Υπό αναθεώρηση οι κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας

Το ΕΚ ενέκρινε την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών χρηματοδότησης για διασυνοριακά, διευρωπαϊκά έργα ενεργειακής υποδομής για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ για το κλίμα.

Ασφαλής και διαφοροποιημένη ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Απριλίου, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν συμφωνία με το Συμβούλιο για την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών χρηματοδότησης για διασυνοριακά, διευρωπαϊκά έργα ενεργειακής υποδομής, ώστε να ευθυγραμμιστούν με την πολιτική της ΕΕ για το κλίμα και να αυξηθεί η ασφάλεια εφοδιασμού.


Τέλος στις επιδοτήσεις για υποδομές ορυκτών καυσίμων και φυσικού αερίου

 

Οι αναθεωρημένοι κανόνες προβλέπουν τη σταδιακή κατάργηση της χρηματοδότησης των έργων φυσικού αερίου και την άμεση χρηματοδότηση υποδομών υδρογόνου, δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα. Έθεσαν, επίσης, υποχρεωτικά κριτήρια αειφορίας. Όλα τα νέα έργα υποδομής πρέπει να συνεισφέρουν στους κλιματικούς στόχους της ΕΕ για το 2030 και 2050, θέτοντας τέλος στη χρηματοδότηση υποδομών ορυκτών καυσίμων.

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν χρηματοδότηση για έργα που αναπροσαρμόζουν τις υπάρχουσες υποδομές φυσικού αερίου ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά ή αποθήκευση υδρογόνου. Ζήτησαν επίσης την αύξηση υπεράκτιων ενεργειακών έργων και τη διευκόλυνση της ένταξής τους στα ευρωπαϊκά δίκτυα.

Διαβάστε περισσότερα για τα μέτρα απαλλαγής του ενεργειακού τομέα από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.


Διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας (ΔΕΔ-Ε)


Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα στον τομέα της Ενέργειας (ΔΕΔ-Ε) στοχεύουν στη στενότερη σύνδεση του δικτύου ενεργειακών υποδομών των χωρών της ΕΕ. Προσδιορίζουν διασυνοριακά έργα κοινού ενδιαφέροντος (PCIs) που στοχεύουν στην ανάπτυξη καλύτερα διασυνδεδεμένων ενεργειακών δικτύων, και παρέχουν χρηματοδότηση για νέες ενεργειακές υποδομές.


Η τρέχουσα πολιτική επανεξετάζεται ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή της με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Έργα κοινού ενδιαφέροντος (PCIs)

  • Βασικά διασυνοριακά έργα υποδομής που συνδέουν ενεργειακά συστήματα χωρών της ΕΕ
  • Τα έργα αυτά μπορούν να επωφεληθούν από απλουστευμένη διαδικασία αδειοδότησης και το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για ευρωπαϊκής χρηματοδότησης μέσω του μηχανισμού "Συνδέοντας την Ευρώπη"
  • Στόχος είναι η εγγύηση προσιτής, ασφαλούς και βιώσιμης ενέργειας για όλους και η επίτευξη της απεξάρτησης της οικονομίας από τον άνθρακα, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού
  • Ο κατάλογος των έργων κοινού ενδιαφέροντος αναθεωρείται κάθε δύο χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η στήριξη της ΕΕ για τους λεγόμενους ενεργειακούς διαδρόμους ή τις υποδομές στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, καθώς και τα ευφυή δίκτυα και τα δίκτυα μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα, στοχεύει στη διασύνδεση πιο απομονωμένων περιοχών, διασφαλίζοντας την αδιάκοπη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε όλα τα μέρη της ΕΕ. Στόχος είναι, επίσης, η ενίσχυση των διασυνοριακών συνδέσεων, η ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην αγορά ενέργειας και η ενίσχυση της τοπικής ικανότητας αποθήκευσης.