Διαμόρφωση ψηφιακού μετασχηματισμού: Επεξήγηση της στρατηγικής της ΕΕ

Μάθετε πώς η ΕΕ συμβάλει στη ψηφιακή μεταμόρφωση της ΕΕ προς όφελος των πολιτών, των εταιρειών και του περιβάλλοντος.

Το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμβάλει στη διαμόρφωση των πολιτικών που ενισχύουν την αξιοποίηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην Ευρώπη, δημιουργούν νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις και καταναλωτές, στηρίζουν την πράσινη μετάβαση της ΕΕ και την εκπλήρωση του στόχου της για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, στηρίζουν τους πολίτες στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και την κατάρτιση των εργαζομένων και συμβάλουν στη ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό των βασικών δικαιωμάτων και αξιών.

Η ενίσχυση της ψηφιοποίησης φέρνει πολλά οφέλη στην κοινωνία. Η ΕΕ θέλει να ενισχύσει την ψηφιακή της κυριαρχία και να θέσει πρότυπα, αντί να ακολουθεί πρότυπα που έχουν θέσει άλλοι, για να κάνει την Ευρώπη κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή.


Για να καθοδηγήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους και στόχους για το 2030 σε τομείς όπως οι δεξιότητες, οι ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών.

Τον Μάιο του 2021, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε έκθεση για τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης, η οποία καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού και, κυρίως, να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή ενιαία αγορά, να βελτιώσει τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και να στηρίξει την ψηφιακή καινοτομία.

Τι είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός;

  • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι η διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρήσεις και ο αντίκτυπος των τεχνολογιών στην κοινωνία
  • Οι ψηφιακές πλατφόρμες, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το υπολογιστικό νέφος, τεχνολογία blockchain και η τεχνητή νοημοσύνη είναι ορισμένες από τις τεχνολογίες που επηρεάζουν...
  • ... τομείς όπως είναι οι μεταφορές η ενέργεια, ο αγροδιατροφικός κλάδος, οι τηλεπικοινωνίες, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η εργοστασιακή παραγωγή και η υγειονομική περίθαλψη, μεταμορφώνοντας τις ζωές των ανθρώπων
  • Οι τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής, στη μείωση των εκπομπών και των αποβλήτων, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών και στη διάθεση νέων υπηρεσιών και προιόντων στην αγορά

Τι κάνει η ΕΕ για να διαμορφώσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό;

Χρηματοδότηση των ψηφιακών προτεραιοτήτων της ΕΕ

 

Ο ψηφιακός τομέας παίζει κεντρικό ρόλο σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ: η κρίση του κορονοϊού κατέστησε εντονότερη την ανάγκη μιας συντονισμένης απάντησης που να επωφελεί την κοινωνία και την ανταγωνιστικότητα μακροπρόθεσμα. Οι ψηφιακές λύσεις παρουσιάζουν σημαντικές ευκαιρίες και είναι απαραίτητες για τη διασφάλισης της ανάκαμψης της Ευρώπης και της ανταγωνιστικής της θέσης στην παγκόσμια οικονομία.

Το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ απαιτεί από τα κράτη μέλη να διαθέσουν τουλάχιστον το 20% των κονδυλίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 672,5 δισ. ευρώ, στη ψηφιακή μετάβαση. Τα επενδυτικά προγράμματα, όπως είναι το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας "Ορίζων Ευρώπη" και ο μηχανισμός "Συνδέοντας την Ευρώπη", που χρηματοδοτεί έργα υποδομών, διαθέτουν σημαντικά ποσά σε έργα ψηφιακής καινοτομίας.

Η ΕΕ στοχεύει στην επίτευξη των στόχων της ψηφιακής μετάβασης μέσω των επενδυτικών της προγραμμάτων και της θέσπισης νέων κανόνων.

Τον Απρίλιο του 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη, το πρώτο εργαλείο της ΕΕ που αποσκοπεί να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών κοινωνιών και οικονομιών. Το πρόγραμμα θα επενδύσει σε ψηφιακές λύσεις που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, να συμβάλουν στην πράσινη μετάβαση και να διασφαλίσουν την τεχνολογική της υπεροχή. Θα επενδύσει 7,6 δισ. ευρώ σε 5 τομείς: στους υπερυπολογιστές (€2,2 δισ.), στην Τεχνητή Νοημοσύνη (€2,1 δισ.), στην κυβερνοασφάλεια (€1,6 δισ.), στις εξελιγμένες ψηφιακές δεξιότητας (€577 εκατ.) και στη διεύρυνση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία της ΕΕ (€1,1 δισ).

Τεχνητή Νοημοσύνη και Στρατηγική για τα Δεδομένα

Η ΤΝ μπορεί να διασφαλίσει τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης, την παρασκευή ασφαλέστερων αυτοκινήτων και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Μπορεί να οδηγήσει στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και να αποφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων σε τομείς στους οποίους οι επιχειρήσεις κατέχουν ήδη ισχυρές θέσεις, όπως είναι η πράσινη και κυκλική οικονομία, η γεωργία, ο τουρισμός...κλπ.

