ΕΕ και Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα: στόχος η κλιματική ουδετερότητα

Για να επιτύχει τη συμφωνία του Παρισιού, η ΕΕ έχει καταστήσει νομικά δεσμευτικούς τους μακροπρόθεσμους στόχους της για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050.

©123RF/Ευρωπαϊκή Ένωση –EP
©123RF/Ευρωπαϊκή Ένωση –EP

Στις 28 Νοεμβρίου 2019, το ΕΚ υιοθέτησε ψήφισμα, με το οποίο ζητά από την ΕΕ να αυξησεί το στόχο μείωσης των εκπομπών σε 55% έως το 2030 και να θέσει ως μακροχρόνιο στόχο μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ μέχρι το 2050, στα πλαίσια της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα. Με ξεχωριστό ψήφισμα, το Κοινοβούλιο κήρυξε την Ευρώπη σε κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης. Τον Δεκέμβριο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον χάρτη πορείας για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη - την Πράσινη Συμφωνία.


Ο μακροπρόθεσμος στόχος της Συμφωνίας του Παρισιού είναι η διατήρηση της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας αρκετά κάτω από 2 °C, πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και τη συνέχιση των καταβαλλόμενων προσπαθειών ώστε να μην υπερβεί η αύξηση τους 1,5°C, προκειμένου να αποφευχθούν οι καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Η Συμφωνία έχει υπογραφεί από 194 χώρες και από την ΕΕ. Όλα τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει ανεξάρτητα, αλλά διατηρούν την υποχρέωση να συμμορφώνονται προς τα ετήσια όρια εκπομπών της ΕΕ.


Εθνικοί στόχοι για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου


Η ΕΕ και όλα τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να θέτουν στόχους και να κοινοποιούν τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους (NDC) ανά πενταετία, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της Συμφωνίας του Παρισιού.

Οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα


Η ΕΕ ήταν η πρώτη μεγάλη οικονομία που έθεσε φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού. Ο τρέχων στόχος της ΕΕ είναι να μειώσει τις εκπομπές του διοξειδίου κατά 40% μέχρι το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. 


Τον Ιούνιο του 2021, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε τον νόμο της ΕΕ για το κλίμα, μετατρέποντας την πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ έως το 2050 σε δεσμευτική υποχρέωση.

Γιατί είναι σημαντικές οι διασκέψεις του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή; 


Οι χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Παρισιού συγκεντρώνονται ετησίως σε μια διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, γνωστή ως COP (συντομογραφία της Διάσκεψης των Μερών), για να μετρήσουν την πρόοδο και να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Αυτές οι συναντήσεις φέρνουν σε επαφή κυβερνήσεις, ιδιωτικό τομέα, κοινωνία των πολιτών και βιομηχανία.

Κάθε πέντε χρόνια επανεξετάζονται οι δράσεις των χωρών. Με βάση αυτή την ανασκόπηση, οι χώρες θα πρέπει να ενισχύσουν περαιτέρω τη φιλοδοξία των σχεδίων δράσης τους για το κλίμα.


ΑΡΙΘΜΟΙ:
Το 77% των πολιτών της ΕΕ πιστεύει ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου από τον Ιούλιο του 2023.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 21 Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την ανησυχία ότι οι εθνικοί στόχοι που ανακοινώθηκαν στο Παρίσι το 2015 θα οδηγήσουν σε αύξηση της θερμοκρασίας πλέον των τριών βαθμών έως το 2100, σε σύγκριση με τα επίπεδα της προβιομηχανικής περιόδου. Οι ευρωβουλευτές καλούν όλα τα κράτη της G20 να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο και να δεσμευτούν για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το αργότερο έως το 2050. Θέλουν επίσης όλες οι χώρες να ενισχύσουν τις δεσμεύσεις τους και να συνεισφέρουν το μερίδιο τους στην αύξηση της διεθνούς χρηματοδότησης για το κλίμα.

Ανακαλύψτε περισσότερα για της διαπραγματεύσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή στο γράφημα.