Intleacht shaorga: an baol do thomhaltóirí a mhaolú

Baineann roinnt bagairtí do thomhaltóirí le hintleacht shaorga agus le próisis uathoibrithe cinnteoireachta. Faigh amach faoi obair Pharlaimint na hEorpa chun an riosca a mhaolú.

Artificial intelligence electronic circuit, a microchip with glowing brain. ©Vchalup/Adobe Stock
Baineann deiseanna agus dúshláin araon leis an intleacht shaorga ©Vchalup/Adobe Stock

Toisc go bhfuil cumas próiseála na n-algartam foghlamtha i bhfad níos beaichte agus níos tapúla ná cumas próiseála na ndaoine, tá feidhmchláir intleachta saorga ag éirí níos coitianta in earnálacha an airgeadais, an chúraim sláinte, an oideachais, an dlí agus araile.


Baineann a bhaol féin, áfach, le spleáchas ar intleacht shaorga, go háirithe nuair a dhéantar cinntí gan mhaoirseacht dhaonna. Mar go mbraitheann meaisínfhoghlaim ar phatrúnaithint laistigh de thacair sonraí, tagann fadhbanna chun cinn nuair a léirítear claontacht shochaíoch sna sonraí atá ar fáil.

Intleacht shaorga i bpróisis chinnteoireachta


Tá ag méadú ar an ról a bhíonn ag intleacht shaorga i gcórais chinnteoireachta algartamacha. In an-chuid cásanna, bíonn tionchar suntasach ag an chinnteoireacht seo ar dhaoine, mar shampla a mhéid a bhaineann le rochtain ar chreidmheas, fostaíocht, cúraim leighis nó breitheanna dlíthiúla. Mar sin, is féidir le cinnteoireacht uathoibrithe cur le scoilteanna sóisialta. Mar shampla, tá fianaise ann go bhfuil roinnt algartam earcaíochta claonta in éadan na mban.

Conas tomhaltóirí a chosaint i ré na hintleachta saorga

Tá forbairt na hintleachta saorga agus próiseas cinnteoireachta uathoibrithe ina cúis chomh maith le dúshláin a mhéid a bhaineann le muinín agus leas tomhaltóirí. Agus tomhaltóirí ag idirghníomhú le córas dá leithéid, ba chóir go mbeadh an t-eolas cuí acu maidir le conas a fheidhmíonn sé.

Seasamh na Parlaiminte


I rún a glacadh an 12 Feabhra 2020, chuir feisirí Eorpacha in iúl gur cheart don Choimisiún Eorpach a fhiosrú má tá gá le bearta breise chun sraith láidir cearta a chinntiú a thabharfadh cosaint do thomhaltóirí i gcomhthéacs na hintleachta saorga agus na cinnteoireachta uathoibrithe.


An 19 Feabhra 2020, foilsíodh páipéar bán an Choimisiúin Eorpaigh maidir le hintleacht shaorga.