Καλύτερες συνθήκες εργασίας για οδηγούς φορτηγών σε ολόκληρη την ΕΕ

Η θέσπιση νέων κανόνων για τις οδικές μεταφορές θα θέσουν τέλος στη στρέβλωση του ανταγωνισμού στον τομέα, διασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες εργασίας στους οδηγούς.

Μεταρρύθμιση των κανόνων οδικών μεταφορών

Στις 8 Ιουλίου, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το πακέτο κινητικότητας για τις οδικές μεταφορές, μετά την έγκρισή του από την επιτροπή μεταφορών τον Ιούνιο και το Συμβούλιο και κατόπιν προσωρινής συμφωνίας με τους υπουργούς της ΕΕ.


Το πακέτο περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία: καλύτερη εφαρμογή των κανόνων ενδομεταφορών, απόσπαση οδηγών και ώρες ανάπαυσης οδηγού.


Αν και η ΕΕ έχει ήδη θεσπίσει ρυθμίσεις σε όλους αυτούς τους τομείς, τα νομοθετικά κενά και οι δυσκολίες κατά την εφαρμογή των κανόνων έχουν οδηγήσει τις χώρες της ΕΕ να τις εφαρμόσουν με διαφορετικούς τρόπους. Οι νέοι κανόνες θα παρέχουν ένα σαφές και κοινό πλαίσιο για τον τομέα των οδικών μεταφορών.

Παρακάτω θα βρείτε μια βασική επισκόπηση  του πακέτου.


Δείτε τι κάνει η ΕΕ για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων.

Περισσότερη ξεκούραση και χρόνο στο σπίτι


Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, οι οδηγοί θα απολαυάνουν καλύτερες συνθήκες ανάπαυσης και θα δικαιούνται περισσότερο χρόνο στο σπίτι.Για παράδειγμα, η εβδομαδιαία ανάπαυση άνω των 45 ωρών δεν μπορεί να πραγματοποιείται μέσα σε ένα όχημα, αλλά σε κατάλληλα καταλύματα με επαρκείς εγκαταστάσεις, τα οποία πληρώνονται από τον εργοδότη. Η εργασία πρέπει να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι οδηγοί να μπορούν να περνούν περισσότερο χρόνο στο σπίτι.


Θα χρησιμοποιούνται, επίσης, ευφυείς ταχογράφοι για την καταγραφή διευλέυσεων στα σύνορα και άλλων δραστηριοτήτων, ώστε να εντοπίζονται τυχόν παραβιάσεις των κανόνων.

©AdobeStock_Dmitry Vereshchagin
©AdobeStock_Dmitry Vereshchagin

Ταχογράφος

 • Μια συσκευή που καταγράφει όλες τις δραστηριότητες ενός οχήματος, για παράδειγμα απόσταση, ταχύτητα, ώρες οδήγησης και περιόδους ανάπαυσης οδηγού
 • Η εγκατάσταση ψηφιακού ταχογράφου σε καινούργια φορτηγά που ξεπερνούν τους 3,5 τόνους είναι ήδη υποχρεωτική.

Σαφείς κανόνες για την απόσπαση οδηγών


Δεδομένης της φύσης των οδικών μεταφορών, η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της ελευθερίας παροχής διασυνοριακών εργασιών, των καλών συνθηκών εργασίας και της κοινωνικής προστασίας των οδηγών προϋποθέτει την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων.

Οι οδηγοί δεν αποσπώνται, συνήθως, σε άλλο κράτος µέλος στο πλαίσιο συμβάσεων για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπως συμβαίνει σε άλλους τομείς, ενώ οι υφιστάμενοι κανόνες συνεχίζουν να εφαρμόζονται με ασυντόνιστο τρόπο στα διάφορα κράτη μέλη.

Διασυνοριακοί εργαζόμενοι

 • Άτομα εργάζονται σε άλλη χώρα από αυτή στην οποία κατοικούν και μεταβαίνουν καθημερινά σε αυτή ή τουλάχιστον κάποιες μέρες της εβδομάδας.
 • Διαφέρουν από τους μετακινούμενους εργαζόμενους: παραμένουν στο κράτος μέλος υποδοχής προσωρινά και δεν ενσωματώνονται στην αγορά εργασίας.
 • Ο τομέας των οδικών μεταφορών χαρακτηρίζεται από ένα πολύ κινητικό εργατικό δυναμικό.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες αποσκοπούν στην αποτελεσματική εναρμόνιση των εθνικών προσεγγίσεων και στη διασφάλιση δίκαιης αμοιβής για τους οδηγούς.


