Miten EU aikoo saavuttaa kiertotalouden vuoteen 2050 mennessä?

Lue EU:n kiertotaloutta koskevasta toimintasuunnitelmasta ja siitä, millä lisätoimenpiteillä mepit haluavat vähentää jätettä ja tehdä tuotteista kestävämpiä.

Tekstiilit ovat yksi kiertotalouden kannalta keskeinen talouden ala. Kuvassa pino kierrätysmateriaalista valmistettuja vaatteita. © AdobeStock / HollyHarry
Tekstiilit ovat yksi kiertotalouden kannalta keskeinen talouden ala.

Jos luonnonvarojen käyttäminen jatkuu entiseen tapaan, tarvitsisimme vuoteen 2050 mennessä kolmen maapallon luonnonvarat. Rajalliset luonnonvarat ja ilmastokysymykset edellyttävät siirtymistä ”ota, valmista, hävitä” -yhteiskunnasta hiilineutraaliin, ympäristön kannalta kestävään, myrkyttömään ja täysin kiertoon perustuvaan talouteen vuoteen 2050 mennessä.

Nykyinen kriisi on tuonut esiin materiaali- ja arvoketjujen heikkoudet, jotka vaikuttavat pk-yrityksiin ja teollisuuteen. Kiertotalous vähentää hiilidioksidipäästöjä ja edistää samalla talouskasvua ja luo työpaikkoja.

Lue lisää kiertotalouden määritelmistä ja hyödyistä

Uusi kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma

Komissio esitti maaliskuussa 2022 kiertotaloutta koskevassa toimintasuunnitelmassa luvatun ensimmäisen toimenpidepaketin, joilla halutaan vauhdittaa siirtymää kiertotalouteen. Esitettyihin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa kestävämpien tuotteiden edistäminen, kuluttajien voimaannuttaminen, rakennustuotteita koskevan asetuksen päivitys ja kestäviä tekstiilejä koskeva strategia. Toimintasuunnitelma on EU:n vuodeksi 2050 asettaman ilmastoneutraaliustavoitteen mukainen, ja tavoite on osa vihreän kehityksen ohjelmaa.

Marraskuussa 2022 komissio ehdotti uusia EU:n laajuisia sääntöjä pakkauksille. Tavoitteena on muun muassa parantaa pakkausten suunnittelua ja edistää uudelleenkäyttöä ja kierrätystä, esimerkiksi selkeämpien pakkausmerkintöjen avulla. Uudistuksessa pyritään myös vauhdittamaan siirtymää biopohjaisiin, maatuviin ja kompostoitaviin muoveihin.

Helmikuun 2021 täysistunnossa parlamentti kehotti asettamaan materiaalien käyttöä ja kulutusta koskevia sitovia tavoitteita vuodelle 2030.

Lokakuussa 2022 parlamentti hyväksyi muutoksia pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeviin sääntöihin, jotta vaarallisten kemikaalien määrää jätteessä ja tuotantoprosesseissa voidaan vähentää. Uusissa säännöissä asetetaan tiukempia raja-arvoja, kielletään tiettyjen kemikaalien käyttö ja estetään saasteiden pääsy kierrätykseen.

Kestäviin tuotteisiin siirtyminen

Komissio ehdottaa ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalan laajentamista muihin kuin energiaan liittyviin tuoteryhmiin luodakseen EU:n markkinat kestäville, ilmastoneutraaleille ja resurssitehokkaille tuotteille. Lisäksi tuotteille tulisi kehittää digitaalinen tuotepassi, jossa jaetaan kaikki tarvittavat tiedot tuotteen elinkaaresta.

Mepit tukevat myös aloitteita, joilla pyritään torjumaan suunniteltua vanhenemista, parantamaan tuotteiden kestävyyttä ja korjattavuutta sekä vahvistamaan kuluttajien oikeuksia ”korjauttamisoikeuden” avulla. He painottavat, että kuluttajien on saatava asianmukaista tietoa ostamiensa tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksista, ja pyysivät komissiota tekemään ehdotuksia viherpesun torjumiseksi.

