Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Η Ευρώπη θέτει φιλόδοξους στόχους

Το Κοινοβούλιο εργάζεται για την ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να συμβάλει στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη των στόχων μείωσης εκπομπών της ΕΕ.

Για την ενίσχυση του τομέα των ανανεώσιμων πηγών στην Ευρώπη

Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση, η οποία επιδεινώθηκε με την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, έχει αναδείξει την ανάγκη μείωσης της εξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και τη διαφοροποίηση και διασφάλιση του ενεργειακού της εφοδιασμού μέσω της επένδυσης σε βιωσιμότερες εναλλακτικές, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, η ΕΕ θέλει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση με στόχο την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης.


Διαβάστε περισσότερα για τις δράσεις της ΕΕ για την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

  • ανανεώσιμη ενέργεια σημαίνει ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές, όπως αιολική, ηλιακή και γεωθερμική ενέργεια, περιβάλλοντος, παλίρροια, κυματική και ενέργειαωκεανών, υδροηλεκτρική, βιομάζα, αέριο χωματερής, αέριο μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και βιοαέριο

Οι νέοι στόχοι ανανεώσιμης ενέργειας της ΕΕ για το 2030

Οι φιλόδοξες προσπάθειες της ΕΕ για την προστασία του κλίματος διατυπώνονται στο νομοθετικό πακέτο «Fit for 55». Στόχος της είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030και η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Στη δέσμη αυτό συμπεριλαβάνεται και η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση του μεριδίου των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, το Κοινοβούλιο υποστήριξε έναν νέο στόχο 42,5% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2030, αν και οι χώρες της ΕΕ καλούνται να αγωνιστούν για το 45% - στόχος που υποστηρίζεται επίσης από την Επιτροπή στο πλαίσιο του Σχέδιο REPowerEU. To σχέδιο, που παρουσιάστηκε τον Μάιο του 2022, τονίζει την ανάγκη επιτάχυνσης της ενεργειακής μετάβασης και σταδιακής κατάργησης των εισαγωγών ενέργειας από τη Ρωσία, αυξάνοντας το μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη βιομηχανία, τα κτίρια και τις μεταφορές στο 45% έως το 2030.

Η νέα νομοθεσία επιταχύνει τη διαδικασία έγκρισης νέων ή προσαρμοσμένων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ηλιακών συλλεκτών και των ανεμογεννητριών.

Μάθετε περισσότερα για τη δέσμη μέτρων «Fit for 55» και την Πράσινη Συμφωνία.

23%

Το μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ το 2022.

Αναθεώρηση στόχων στους εξής τομείς:


  • Κτίρια - νέο σημείο αναφοράς για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ποσοστό 49 % έως το 2030
  • Βιομηχανία - νέο σημείο αναφοράς ετήσιας αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 1.6%

Η επικαιροποίηση λαμβάνει υπόψη το αίτημα του Κοινοβουλίου, τα κράτη μέλη να θέσουν ως ενδεικτικό στόχο για καινοτόμο τεχνολογία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τουλάχιστον το 5% της νέας εγκατεστημένης χωρητικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2030, καθώς και τη θέσπιση πλαισίου συνεργασίας σε διασυνοριακά ενεργειακά έργα.

Αυτό έρχεται ως ακόλουθο στο αίτημα του Κοινοβουλίου για αυστηρότερα κριτήρια σχετικά με τη χρήση της βιομάζας, για τη μείωση του κινδύνου χρηματοδότησης μη βιώσιμων πρακτικών και την πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων στην ποιότητα του εδάφους και στη βιοποικιλότητα.

Περισσότερα σχετικά με τα μέτρα της ΕΕ για την ενίσχυση των ΑΠΕ:


Ενέργεια υδρογόνου: ποια τα οφέλη της για την ΕΕ;


Υπό αναθεώρηση οι κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας


Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα: οι προτάσεις του ΕΚ για μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση

Χάρτης της ΕΕ που δείχνει το ποσοστό της ανανεώσιμης ενέργειας στη συνολική κατανάλωση ενέργειας  το 2022. Οι αριθμοί ποικίλλουν μεταξύ 13,1% στην Ιρλανδία και 66% στη Σουηδία.
EL_Renewable Energy_Map.png


Η Σουηδία είναι η χώρα της ΕΕ με το υψηλότερο μερίδιο χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: 66% το 2022, που προέρχεται κυρίως από υδροηλεκτρικά, αιολικά, στερεά και υγρά βιοκαύσιμα, καθώς και από αντλίες θερμότητας. Ακολουθούν η Φινλανδία (47,9%, από υδροηλεκτρικά, αιολικά και στερεά βιοκαύσιμα) και η Λετονία (43,3%, κυρίως από υδροηλεκτρικά).

Τα χαμηλότερα ποσοστά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (13,1%), στη Μάλτα (13,4%), στο Βέλγιο (13,8%) και στο Λουξεμβούργο (14,4%).