Grėsmės sveikatai: ES pasirengimo didinimas, krizių valdymas

Naująja ES programa siekiama sustiprinti Europos sveikatos apsaugos sistemas, kad jos būtų pasiruošusios geriau reaguoti į dideles tarpvalstybines krizes, tokias kaip COVID-19.

Kas, kodėl, kaip? Viskas, ką reikia žinoti apie programą „EU4Health“

COVID-19 pandemija parodė, kad krizių metu ES valstybės narės turi geriau koordinuoti savo veiksmus, bendradarbiauti bei stiprinti ES gebėjimą veiksmingai reaguoti į naujas ir būsimas tarpvalstybines grėsmes sveikatai.

Nauja programa „ES – sveikatos labui“ siekiama užpildyti pandemijos atskleistas spragas.

Susijęs straipsnis: „Visuomenės sveikata: ES priemonės “

Pagrindiniai programos „ES – sveikatos labui“ tikslai:

 • apsaugoti ES žmones nuo didelių tarpvalstybinių grėsmių sveikatai ir didinti krizių valdymo pajėgumus;
 • užtikrinti, kad vaistai, medicinos priemonės ir kiti su krize susiję produktai būtų prieinami ir įperkami;
 • stiprinti sveikatos sistemas ir rūpintis sveikatos priežiūros darbuotojais.

Ši nauja programa yra gegužės 27 d. Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen pristatyto „Next Generation EU“ atkūrimo plano, kuriuo siekiama pašalinti pandemijos padarytą žalą ir investuoti į ekologišką, skaitmeninę, socialinę ir atsparesnę ES, dalis.


2020 m. lapkričio 13 d. EP priėmė poziciją dėl 2021–2027 m. programos „ES – sveikatos labui“, kuri yra ekonomikos atsigavimo plano dalis. Jie remia Europos reagavimo į sveikatos krizes mechanizmo kūrimą, taip pat siūlo sukurti ES komunikacijos portalą, kuriame būtų dalijamasi kruopščiai patikrinta informacija, siunčiami įspėjimai piliečiams ir kovojama su dezinformacija. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui ir Europos vaistų agentūrai raginama suteikti didesnius įgaliojimus.

COVID-19 pandemija parodė, jog tokia programa turėtų būti plataus užmojo, kad užtikrintų ES šalių sveikatos sistemų atsparumą krizėms. Europarlamentarų įsitikinimu, tokios pajėgios programos sukurti nepavyktų, jei, kaip siūlė ES Taryba, jos biudžetas būtų sumažintas iki 1,7 mlrd. eurų. Derėdamiesi dėl ES daugiamečio biudžeto, EP atstovai išsireikalavo padidinti šios programos biudžetą iki 5,14 mlrd. eurų.

2021 kovo 9 d. EP nariai patvirtino preliminarų susitarimą su Taryba.Tarybai oficialiai patvirtinus programos reglamentą, jis įsigalios kitą dieną po paskelbimo ES oficialiajame leidinyje. Reglamentas bus taikomas atgaline data nuo 2021 m. sausio 1 d.


„COVID-19 pandemija parodė, kad reikia sustiprinti ES sveikatos politiką. Europos Parlamentas įsipareigojo panaudoti ES sveikatos programos lėšas, europiečių sveikatai apsaugoti“, – teigė EP Aplinkos komiteto pirmininkas Pascal Canfin (Atnaujinkime Europą, Prancūzija).

Naujoji programa apims 2021–2027 m. laikotarpį, tačiau visus veiksmus, susijusius su atsigavimu po krizės, ketinama įgyvendinti pirmaisiais metais.

Programa „ES – sveikatos labui“

Kova su tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai


Programa siekiama sustiprinti prevenciją, pasirengimą, priežiūrą ir reagavimą į krizes. Pagal ją ES galės investuoti į krizėms skirtų medicininių reikmenų rezervų kūrimą, sukurti sveikatos priežiūros darbuotojų ir ekspertų rezervą, kuriuo būtų galima pasinaudoti siekiant užkirsti kelią sveikatos krizėms arba į jas reaguoti visoje ES.

Taip pat planuojama apmokyti sveikatos priežiūros specialistus, kad juos būtų galima nusiųsti į įvairias ES šalis, pagerinti grėsmių sveikatai priežiūrą ir didinti sveikatos sistemų atsparumą siekiant užtikrinti geresnius sveikatos srities rezultatus visiems.

Nors ES civilinės saugos mechanizmas ir toliau užtikrins greitą reagavimą į krizes, pagal programą „ES – sveikatos labui“ bus kaupiamas ilgalaikiam naudojimui skirtas strateginių medicininių reikmenų rezervas ir kiti strateginiai rezervai.

Vaistų ir medicinos reikmenų prieinamumas


ES siekia remti pastangas užpildyti vaistų, medicinos prietaisų ir kitų su krize susijusių sveikatos priežiūros produktų trūkumą ir apriboti priklausomybę nuo vaistų ir aktyviųjų vaistų ingredientų importo iš trečiųjų šalių. Taip pat siekiama skatinti inovacijas ir ekologiškesnę produkciją.

Sveikatos apsaugos sistemų stiprinimas


Nacionalinės sveikatos sistemos turėtų tapti efektyvesnės ir atsparesnės didinant investicijas į ligų prevencijos programas, keisdamosi geriausia praktika, bendradarbiaudamos ir užtikrindamos geresnes galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis.

„ES – sveikatos labui“ yra paremta bendros sveikatos koncepcija. Ja pripažįstama, kad esama žmonių ir gyvūnų sveikatos tarpusavio ryšio, kad žmonės ir gyvūnai gali vieni nuo kitų užsikrėsti, todėl reikia gydyti ir vienus, ir kitus, ir kad aplinka susieja žmones ir gyvūnus.

Ilgalaikių iššūkių sprendimas


Pagal programą „ES – sveikatos labui“ bus sprendžiami ne tik pasirengimo krizėms ir reagavimo į jas, bet ir kiti svarbūs ilgalaikiai probleminiai sveikatos sistemų klausimai, tokie kaip:

 • gyventojų grupių, šalių ir regionų sveikatos būklės skirtumai ir nevienodos galimybės gauti įperkamų kokybiškų prevencinės ir gydomosios sveikatos priežiūros paslaugų;
 • neužkrečiamųjų ligų, ypač vėžio,psichikos sveikatos, retųjų ligų našta ir sveikatą lemiančių veiksnių keliama rizika;
 • protingo antibiotikų vartojimo skatinimas ir kova su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms;
 • skiepųskaičiaus valstybėse narėse didinimas;
 • netolygus sveikatos priežiūros sistemų pajėgumų paskirstymas;
 • kliūtys plačiai įsisavinti skaitmenines inovacijas, tinkamiausiai jas naudoti ir plačiau diegti;
 • didėjanti našta sveikatai dėl blogėjančios aplinkos būklės ir taršos, visų pirma dėl blogėjančios oro, vandens ir dirvožemio kokybės, taip pat dėl demografinių pokyčių.


Kas bus finansuojama?


„ES – sveikatos labui“ sustiprins nacionalines sistemas teikdama finansavimą:

 • tikslinei paramai ir patarimams, konkrečiai pritaikytiems šalims arba šalių grupėms;
 • medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojų mokymų ir mainų programoms;
 • auditams, pvz., valstybių narių pasirengimo ir reagavimo priemonių (pvz., krizių valdymo, atsparumo antimikrobinėms medžiagoms, skiepijimo) auditai, siekiant užtikrinti šių priemonių veiksmingumą;
 • klinikiniams tyrimams, kad būtų sparčiau kuriami naujoviški veiksmingi vaistai, išduodami jų leidimai ir sudaromos galimybės jų gauti;
 • tarpvalstybiniam bendradarbiavimui ir partnerystei, įskaitant pasienio regionus;
 • tyrimams, duomenų rinkimui ir lyginamosioms analizėms.Kitame ilgalaikiame ES biudžete didelės investicijos bus taip pat skirtos Europos regioninės plėtros fondui siekiant pagerinti regioninę sveikatos infrastruktūrą, „Europos socialinis fondui +“, kurio lėšomis bus remiami pažeidžiamų grupių asmenys, kad jie galėtų gauti sveikatos priežiūros paslaugų bei programai „Europos horizontas“, pagal kurią bus remiami sveikatos srities moksliniai tyrimai ir inovacijos.


Europarlamentarai siekia stipresnio ES vaidmens sveikatos srityje

Liepos 10 d. priimtoje rezoliucijoje, EP nariai ragino ES pasimokyti iš COVID-19 krizės ir glaudžiau bendradarbiauti, kad būtų sukurta Europos sveikatos sąjunga, kuri apimtų bendrus būtiniausius sveikatos priežiūros standartus ir geresnį ES šalių sveikatos sistemų koordinavimą.


Lapkričio 11 d. Europos Komisija pasiūlymus, kaip sustiprinti ES sveikatos saugumo sistemą.


Piliulės ©Vchalup/AdobeStock
©Vchalup/AdobeStock

Susiję straipsniai