Οι νέοι κανόνες απόσπασης θα ισχύουν για τις ενδομεταφορές, τις διεθνείς μεταφορές, (εξαιρουμένης της διαμετακόμισης) και τις διμερείς πτήσεις (μεταφορά από κράτος-μέλος όπου ο οδηγός είναι εγκατεστημένος σε άλλη χώρα και αντίστροφα).


Δίκαιος και ανταγωνιστικός τομέας οδικών μεταφορών


Οι επικαιροποιημένοι κανόνες για τις ενδομεταφορές προβλέπουν τη διενέργεια συντονισμένων ελέγχων από δύο ή περισσότερες εθνικές αρχές και αναμένεται να διευκολύνουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Καμποτάζ

 • Καμποτάζ είναι όταν ένα ξένο φορτηγό πραγματοποιεί εγχώριες παραδόσεις στο έδαφος άλλου κράτους μέλους αμέσως μετά από διεθνή παράδοση από άλλη χώρα.
 • Βοηθά τα φορτηγά να μειώσουν τις κενά δρομολόγια και να εξοικονομήσουν καύσιμα.
 • Το καμποτάζ εισήχθη για πρώτη φορά το 1990 μέσω ποσοστώσεων.
 • Οι κανόνες της ΕΕ που επιτρέπουν τρεις ενδομεταφορές εντός επτά ημερών από τη διεθνή παράδοση παραμένουν αμετάβλητοι.
 • Για να αποφευχθεί η "συστηματική ενδομεταφορά", οι νέοι κανόνες καθιερώνουν μια περίοδο αναμονής τεσσάρων ημερών πριν μπορέσουν να πραγματοποιηθούν ενδομεταφορές στην ίδια χώρα με το ίδιο όχημα.
 • Το 2017, σχεδόν το ήμισυ των ενδομεταφορών στην ΕΕ έλαβε μέρος στη Γερμανία, ενώ σχεδόν το 40% πραγματοποιήθηκε από Πολωνούς μεταφορείς.

Προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των οδηγών αλλά και να σταματήσει η λειτουργία των λεγόμενων εικονικών εταιρειών, που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, οι αναθεωρημένοι κανόνες απαιτούν από τις εταιρείες οδικών μεταφορών να διενεργούν σημαντικές δραστηριότητες στις χώρες της ΕΕ στις οποίες είναι καταχωρισμένες.


Οι κανόνες υποχρεώνουν, επίσης, τον οδηγό να επιστρέφει στο επιχειρησιακό κέντρο της εταιρείας κάθε οκτώ εβδομάδες.


Οι κανόνες θα επεκταθούν στους μεταφορείς που χρησιμοποιούν ελαφρά επαγγελματικά οχήματα άνω των 2,5 τόνων, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού των φορτηγών με ταχογράφο.

Τι είναι οι εικονικές εταιρείες;

 • Επιχειρήσεις που υπάρχουν μόνο ως ταχυδρομική διεύθυνση και που διενεργούν δραστηριότητες σε άλλη χώρα της ΕΕ.
 • Μια εικονικές εταιρεία έχει συσταθεί για την παράκαμψη νομικών και συμβατικών υποχρεώσεων, συνήθως σε τομείς όπως η φορολογία, η κοινωνική ασφάλιση, ο ΦΠΑ και οι μισθοί.
 • Είναι παράνομες, αλλά συχνά δεν εντοπίζονται, καθώς οι περισσότερες χώρες της ΕΕ δεν διαθέτουν νομικό ή λειτουργικό ορισμό για τις εικονικές εταιρείες.

Επόμενα βήματα

Οι νέοι κανόνες τίθενται σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα, κάτι το οποίο θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Οι κανόνες για τους χρόνους ανάπαυσης θα ισχύουν 20 ημέρες και οι κανόνες για την απόσπαση και την πρόσβαση στην αγορά 18 μήνες μετά τη δημοσίευση.

Περισσότερα σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τις συνθήκες εργασίας