Kuidas kaitseb Euroopa Liit bioloogilist mitmekesisust?

Euroopa Liit tahab kaitsta ja toetada bioloogilist mitmekesisust Euroopas, et tagada ohustatud liikide säilimine. Uuri lisateavet videost.

Pärast parlamendi üleskutseid käsitleda bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peamisi tegureid ja vastavate eesmärkide seadmist, esitas Euroopa Komisjon 2020. aasta mais uue bioloogilise mitmekesisuse strateegia 2030. aastaks.

2021. aasta juuni täiskogu istungjärgul kinnitas parlament oma seisukohaELi 2030. aasta elurikkuse strateegia: toome looduse oma ellu tagasi” kohta, rõhutades, et strateegia rakendamine peab olema kooskõlas teiste Euroopa rohepööret puudutavate strateegiatega, sh "Farm to Fork" strateegiaga.

2024. aasta veebruari täiskogul kinnitas parlament ELi looduse taastamise määruse, mis näeb ette ökosüsteemide taastamise kõigis liikmesriikides.

Loe rohkem bioloogilise mitmekesisuse tähtsusest.

 

ELi elurikkuse säilitamise eesmärgid


ELi bioloogilise mitmekesisuse 2030. aasta strateegia raames on Euroopa Liit seadnud endale järgmiseks kümnendiks uued eesmärgid.

Parlamendiliikmed toetasid eesmärki kaitsa vähemalt 30% ELi mere- ja maismaaaladest (metsad, märgalad, turbaalad, rohumaad ja rannikuökosüsteemid) ning seda, et 10% ELi ookeanidest ja maadest, kaasa arvatud kõik allesjäänud esmased ja vanad kasvumetsad ja muud süsinikurikkad ökosüsteemid, tuleks jätta sisuliselt puutumata.

Parlamendiliikmed soovivad, et eesmärgid oleksid seotud ja neid rakendatakse riiklikul tasandil koostöös piirkondlike ja kohalike ametiasutustega.

Looduskeskkonna taastamine


Parlament tervitas ettepanekut koostada looduse taastamise eesmärgid, kutsudes üles seadma minimaalseks eesmärgiks kaitse vähemalt 30% ELi maismaast ja merest.

Tolmeldajate vähenemisega võitlemine


Parlamendiliikmed rõhutasid, et tolmeldajate vähenemine pole kahjulik mitte ainult bioloogilisele mitmekesisusele, vaid on ohuks ka toiduga kindlustatusele. Nad kutsusid üles ELi tolmeldajate praeguse strateegia viivitamatut ülevaatamist. 

Uus strateegia peaks sisaldama kogu ELi hõlmavat tolmeldajate seire raamistikku koos kindlate meetmetega, sh selgeid ajalisi eesmärke, mis oleksid seotud konkreetsete eesmärkide ja tulemusnäitajatega. 

Roheliste linnapiirkondade ärakasutamine


Aruande kohaselt võivad rohelised linnapiirdkonnad toetada elurikkuse säitlitamist ning aidata kaasa elanikkonna füüsilisele ja vaimsele heaolule. Parlamendiliikmed toetavad ühtse linnade roheruumi käsitleva platvormi loomist ning kutsuvad Euroopa Komisjoni üles töötama välja ambitsioonikad eesmärgid linnade elurikkuse arendamise kohta, sh:

 • Uusehitiste minimaalne haljaskatuste osakaal
 • Linnapõllumajanduse toetamine
 • Keemiliste pestitsiidide kasutamise vähendamine
 • Väetiste kasutamise vähendamine ELi linnade haljasaladel


Suurendada mahepõllumajandust


Parlamendiliikmed tervitasid ka 2030. aasta eesmärki viia vähemalt 25% põllumajandusmaast mahepõllumajandusettevõtete majandamise alla.

Nad nõustusid Euroopa Komisjoni eesmärkidega vähendada:

 • Ohtlike ja keemiliste pestitsiidide kasutamist 50% võrra
 • Väetiste kasutamist vähemalt 20%
 • Toitainekadu 2030. aastaks vähemalt 50% võrra


Mida on tehtud bioloogilise mitmekesisuse ja ohustatud liikide kaitseks Euroopas?


ELi töö bioloogilise mitmekesisuse edendamisega algas 2010. aastal, kui võeti vastu bioloogilise mitmekesisuse strateegia 2020.

 • Linnudirektiivi eesmärk on kaitsta kõiki looduslikult esinevaid linde Euroopa Liidus
 • Elupaikade direktiiv tagab kaitse mitmetele haruldastele, ohustatud või endeemilistele looma- ja taimeliikidele, sealhulgas kuni 200 haruldastele ja iseloomulikule elupaigatüübile
 • Natura 2000 on suurim kaitsealade võrgustik maailmas, kus asuvad haruldaste ja ohustatud liikide põhilised paljunemis- ja puhkepaigad, ning haruldased looduslikud elupaigatüübid
 • ELi tolmeldajaid käsitleva algatuse eesmärk on tegeleda tolmeldajate arvukuse vähenemisega ELis ja aidata kaasa ülemaailmsetele jõupingutustele, keskendudes põhjuste likvideerimisele ja teadlikkuse tõstmisele *

Lisaks on Euroopa LIFE programm toonud väljasuremisohust välja näiteks ibeeria ilvese ja Bulgaaria hariliku tuuletallaja.

Uuri lähemalt Euroopas ohustatud liikide kohta.