Πράξη για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών: ενίσχυση καθαρών τεχνολογιών στην Ευρώπη

Η Ευρώπη υστερεί στην ανάπτυξη τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, αλλά η Πράξη για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης.

Απεικόνιση ρυπογόνων εργοστασίων στα αριστερά, καθαρότερα εργοστάσια στα δεξιά.
Απεικόνιση ρυπογόνων εργοστασίων στα αριστερά, καθαρότερα εργοστάσια στα δεξιά.

Η υπόθεση για την υποστήριξη τεχνολογιών καθαρής ενέργειαςΗ ανάπτυξη τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, όπως οι εγκαταστάσεις ηλιακής και αιολικής ενέργειας, αλλά και η αποθήκευση άνθρακα είναι απαραίτητη για την επίτευξη των κλιματικών στόχων που έχει θέσει η ΕΕ για το 2030 και το 2050.

Σύμφωνα με έκθεση του 2023 από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, εάν όλες οι χώρες ανά τον κόσμο εφαρμόσουν πλήρως τις δεσμεύσεις τους για την ενέργεια και το κλίμα, η αγορά για βασικές τεχνολογίες καθαρής ενέργειας θα μπορούσε να αυξηθεί έως και τρεις φορές περισσότερο μέχρι το 2030 σε σύγκριση με την τρέχουσα αξία της και οι θέσεις εργασίας στον τομέα θα μπορούσαν να αυξηθούν από 6 εκατομμύρια που είναι σήμερα σε 14 εκατομμύρια.

Ωστόσο, η Ευρώπη έχει μέχρι στιγμής εισάγει σε μεγάλο βαθμό αυτές τις τεχνολογίες, ενώ χώρες εκτός ΕΕ έχουν επεκτείνει την παραγωγική τους ικανότητα καθαρής ενέργειας.


Οι στόχοι της Πράξης για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών

Τον Μάρτιο του 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον νόμο για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών, ο οποίος θα συμβάλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής ικανότητας όσον αφορά τις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας.

Η πράξη αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και θα παρέχει τη βάση για ένα προσιτό, αξιόπιστο και βιώσιμο σύστημα καθαρής ενέργειας. Αυτό με τη σειρά του θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της βιομηχανίας της ΕΕ.

Η νομοθεσία στοχεύει επίσης να μειώσει τον κίνδυνο αντικατάστασης της προηγούμενης εξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα με νέες στρατηγικές.


Μάθετε περισσότερα για την πράσινη μετάβαση στην ΕΕ.

Βασικά στοιχεία της Πράξης για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών

Η Πράξη προτείνει μέτρα με στόχο να διασφαλιστεί ότι έως το 2030, η ΕΕ θα είναι σε θέση να παράγει τουλάχιστον το 40% των δικών της αναγκών για πράσινες τεχνολογίες. Οι τεχνολογίες που στοχεύει να προωθήσει η πράξη περιλαμβάνουν ηλιακές τεχνολογίες, χερσαίων αιολικών και υπεράκτιων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τεχνολογίες μπαταρίας/αποθήκευσης, αντλίες θερμότητας, υδρογόνο, βιοαέριο, δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και πυρηνικές τεχνολογίες.

Η Πράξη θέτει ως στόχο η ΕΕ να μπορεί να αποθηκεύει κάθε χρόνο τουλάχιστον 50 εκατομμύρια τόνους CO2 έως το 2030.


Πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες για άδειες

Ένα εμπόδιο στην ανάπτυξη τεχνολογιών καθαρού μηδενισμού στην ΕΕ ήταν η μακρά διαδικασία λήψης κρατικών αδειών για νέες βιομηχανικές δραστηριότητες. Η πράξη στοχεύει να κάνει αυτή τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη και ταχύτερη.

Θα ενθαρρυνθούν οι γεωγραφικές συγκεντρώσεις βιομηχανιών σε βιομηχανικά πάρκα, για να συμβάλουν στην προώθηση της συνεργασίας και στην προώθηση των δεξιοτήτων στον τομέα.


Μάθετε περισσότερα για την αφαίρεση άνθρακα

Τελικά βήματα

Τον Φεβρουάριο του 2024, το Κοινοβούλιο κατέληξε σε συμφωνία με το Συμβούλιο. ΤοΚοινοβούλιο επιβεβαίωσε τη συμφωνία στα τέλη Απριλίου, 2024. Η νομοθεσία μπορεί να τεθεί σε ισχύ, αφότου εξασφαλίσει την επιβεβαίωση του Συμβουλίου.