοσύστημα: βοηθούν στην προστασία του εδάφους (κατά της διάβρωσης), αποτελούν μέρος του κύκλου του νερού, προστατεύουν τη βιοποικιλότητα λειτουργώντας ως οικοσύστημα πολυάριθμων οργανισμών ενώ ρυθμίζουν το τοπικό κλίμα.

 

Ποιους τομείς αφορά αυτή η νομοθεσία;


Η αναθεωρημένη νομοθεσία αφορά τον τομέα της χρήσης γης, αλλαγής της χρήσης γης και δασοκομίας, που περιλαμβάνει κυρίως δασικές και γεωργικές εκτάσεις, καθώς και εκτάσεις γης που έχουν αλλάξει χρήση.


Ο τομέας αυτός εκπέμπει αέρια θερμοκηπίου μέσω της αλλαγής στη χρήση της γης (ιδίως από δάση σε αρόσιμες εκτάσεις), αποψίλωση (αποκοπή δασών) και γεωργική γη (ζώα όπως αγελάδες ή γεωργικά εδάφη).


Πρόκειται όμως για τον μοναδικό τομέα που μπορεί να απομακρύνει το CO2 από την ατμόσφαιρα κυρίως μέσω υπαρχόντων και νέων δασών.

Γράφημα 2: Τα δάση συμβάλλουν στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου
Γράφημα 2: Τα δάση συμβάλλουν στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου

Ποιοί είναι οι νέοι κανόνες;


Οι νέοι κανόνες θα αυξήσουν τις φυσικές καταβόθρες άνθρακα της ΕΕ, για παράδειγμα με την αποκατάσταση υγροτόπων και βάλτων, τη φύτευση νέων δασών και την ανάσχεση της αποψίλωσης των δασών. Αυτό θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών της ΕΕ κατά 57% για το 2030, σε σύγκριση με τον στόχο του 55% που είχε τεθεί προηγουμένως αφαιρώντας τουλάχιστον 310 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου του CO2.

Από το 2026, οι χώρες της ΕΕ θα έχουν εθνικά δεσμευτικούς στόχους 2030 για αφαιρέσεις και εκπομπές από το LULUCF, με βάση τα πρόσφατα επίπεδα απομάκρυνσης και τις πιθανότητες για περαιτέρω αφαιρέσεις. Μέχρι τότε, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εκπομπές στον τομέα LULUCF δεν υπερβαίνουν την ποσότητα που έχει αφαιρεθεί.

Οι κανόνες διασφαλίζουν επίσης βελτιωμένη παρακολούθηση και μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης εάν έχουν πληγεί από φυσικές διαταραχές όπως δασικές πυρκαγιές, παράσιτα ή καταιγίδες και τη δυνατότητα χρήσης πιστώσεων LULUCF για την αντιστάθμιση των εκπομπών από τομείς Κανονισμός καταμερισμού προσπαθειών.

Οι προσπάθειες της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων


Η αναθεώρηση των κανόνων για τη χρήση γης και τη δασοκομία είναι μέρος του πακέτου "Fit for 55", το οποίο αποσκοπεί στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, βάσει του Νόμου για το Κλίμα.

Το εν λόγω πακέτο συμπεριλαμβάνει και νομοθετικές πράξεις για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, τον επιμερισμό προσπαθειών μεταξύ κρατών μελών, τις εκπομπές αυτοκινήτων, την ανανεώσιμη ενέργεια και εξοικονόμηση ενέργειας.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 και ενημερώθηκε η τελευταία φορά τον Μάρτιο του 2023.