Euroopa Parlament tahab piirata välismaiseid riiklikke toetusi

Parlament kiitis heaks eeskirjad, et võidelda turumoonutustega, mis on tingitud ELis tegutsevatele ettevõtetele antavatest välisriikide subsiidiumitest.

Konteinerilaeva laadimine ja lossimine
EL on avatud majandusega liit, kuid peab end kaitsma välissubsiidiumide moonutava mõju eest

Ettevõtete riiklik rahastamine on suurenenud kogu maailmas, eelkõige Hiina kasvava rolli tõttu globaalses majanduses.

Välissubsiidiumidel võib olla konkurentsi moonutav mõju. Euroopa Parlament soovib, et Euroopa Komisjonil oleks volitused uurida ja piirata turgu moonutavate välissubsiidiumide andmist ettevõtetele, kes kavatsevad soetada ELi ettevõtteid või osaleda ELi avalikes hangetes.

Välissubsiidiumid on määratletud laiemalt kui toetused, mida valitsus annab ettevõttele väljaspool oma territooriumi (või jurisdiktsiooni). EL on üha enam teadlik võimalikest moonutustest ühtsel turul ja ebavõrdsetest võimalustest, mis on tingitud subsiidiumitest.

Uute õigusaktide eesmärk on tagada ELi turul tegutsevate ettevõtete vahel aus konkurents, kehtestades kõigile võrdsed võimalused.

Loe lähemalt ELi kaubanduse kaitsemeetmete kohta.


Õiglasem välisrahastamine

„Kui välisettevõtted tahavad üle võtta Euroopa ettevõtteid või osaleda Euroopa riigihangetes, siis peab Euroopa Komisjon tagama, et nad tegutseksid sarnastel alustel Euroopa ettevõtetega, mis peavad järgima ranget riigiabi reeglistiku,“ ütles parlamendi raportöör Christophe Hansen (Euroopa Rahvapartei fraktsioon, Luksemburg).

Uued eeskirjad võimaldaksid Euroopa Komisjonil uurida ja leevendada välissubsiidiumide mõju, mis võivad esineda väliskapitalisüstide, laenude, maksusoodustuste ja -vabastuste ning võlgade kustutamisena.

Uued eeskirjad võimaldaksid komisjonil uurida välissubsiidiume ka ettevõtete ühinemiste ja soetamiste ning suurte riigihankemenetluste puhul, mille pakkumised omavad kolmandate riikide valitsuste toetust. Viimasel juhul peaks pakkuja teatama välisrahastamisest.

„Me täidame lõpuks selle pikaajalise regulatiivse puudujäägi ja astume veel ühe sammu avatud, kuid õiglase turu suunas," ütles Hansen.

EL on vägagi avatud majandusega liit. See on üks maailma suurimaid kaubanduspiirkondi, mille osakaal maailmakaubandusest on 16%. Andmete kohaselt tõusid eelmisel aastal välismaiste otseinvesteeringute (VOI) vood üle pandeemiaeelse taseme. Suurimad välismaised otseinvesteeringud tulid USAst, Saksamaalt, Jaapanist ja Hiinast.

Euroopa Liidu koht maailmakaubanduses, numbrites.

2021. aasta mais esitas Euroopa Komisjon määruse ettepaneku, et võidelda ELi ühtset turgu moonutava mõjuga välissubsiidiumide vastu. 2022. aasta mais võttis Euroopa Parlament vastu seisukoha ning jõudis seejärel kokkuleppele Euroopa Liidu Nõukoguga. Euroopa Parlament kiitis lõplikud eeskirjad heaks 9.-10. novembri täiskogu istungil Brüsselis.

Välissubsiidiumid