Komissio esitti EU:n kuluttajia koskevien sääntöjen päivitystä maaliskuussa 2022, tavoitteenaan tukea vihreää siirtymää. Lisäksi se esitti maaliskuussa 2023 ympäristöväittämiä koskevaa direktiiviä.

Tammikuussa 2024 mepit hyväksyivät neuvoston kanssa saavutetun alustavan sovun kuluttajia koskevista säännöistä, joissa muun muassa kielletään viherpesu ja taataan kuluttajille lisää tietoa tuotteiden kestävyydestä.Keskeiset alat ottavat kiertotalouden käyttöön

Kiertokulku ja kestävyys on sisällytettävä arvoketjun kaikkiin vaiheisiin täydellisen kiertotalouden aikaansaamiseksi suunnittelusta tuotantoon ja aina kuluttajalle asti. Euroopan komission toimintasuunnitelmassa vahvistetaan seitsemän keskeistä alaa, jotka ovat välttämättömiä kiertotalouden saavuttamiseksi: muovit, tekstiilit, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, elintarvikkeet, vesi ja ravinteet, pakkaukset, akut ja ajoneuvot sekä rakentaminen ja rakennukset.

Muovit

Mepit kannattavat muoveja kiertotaloudessa koskevaa EU:n strategiaa, jossa mikromuovin käyttö lopetettaisiin vaiheittain.

Lue lisää EU:n strategiasta muovijätteen vähentämiseksi.

Tekstiilit

Tekstiilituotannossa käytetään paljon raaka-aineita ja vettä, joista alle 1 prosentti kierrätetään.

Komission maaliskuussa 2020 esittelemän kestäviä tekstiilejä koskevan EU-strategian tavoite on, että vuoteen 2030 mennessä EU-markkinoille tulevien tekstiilituotteiden on oltava pitkäikäisiä ja kierrätettäviä, niissä on käytettävä mahdollisimman paljon kierrätyskuituja, eikä lainkaan vaarallisia aineita.

Ota selvää, miten tekstiilituotanto ja -jäte vaikuttaa ympäristöön.

Elektroniikka ja tieto- ja viestintätekniikka

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on EU:ssa nopeimmin kasvava jätevirta, ja sen kierrätysosuus on alle 40 prosenttia. Mepit haluavat EU:n edistävän tuotteiden käyttöiän pidentämistä uudelleenkäytettävyyden ja korjattavuuden avulla.

Lue lisää sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta.

Elintarvikkeet, vesi ja ravinteet

Noin 20 prosenttia EU:ssa tuotetuista elintarvikkeista menee hukkaan tai jätteeksi. Mepit vaativat ruokahävikin puolittamista vuoteen 2030 mennessä Pellolta pöytään -strategian mukaisesti.

Pakkaukset

Pakkausjätteen määrä Euroopassa kasvaa. Jokainen EU-alueen asukas tuotti keskimäärin 189 kg pakkausjätettä vuonna 2021. EU työstää pakkauksia ja pakkausjätettä koskevien sääntöjen päivitystä vähentääkseen jätteen määrää ja edistääkseen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Akut ja ajoneuvot

Mepit ovat hyväksyneet uudet säännöt, jotka edellyttävät, että kaikkien EU:n markkinoilla olevien akkujen ja niihin käytettyjen raaka-aineiden hiilijalanjälki on pieni ja niiden tuotannossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja noudatetaan sosiaalisia ja ekologisia normeja.

Rakentaminen & rakennukset

Rakentamisen osuus jätteen kokonaismäärästä EU:ssa on yli 35 prosenttia. Mepit haluavat nostaa rakennusten käyttöikää ja asettaa materiaalin hiilijalanjälkeä koskevia vähennystavoitteita sekä resurssi- ja energiatehokkuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia.

Jätehuolto ja jätteen siirto

Vuosittain EU:ssa syntyy yli 2,5 miljardia tonnia jätettä. Mepit kehottavat EU-maita lisäämään korkealaatuista kierrätystä, luopumaan kaatopaikalle sijoittamisesta ja minimoimaan jätteiden polton.

Tutustu EU:n kaatopaikka - ja kierrätystilastoihin.