Για να διασφαλίσουν ότι η Ευρώπη αξιοποιεί όσο το δυνατόν καλύτερα τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι ευρωβουλευτές έχουν τονίσει την ανάγκη θέσπισης μιας ανθρωποκεντρικής νομοθεσίας που να στοχεύει στη διαμόρφωση ενός αξιόπιστου νομοθετικού πλαισίου, στην εφαρμογή ηθικών προτύπων, στη στήριξη των θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης και στη διεύρυνση του πεδίου επιρροής των ευρωπαϊκών προτύπων.

Η Επιτροπή πρότεινε νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη στις 21 Απριλίου 2021. Σύμφωνα με την πρόταση, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα ταξινομούνται ανάλογα με τον κίνδυνο που ενέχουν για τους χρήστες. Μόλις εγκριθούν, θα είναι οι πρώτοι κανόνες στον κόσμο για την τεχνητή νοημοσύνη. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ για την τελική μορφή των κανονισμών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Διαβάστε περισσότερα για τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η ανάπτυξη τεχνολογιών ΤΝ στην Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη μιας επιτυχημένης στρατηγικής για τα δεδομένα. Το Κοινοβούλιο έχει ήδη τονίσει τη σημασία που έχουν τα βιομηχανικά και δημόσια δεδομένα για τις εταιρείες της ΕΕ και τους ερευνητές, ζητώντας τη δημιουργία ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων και υποδομών για τα μαζικά δεδομένα, καθώς και τη θέσπιση ενός αξιόπιστου νομοθετικού πλαισίου.

Για να βοηθήσει στην απελευθέρωση των δυνατοτήτων των μεγάλων δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης, το Κοινοβούλιο ενέκρινε δύο πράξεις για την ενίσχυση της κοινής χρήσης δεδομένων το 2022 και το 2023.

Μάθετε ποιες είναι οι προσδοκίες του Κοινοβουλίου όσον αφορά την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα.

Κυβερνοασφάλεια


Καθώς το ψηφιακό και το φυσικό αλληλεπιδρούν ολοένα και περισσότερο, προκύπτουν νέοι κίνδυνοι, καθιστώντας την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σημαντική για τομείς που κυμαίνονται από την ασφάλεια των καταναλωτών στο Διαδίκτυο έως την κανονική λειτουργία των νοσοκομείων, του νερού και των τροφοδοτικών.

Για την καλύτερη προστασία των Ευρωπαίων και των επιχειρήσεων από απειλές στον κυβερνοχώρο, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους νόμους που ενισχύουν την κυβερνοασφάλεια της ΕΕ σε βασικούς τομείς τον Νοέμβριο του 2022.

Το 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία ενόςνέου ευρωπαϊκού κέντρου κυβερνοασφάλειας.

Οι κανόνες για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο εγκρίθηκαν το 2021 και ισχύουν από τον Ιούνιο του 2022.

Ψηφιακές δεξιότητες και κατάρτιση

Η πανδημία ανέδειξε τη σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων για την εργασία και τις αλληλεπιδράσεις. Παράλληλα όμως, αποκάλυψε σοβαρές ανισότητες όσον αφορά την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και την πρόσβαση στην εκπαίδευση στην ΕΕ. Το Κοινοβούλιο θέλει το "Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων" να ενθαρρύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να επωφεληθούν πλήρως από τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Οικονομία της πλατφόρμας

Οι ψηφιακές πλατφόρμες αποτελούν σημαντικό μέρος της οικονομίας και των ζωών των πολιτών. Προσφέρουν τεράστιες ευκαιρίες ως διαδικτυακές αγορές, και συνιστούν σημαντικά μέσα επικοινωνίας. Ενέχουν όμως και σημαντικές προκλήσεις.

Η ΕΕ ενέκρινε τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές με στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης, ενισχύοντας παράλληλα την επιγραμμική ασφάλεια, την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου και τη διασφάλιση της προστασίας της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας του Τύπου και της δημοκρατίας.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές

Chips Act – το σχέδιο της ΕΕ για την αντιμετώπιση της έλλειψης ημιαγωγών

Από τα τέλη του 2020, υπήρξε μια άνευ προηγουμένου έλλειψη ημιαγωγών σε όλο τον κόσμο, που προκαλείται, μεταξύ άλλων, από την πανδημία Covid-19 και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Με τον ευρωπαϊκό νόμο για τα τσιπ, η ΕΕ στοχεύει να αυξήσει την παραγωγή ημιαγωγών στην Ευρώπη.


Η παραγωγή μικροτσίπ βασίζεται σε εξαιρετικά περίπλοκες και αλληλεξαρτώμενες αλυσίδες εφοδιασμού που εκτείνονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Προκειμένου να αυξηθεί η ανεξαρτησία της ΕΕ, να διασφαλιστεί η μελλοντική ανταγωνιστικότητα και να διατηρηθεί η τεχνολογική ηγετική θέση, πρέπει να ενισχυθούν οι δυνατότητες της ΕΕ στην κατασκευή ημιαγωγών. Σύμφωνα με την προτεινόμενη νομοθεσία, το μερίδιο της ΕΕ στην παγκόσμια παραγωγική ικανότητα θα πρέπει να αυξηθεί από λιγότερο από 10% σε 20%.

