Μπλε Κάρτα: νέοι κανόνες για την προσέλκυση εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης στην ΕΕ

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την αναθεωρημένη οδηγία για την Μπλε Κάρτα ώστε να διευκολύνουν την είσοδο και τη διαμονή εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης από χώρες εκτός της ΕΕ.

Η ευρωπαϊκή Μπλε Κάρτα για αλλοδαπούς εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης

Τον Μάιο του 2022, οι διαπραγματευτικές ομάδες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συμφώνησαν για την αναθεώρηση της οδηγίας του 2009 για τη Μπλε Κάρτα, η οποία θα διευκολύνει τους επαγγελματίες με υψηλή ειδίκευση από τρίτες χώρες να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό της ΕΕ.


Η εν λόγω οδηγία είχε αρχικά προταθεί από την Επιτροπή το 2016, και είναι η μόνη νομοθετική αλλαγή των τελευταίων χρόνων στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης εργαζομένων στην ΕΕ.


Η αναθεωρημένη οδηγία διασφαλίζει τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου νομοθετικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του κατώτατου ορίου μισθού που πρέπει να λαμβάνουν οι αιτούντες. Οι νέοι κανόνες ενισχύουν επίσης τα δικαιώματα των κατόχων Μπλε Κάρτας και των μελών των οικογενειών τους διασφαλίζοντας ότι αυτά μπορούν να μετακινηθούν ταυτόχρονα με τον κάτοχο της Μπλε Κάρτας της ΕΕ.


Με τον ενεργό πληθυσμό της ΕΕ να αναμένεται να μειωθεί από 333 εκατομμύρια το 2016 σε 292 εκατομμύρια το 2070, οι επιπτώσεις στο εργατικό δυναμικό της ΕΕ προβλέπονται σημαντικές.


Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την πολιτική της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης.


Η αναθεώρηση του συστήματος της Μπλε Κάρτας προβλέπει τη μείωση της ελάχιστης διάρκειας της σύμβασης εργασίας στους έξι μήνες (αντί για 12) και τη μείωση του κατώτατου ορίου μισθού μεταξύ 1 και 1,6 φορές το ύψος του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού, καθιστώντας τη πιο προσιτή σε περισσότερα άτομα.


Οι κάτοχοι Μπλε Κάρτας της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους θα μπορούν να μετακινηθούν σε δεύτερο κράτος μέλος βάσει απλουστευμένων κανόνων κινητικότητας μετά από 12 μήνες απασχόλησης στο πρώτο κράτος μέλος.


Ταυτόχρονα, οι αναθεωρημένοι κανόνες θα επιτρέψουν στους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που διαμένουν στην ΕΕ να κάνουν αίτηση για Μπλε Κάρτα σε άλλα κράτη μέλη κι όχι μόνο σε εκείνο που τους παρέχει προστασία.


Οι χώρες της ΕΕ έχουν δικαίωμα να ανακαλούν ή να αρνούνται την ανανέωση Μπλε Κάρτας της ΕΕ, όποτε υπάρχει αποδεδειγμένα απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Πριν την έκδοση μιας κάρτας, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να λαμβάνουν υπόψη τους την κατάσταση της εγχώριας αγοράς εργασίας.


Η Ιρλανδία και η Δανία δεν συμμετέχουν στη διαδικασία έκδοσης της παρούσας οδηγίας και δεν δεσμεύονται από αυτή ούτε υπόκεινται στην εφαρμογή της.


Δείτε το παραπάνω βίντεο για να μάθετε περισσότερα.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη μετανάστευση στην ΕΕ