Elektrituru reform: ELi meetmed hinnavolatiilsuse vähendamiseks

Uus reformipakett muudab ELi elektrituru stabiilsemaks ja kestlikumaks ning alandab elektrihindu.

ELi elektriturg on olnud püsiv üle 20 aasta. Venemaa täiemahuline sõda Ukraina vastu ja sellest tulenev suurenenud energiaturgude volatiilsus seadsid selge eesmärgi lõpetada fossiilkütuste import Venemaalt.

2024. aasta aprilli täiskogul andis parlament lõpliku heakskiidu ELi elektriturureformile. Uued reeglid keskenduvad hinnavahelepingutele, kiirendavad taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu ja suurendavad turu läbipaistvust.

Hinnakõikumiste vähendamine


EL soovib tagada, et nii tootjad kui ka tarbijad saaksid hinnaprognoosist kasu. Uus seadus võimaldab kasutada kahesuunalisi hinnavahelepinguid, mida on võimalik kasutada nii taastuv- kui ka tuumaenergiasse investeerimiseks.

Kui turuhinnad langevad liiga järsult, saab energiatootja avaliku sektori käest toetust, ja kui hinnad on liiga kõrged, maksab energiatootja selle eest tasu.

Valdkondades, kus kahesuunalisi hinnavahelepinguid kasutada ei saa, võib kasutada elektriostulepinguid.

Taastuvate energiaallikate kasutuselevõtu kiirendamine on oluline, et tagada kõigile taskukohane ja säästev energia. Euroopa rohelises kokkuleppes seatud eesmärk on suurendada taastuvenergia osakaalu ELi energiatarbimises 2030. aastaks vähemalt 42,5%ni.

Stabiilsemad hinnad ja parem tarbijakaitse


Tarbijatel peab olema võimalik valida fikseeritud ja dünaamilise hinnaga elektrilepingute vahel ning nad peavad saama enne lepingu sõlmimist valikuvariantide kohta kogu olulise teabe. Teenusepakkujad ei tohi seejärel lepingutingimusi ühepoolselt muuta.

Paindlikkuse suurendamiseks peaksid liikmesriigid oma vajadusi korrapäraselt hindama, seadma eesmärgid mittefossiilse paindlikkuse soodustamiseks ning suurendama energia salvestamist.

Gaasituru reguleerimine


Gaasituru reform soodustab taastuvatest energiaallikatest toodetud ja vähesaastavate gaaside kasutuselevõttu. Uued reeglid aitavad vähendada gaasisektori heidet ja tagada energia varustuskindluse. Parlament toetab seisukohta, et liikmesriigid peaksid Vene gaasi importi piirama.