Ευφυή συστήματα οδικών μεταφορών


Το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) στις οδικές μεταφορές. Αυτοί οι κανόνες αποσκοπούν στην αύξηση της διαθεσιμότητας ψηφιακών δεδομένων κίνησης, στην προώθηση της ψηφιοποίησης στον τομέα των μεταφορών και στη διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των εφαρμογών κινητικότητας. Στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας στην κινητικότητα.

Οι κανόνες δεν ευνοούν κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί σε έξυπνες υπηρεσίες μεταφορών, αλλά θέλουν να διασφαλίσουν ότι οι εφαρμογές μπορούν να λειτουργούν καλά μεταξύ τους. Θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να παρέχουν σαφείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες στους χρήστες σχετικά με τις διάφορες επιλογές μεταφοράς που έχουν στη διάθεσή τους και να μην κάνουν διακρίσεις σε βάρος των ευάλωτων χρηστών του δρόμου. Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία, ειδικά για διασυνοριακά έργα, για να διασφαλίσουν την ομαλή διασυνοριακή μεταφορά.

Διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια – προστατεύουν τους παίκτες και ενισχύουν τις δυνατότητες του κλάδου


Ο τομέας των διαδικτυακών βιντεοπαιχνιδιών ανθεί και συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕ. Καθώς η βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών επεκτείνεται ταχέως, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και καινοτόμες πτυχές των διαδικτυακών βιντεοπαιχνιδιών.

Η ΕΕ θέλει να υποστηρίξει τον τομέα, ο οποίος παρέχει περισσότερες από 90.000 άμεσες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και έχει μέγεθος αγοράς 23,3 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2021. Ταυτόχρονα, πρέπει να διασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τους παίκτες. Οι ευρωβουλευτές ζητούν τη θέσπιση κανόνων που να ρυθμίζουν προβληματικές πρακτικές αγορών, όπως loot boxes, καλύτερες πολιτικές ακύρωσης και προστασίας δεδομένων, καθώς και περισσότερη προστασία για τους ανήλικους παίκτες και τις ευάλωτες ομάδες.

Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ταυτότητα – εύκολη διαδικτυακή πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες

Από την έναρξη της πανδημίας Covid-19, περισσότερες δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες έχουν γίνει ψηφιακές. Αυτό απαιτεί ασφαλή και αξιόπιστα συστήματα ψηφιακής ταυτοποίησης.

Η ΕΕ εργάζεται για μια ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα (eID) που επιτρέπει την αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης διασυνοριακά. Με το eID, οι ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να αναγνωρίζουν και να πιστοποιούν την ταυτότητα τους στο διαδίκτυο χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγουν σε εμπορικούς παρόχους. Θα μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες από άλλες χώρες της ΕΕ χρησιμοποιώντας την εθνική ηλεκτρονική τους ταυτότητα.

42%

των πολιτών της ΕΕ παρουσιάζει ελλείψεις σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες

Δίκαιη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας

Οι περισσότεροι φορολογικοί κανόνες θεσπίστηκαν πολύ πριν από την ύπαρξη της ψηφιακής οικονομίας. Για να μειώσει τη φοροαποφυγή και να κάνει τους φόρους πιο δίκαιους, η ΕΕ επεξεργάζεται κανόνες ώστε τα κέρδη να φορολογούνται όπου οι εταιρείες έχουν σημαντική ψηφιακή παρουσία.

Η ΕΕ έχει επίσης εγκρίνει κανόνες για έναν ελάχιστο φορολογικό συντελεστή για τις πολυεθνικές εταιρείες στην Ένωση, σύμφωνα με μια παγκόσμια συμφωνία για το θέμα.


Για να συμβάλει στην ενίσχυση της ανάπτυξης κρυπτονομισμάτων προστατεύοντας παράλληλα τους χρήστες, η ΕΕ εργάζεται για τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων και της τεχνολογίας πίσω από αυτά.

Εξασφάλιση ψηφιακής υποδομής υψηλής ποιότητας


Το Κοινοβούλιο επεξεργάζεται επίσης νόμο που θα συμβάλει στη μείωση του κόστους και της γραφειοκρατίας στην κατασκευή πολύ υψηλής ταχύτητας δικτύων. Τον Οκτώβριο του 2023, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διαπραγματευτική του θέση για συνομιλίες με τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με το προσχέδιο του νόμου για τις υποδομές Gigabit, ο οποίος στοχεύει να εξασφαλίσει πρόσβαση σε διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας για όλα τα νοικοκυριά της ΕΕ και κάλυψη 5G σε όλες τις κατοικημένες περιοχές έως το 2030.


Σχετικά άρθρα: