Tehisintellekti määrus: ELi plaan reguleerida tehisintellekti

EL tahab kehtestada tugevad standardid tehisintellekti kasutamiseks. See oleks esimene tehisintellekti reguleeriv seadus kogu maailmas.

Mees vaatab otsa teisele mehele, kellel on pea asemel arvuti.
Pilt on loodud tehisintellekti kasutades

EL soovib digipöörde strateegia raames kehtestada ühised standardid tehisintellekti kasutamiseks, et see oleks kooskõlas ELi väärtustega. Tehisintellekt pakub palju võimalusi erinevate valdkondade edendamiseks, nagu tervishoid, transport ning energia.

2021. aasta aprillis tegi komisjon ettepaneku ELis kasutatava tehisintellekti õigusnormide ühtlustamiseks. Ettepaneku eesmärk on edendada innovatsiooni, panna paika eetikanormid ja suurendada inimeste usaldust tehisintellekti vastu.

Uuri, mis on tehisintellekt ja kuidas seda kasutatakse.

Euroopa Parlamendi eesmärgid


Parlament nõuab, et ELis kasutatavad tehisarusüsteemid oleksid ohutud, läbipaistvad, jälgitavad, keskkonnasõbralikud ja ei diskrimineeriks kedagi. Uued reeglid peavad tagama, et tehnoloogia jääks inimese kontrolli alla.

Samuti soovib parlament kehtestada tehisintellektisüsteemidele tehnoloogianeutraalse määratluse, mida kohaldada tulevaste süsteemide suhtes.

Loe lähemalt parlamendi seisukohast tehisintellekti küsimustes ja selle tulevikust.

Riskitasemed


Uue määrusega kehtestatakse kohustused teenuspakkujatele ja kasutajatele olenevalt tehisintellektisüsteemi riskitasemest.


Keelatud tehisintellektisüsteemid


Inimestele ohtlikud tehisharusüsteemid keelatakse. Sinna hulka kuuluvad:

 • süsteemid, mis võivad ära kasutada konkreetsete haavatavate rühmade nõrkusi, et mõjutada oluliselt nende käitumist (näiteks häälega aktiveeritavad mänguasjad);
 • süsteemid, mis mis võimaldavad anda inimestele sotsiaalsete näitajate põhjal punkte;
 • biomeetrilised isikutuvastuse süsteemid (näiteks näotuvastus).


Mõned erandid on lubatud biomeetrilised isikutuvastuse süsteemide puhul õiguskaitse eesmärgil. Reaalajas toimuva biomeetrilise kaugtuvastamise süsteemide kasutamine lubatakse vaid tõsistel juhtudel. Biomeetrilised isikutuvastuse süsteemid, mille puhul toimub tuvastamine pärast märkimisväärset viivitust, oleksid lubatud raskete kuritegude puhul ning ainult pärast kohtu heakskiitu.

Suure riskiga tehisintellektisüsteemid


Süsteemid, mis mõjutavad märkimisväärselt kasutajate turvalisust ja põhiõigusi, liigitatakse suure riskiga tehisintellektisüsteemideks. Need jagatakse kahte kategooriasse.

1) Tehisintellektisüsteemid, mis kuuluvad ELi üldise tooteohutuse direktiivi (näiteks mänguasjad, autod, meditsiiniseadmed ja liftid).

2) Tehisintellektisüsteemid kaheksas valdkonnas, mis tuleb registreerida ELi andmebaasis:

 • elutähtis taristu;
 • haridus ja kutseõpe;
 • tööhõive, töötajate juhtimine ja juurdepääs ettevõtlusele;
 • juurdepääs olulistele era- ja avalikele teenustele ja hüvitistele ning nende kasutamine;
 • õiguskaitse;
 • rände, varjupaiga ja piirikontrolli haldamine;
 • õigusmõistmine ja demokraatlikud protsessid.

Kõiki suure riskiga tehisharusüsteeme hinnatakse enne turuleviimist ja kogu nende elutsükli vältel. ELi kodanikel avaneb võimalus esitada kaebusi tehisharusüsteemide kohta.
 

Läbipaistvusnõuded


Generatiivsete tehisharusüsteemide jaoks, nagu ChatGPT, hakkavad kehtima eraldi reeglid, kuna neid ei liigitata suure riskiga tehisintellektisüsteemide alla:

 • tehisintellekti poolt toodetud sisu tuleb eraldi tähistada;
 • süsteemid ei tohi tekitada ebaseaduslikku sisu;
 • süsteemi treenimisel kasutatud autoriõigustega kaitstud materjalid tuleb avalikustada.

Üldotstarbelised tehisharusüsteemid, nagu GPT-4, peaksid läbima põhjaliku hindamise. Samuti peaks komisjon olema teadlik tõsistest intsidentidest.

Süsteemid, mis toodavad või töötlevad pilte, heli või videot (näiteks deepfake ehk süvavõltsingu abil loodud sisu), peaksid andma kasutajatele selgelt teada, et tegemist on tehisintellektiga. Rakendusega suheldes saab kasutaja otsustada, kas soovib jätkata selle kasutamist.

Tehnoloogilise innovatsiooni toetamine


Määruse eesmärk on pakkuda VKEdele ja idufirmadele võimalusi arendada tehisintellektisüsteeme enne nende turule jõudmist.

Samuti peaksid riigiasutused looma ettevõtetele testimiskeskkonna.

Järgmised sammud


Teksti peavad nüüd üle kontrollima jurist-lingvistid ning seda hakatakse kohaldama 24 kuud peale selle jõustumist, v.a:

 • keelatud tehisintellektisüsteemid (kohaldatakse kuus kuud pärast määruse jõustumist);
 • tegevusjuhend (kohaldatakse üheksa kuud pärast määruse jõustumist);
 • generatiivsete tehisharusüsteemid, millele kehtivad läbipaistvusnõuded (kohaldatakse 12 kuud pärast määruse jõustumist).


Suure riskiga tehisintellektisüsteemidel on pikem kohaldamisaeg - 36 kuud.

Uuri lisaks: