Mitä EU:n toimielimet tekevät? (infografiikka)

Mitä Euroopan parlamentti tekee? Entä mitä kuuluu komission vastuulle? Mikä on EU:n neuvosto? Vastaukset löydät infografiikastamme.

EU:n toimielinten tehtävänä on varmistaa, että EU saavuttaa tavoitteensa kansalaisten ja jäsenmaidensa edun mukaisesti.

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti on ainoa EU:n toimielin, jonka EU:n kansalaiset valitsevat suorilla vaaleilla viiden vuoden välein. Euroopan parlamentin vaalit järjestetään 6.–9. kesäkuuta 2024. Euroopan parlamenttiin valitaan yhteensä 720 jäsentä, mikä on 15 enemmän kuin edellisissä vaaleissa.

Euroopan parlamentti sekä Euroopan unionin neuvosto ovat EU:n lainsäätäjiä, joilla on valtuudet hyväksyä ja muuttaa lainsäädäntöehdotuksia ja päättää EU:n talousarviosta. Parlamentti valvoo myös komission ja muiden EU:n toimielinten työtä ja tekee yhteistyötä EU-maiden kansallisten parlamenttien kanssa.

Euroopan komissio

Euroopan komissio on EU:n toimeenpaneva elin. Se ehdottaa uusia lakeja ja politiikkoja, seuraa niiden täytäntöönpanoa ja hallinnoi EU:n talousarviota. Komissio varmistaa myös, että EU:n politiikkoja ja lainsäädäntöä sovelletaan asianmukaisesti kaikissa maissa.

Komissiossa on 27 komissaaria, yksi kustakin jäsenmaasta. Parlamentti äänestää komissiosta kokonaisuutena, minkä jälkeen Eurooppa-neuvosto nimittää komission virallisesti.

Komissiota johtaa puheenjohtaja. EU-maiden johtajat nimeävät ehdokkaan tähän tehtävään Euroopan parlamentin vaalien tulosten perusteella, ja Euroopan parlamentti äänestää ehdokkaan valinnasta. Yli 50 prosentin Euroopan parlamentin jäsenistä on äänestettävä puolesta, muuten EU-maiden johtajien on löydettävä toinen ehdokas.

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvosto, joka tunnetaan myös nimellä neuvosto, neuvottelee ja hyväksyy säädöksiä, useimmiten yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Neuvosto vastaa myös jäsenmaiden politiikkojen koordinoinnista tietyillä aloilla. Neuvoston jäsenet ovat kunkin jäsenmaan hallituksen ministereitä, jotka kokoontuvat eri kokoonpanoissa riippuen politiikanalasta.

Neuvoston puheenjohtajuus osoitetaan toiselle jäsenmaalle kuuden kuukauden välein.

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto, johon usein viitataan myös nimellä EU-huippukokous, määrittelee Euroopan unionin yleisen poliittisen suunnan ja painopisteet. Eurooppa-neuvoston jäseniä ovat EU:n 27 jäsenvaltion valtion- tai hallitusten johtajat, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja. Eurooppa-neuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

EU:n neuvostoa ja Eurooppa-neuvostoa ei pidä sekoittaa Euroopan neuvostoon, joka ei ole osa EU:n toimielimiä. Se on Strasbourgissa toimiva kansainvälinen järjestö, jonka tavoitteena on suojella ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta.

Muut EU-toimielimet

Komission, parlamentin, neuvoston ja Eurooppa-neuvoston työtä täydentävät muut EU:n toimielimet ja elimet, joita ovat muun muassa:

Grafiikkakuva Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston rakennuksista
EU:n keskeisten toimielinten rakennukset