Prava djece: što EU čini kako bi zaštitio djecu?

Saznajte više o mjerama EU-a i Europskog parlamenta za zaštitu djece i promicanje njihove dobrobiti.

Prava i zaštita djece kao glavni ciljevi EU-a

Zaštita i promicanje prava djece glavni su ciljevi Europske unije i Europskog parlamenta, sadržani u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji i Povelji EU-a o temeljnim pravima.

Parlament blisko surađuje s Europskom komisijom, agencijama EU-a, Vijećem Europe i nacionalnim tijelima kako bi se prava djece poboljšala i uvrstila u zakonodavstvo.

Parlament je imenovao koordinatora za prava djece koji prati i osigurava da su njihova prava uključena u politike i zakonodavstvo EU-a.

Strategijom EU-a o pravima djece za razdoblje od 2021. do 2024., koja je donesena u ožujku 2021., EU nastoji suzbiti siromaštvo, socijalnu isključenost, diskriminaciju i sve vrste zastrašivanja.

EU je postigao dogovor o europskom jamstvu za djecu, kojim se želi osigurati da sva djeca u EU-u, uključujući djecu u opasnosti od siromaštva, imaju pristup zdravstvenoj skrbi i obrazovanju. Svaka država članica imenovala je svojeg koordinatora koji je odgovoran za predstavljanje nacionalnih akcijskih planova do 2030.

Zaustavljanje dječjeg rada

U okviru svojih nastojanja da zaustavi prisilni rad diljem svijeta, EU radi i na zaustavljanju dječjeg rada.

U listopadu 2023. zastupnici su usvojili svoje stajalište o zabrani proizvoda nastalih prisilnim radom na tržištu EU-a.

Nacrtom uredbe predviđa se okvir za ispitivanje korištenja prisilnog rada, uključujući dječji rad, i proizvodi za koje se tako nešto dokaže bili bi zaustavljeni na granicama ili povučeni s tržišta EU-a.

Sigurnost na internetu

Djeca sve više koriste internet. Time se otvaraju nove mogućnosti za učenje i druženje, ali i javljaju rizici od zlostavljanja na internetu, izloženosti sadržaju koji nije primjeren njihovoj dobi i dezinformacijama.

U svibnju 2022. Europska komisija predstavila je ažuriranu strategiju za sigurniji i bolji internet za djecu i mlade.

Sprječavanje seksualnog zlostavljanja djece na internetu

Parlament radi na novim pravilima čiji je cilj spriječiti i zaustaviti seksualno zlostavljanje djece na internetu uz istodobnu zaštitu privatnosti.

Novim bi se pravilima pružateljima usluga smještaja i razmjene poruka na poslužitelju naložilo da procijene rizik od zlouporabe njihovih usluga i poduzmu razmjerne i učinkovite mjere za ublažavanje rizika, uz istodobno izbjegavanje masovnog nadzora.

Borba protiv trgovine ljudima

Djeca su ranjivija od odraslih i izložena većem riziku da postanu žrtve trgovanja ljudima, posebno ako su izložena siromaštvu, nasilju i diskriminaciji.

Europska komisija predložila je jačanje postojećih pravila EU-a za suzbijanje trgovine ljudima. Parlament je u listopadu 2023. postigao dogovor o svojem stajalištu i predložio daljnje korake za zaštitu žrtava, čime je postavljen temelj za pregovore sa zemljama EU-a o konačnom zakonodavnom tekstu.

Rat u Ukrajini naglasio je potrebu za većom zaštitom djece u ratnim zonama. Parlament je u travnju 2022. pozvao na veću zaštitu djece koja bježe od rata u Ukrajini. Zastupnici smatraju da su identifikacija i registracija ključni za zaštitu djece od trgovine ljudima, nezakonitog posvajanja i drugih oblika zlostavljanja.

Sigurnost igračaka

Prava djece također su zaštićena politikama EU-a iz područja zdravlja i zaštite potrošača. Sve igračke koje se prodaju u EU-u moraju biti u skladu s određenim sigurnosnim kriterijima.

Parlament poziva na izmjene Direktive o sigurnosti igračaka tvrdeći da ona nije u skladu s najnovijim znanstvenim otkrićima o mogućim štetnim kemikalijama.

Komisija je u srpnju 2023. objavila prijedlog za ažuriranje pravila. Prijedlog u obzir uzima tehnološki razvoj i sigurnosna pitanja koja prije nisu bila poznata. Njime se utvrđuju stroži zahtjevi za kemijske tvari koje mogu uzrokovati rak, genetske mutacije ili oštetiti reproduktivne funkcije, te zabranjuju teški metali i alergeni mirisi.

Igrice na internetu

Zastupnici su u siječnju 2023. usvojili izvješće u kojem pozivaju na usklađena pravila EU-a za bolju zaštitu igrača igrica na internetu, uključujući djecu.

Parlament je pozvao na jačanje alata za roditeljsku kontrolu i pravila o kupnji unutar igara, što uključuje prodaju virtualnih artikala za stvarni novac.

Uzimajući u obzir potencijalne rizike koje igrice predstavljaju za mentalno zdravlje, zastupnici upozoravaju da se one ne bi smjele osmišljavati na način koji može uzrokovati ovisnost, izolaciju i zlostavljanje na internetu.

Zdrave prehrambene navike u školi

EU podupire program čiji je cilj ponuditi svježe voće, povrće i mlijeko milijunima djece u obrazovnim institucijama - od vrtića do srednjih škola diljem EU-a. Program je na snazi od 2017.
U svibnju 2023. Parlament je pozvao na osiguravanje više sredstava za taj program, smanjenje birokracije, dulje ugovore za škole i jednostavnije postupke javne nabave. Zastupnici su također predložili da države članice ulože dio sredstava u okviru programa u obrazovanje o prehrani.