Sõiduautode CO2 heide: faktid ja arvud (infograafika)

Kui suur on sõiduautode CO2 heide ja kas elektrisõidukid on puhtam alternatiiv? Vastuse leiate meie infograafikutest.

Euroopa Keskkonnaameti aruande kohaselt andis transport 2019. aastal ligikaudu veerandi ELi CO2 koguheitest, millest 71,7% tulenes maanteetranspordist.

ELi eesmärk on vähendada transpordist tulenevaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2050. aastaks võrreldes 1990. aastaga 90%. See on osa Euroopa rohelise kokkuleppe tegevuskava raames tehtavatest pingutustest CO2 heite vähendamiseks ja kliimaneutraalsuse saavutamiseks 2050. aastaks.

Infograafikul on näidatud, kuidas ELi eri sektorid (välja arvatud riigisisene transport) on aastatel 1990–2019 vähendanud oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid.
CO2 heitkoguste muutused ELis sektorite kaupa (1990–2019)

Transpordi tekitatud heitkogused kasvavad

Transport on ainus sektor, kus kasvuhoonegaaside heitkogused on viimase kolme aastakümne jooksul suurenenud: 33,5% aastatel 1990–2019.

Transpordist tuleneva CO2 heite märkimisväärne vähendamine ei ole lihtne, kuna heitkoguste vähenemise määr on aeglustunud. Praeguste prognooside kohaselt vähenevad transpordisektori heitkogused 2050. aastaks vaid 22%, mis on kaugelt väiksem praegustest eesmärkidest.

Infograafiku kohaselt moodustas maanteetranspordi heide ELis 2019. aastal 71,7% transpordisektori kasvuhoonegaaside heitest, kusjuures suurim osakaal oli autodel.
Transpordi heitkogused ELis

Sõiduautod on suured saastajad


Maanteetransport tekitab umbes viiendiku ELi heitkogustest.

Reisijateveo CO2 heide on eri transpordiliikide puhul väga erinev. Sõiduautod on suurimad saastajad, tekitades 61% Euroopa maanteetranspordi CO2 koguheitest.

Euroopas oli 2018. aastal keskmine auto täituvuse määr vaid 1,6 inimest auto kohta. Ühisauto kasutamine või üleminek ühistranspordile, jalgrattaga sõitmine ja kõndimine võivad aidata seda määra suurendada ja heitkoguseid vähendada.


Kas elektriautod on rohelisemad?


Sõiduautode CO2 heite vähendamiseks on kaks võimalust: muuta sõidukid tõhusamaks või kasutada muud kütust. 2019. aastal kasutas enamik Euroopa autodest diiselkütust (67%), millele järgnes bensiin (25%).

Elektriautod koguvad siiski populaarsust, moodustades 2020. aastal 10,7% ja 2021. aastal 17,8% kõigist uutest registreeritud sõiduautodest.

Elektrisõidukite – akutoitega elektrisõidukite ja pistikühendusega hübriidsõidukite – müük on alates 2017. aastast suurenenud ja kolmekordistus 2020. aastal, mil hakati kohaldama praeguseid CO2 heite sihttasemeid.

Elektrikaubikud moodustasid 2021. aastal 3,1% uute registreeritud kaubikute turuosast.

Auto tekitatud CO2 koguse arvutamisel tuleb võtta arvesse mitte ainult kasutamisel tekkivat CO2 heidet, vaid ka sõiduki tootmisest ja kõrvaldamisest tingitud heitkoguseid.

Elektriauto tootmine ja kõrvaldamine on vähem keskkonnasõbralik kui sisepõlemismootoriga auto tootmine ning elektrisõidukite tekitatud heitkoguste tase varieerub olenevalt sellest, kuidas elektrit toodetakse.

Kuid võttes arvesse ELi keskmist energiaallikate jaotust, on elektriautod siiski juba tõestanud, et nad on bensiinil töötavatest autodest keskkonnahoidlikumad. Kuna taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri osakaal eeldatavalt tulevikus suureneb, peaksid elektriautod muutuma keskkonnale veelgi vähem kahjulikuks, eriti arvestades ELi plaane muuta akud kestlikumaks.

Infograafikul on näidatud, et uute sõiduautode CO2 heide on aastatel 2010–2019 vähenenud.
Uute sõiduautode heitkoguste muutumine (CO2 g/km)

Samas on siiski ka vähenenud pingutused uute autode kütusesäästlikkuse suurendamiseks.

ELi eesmärgid maanteetranspordi heitkoguste vähendamiseks


EL kehtestab uued CO2 heite sihttasemed, mille eesmärk on vähendada uute sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite (kaubikute) kahjulikke heitkoguseid.

Uue määruse kohaselt tohib ELis alates 2035. aastast müüa ainult selliseid uusi sõiduautosid ja kaubikuid, mis ei tekita üldse CO2 heidet. 2030. aastaks on seatud heite vähendamise vahe-eesmärgid, mis on sõiduautode puhul 55% ja kaubikute puhul 50%.

2022. aasta oktoobris jõudsid Euroopa Parlament ja liikmesriigid kokkuleppele uute eeskirjade osas. 2023. aasta veebruaris kinnitas parlament kokkuleppe. Nüüd peab uue määruse teksti ametlikult heaks kiitma ka nõukogu.

Loe rohkem sõiduautode heitkoguste vähendamisest ja ELi müügikeelust uutele bensiini- ja diiselmootoriga autodele.

Muud ELi meetmed transpordisektori heitkoguste vähendamiseks


Maanteetranspordist tulenevate heitkoguste vähendamiseks kavatseb EL täiendada sõiduautode ja kaubikute CO2 heite kavandatud sihttasemeid järgmiste meetmetega:Loe rohkem taastuvallikatest toodetud vesinikust
– kestlik kütus, mille võimalusi Euroopa Parlamendi liikmed uurivad.

Lisaks autode heitkogustele sihttasemete määramisele vaatavad parlamendiliikmed läbi ka muid lennukite ja laevadega seotud meetmeid: kaasata meretransport heitkogustega kauplemise süsteemi; vaadata läbi lennutegevuse süsteem; ning soovitada lennukitele ja laevadele kestlikumaid kütuseid. Vaatamata sellele, et lennundus ja laevandus toodavad vaid umbes 8 % ELi koguheitest, suurenevad nende heitkogused jätkuvalt.

Tutvuge infograafikuga ELi edusammude kohta 2020. aastaks seatud kliimamuutustega seotud eesmärkide saavutamisel.

Lisateave sõiduautode ja kaubikute kestlikumaks muutmise kohta

Seotud artiklid