Gyvūnų gerovė ir apsauga: ES veiksmai

ES taiko vienus aukščiausių pasaulyje gyvūnų gerovės standartus. Sužinokite, kaip įstatymai saugo ūkiuose auginamus ir laboratorinius gyvūnus, laukinę gyvūniją ir namų augintinius.

Katė
© AdobeStock/creativenature.nl

Dauguma šių standartų yra susiję su ūkiniais gyvūnais (ūkyje, vežant ir skerdžiant), tačiau teisėkūros aktai taip pat taikomi laukiniams gyvūnams, laboratoriniams gyvūnams ir namų augintiniams. Pirmasis ES gyvūnų gerovės teisės aktas buvo pristatytas daugiau kaip prieš 40 metų, ir buvo kelis kartus atnaujintas.

Sąjunga ir valstybės narės turi visokeriopai atsižvelgti į gyvūnų, kaip juslių gyvių, gerovės reikalavimus.
Lisabonos sutarties 13 straipsnis

Ūkinių gyvūnų gerovė

2023 m. kovą atlikto specialaus Eurobarometro tyrimo apie europiečių požiūrį į gyvūnų gerovę duomenimis, 84 proc. europiečių mano, kad ūkiuose laikomų gyūnų gerovė turėtų būti labiau užtikrinta.

1998 m. direktyva dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos nustatė Bendrijos nuostatas, taikomas visiems ūkiuose laikomiems gyvūnams. Ji yra paremta 1978 m. priimta Europos konvencija dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos.

ES gyvūnų gerovės taisyklės apima vadinamąsias penkias laisves:

  • laisvę nuo alkio ir troškulio;
  • laisvę nuo diskomforto;
  • laisvę nuo skausmo, sužeidimų ir ligų;
  • laisvę, išreikšti natūralų rūšies elgesį;
  • laisvę nuo baimės ir kančios.

Kitos ES taisyklės nustato ūkiuose auginamų gyvūnų gerovės standartus svaiginimo ir skerdimo metu, taip pat veisimo sąlygas tam tikrų kategorijų gyvūnams, pavyzdžiui, veršeliams, kiaulėms ir vištoms dedeklėms.

2018 m. spalį EP nariai pritarė veterinarinių vaistų taisyklių atnaujinimui, kuriomis siekiama riboti antibiotikus gyvulininkystėje ir užkirsti kelią atsparių bakterijų patekimui į maisto grandinę.

2019 m. gruodį Europos Komisija pristatė strategiją „Nuo ūkio iki stalo“, kurios tikslas – sąžininga, patikima ir aplinkai palanki maisto sistema.

EP ragina geriau įgyvendinti vežamų gyvūnų apsaugos taisykles

2019 m. vasarį EP nariai pritarė Žemės ūkio komiteto parengtai rezoliucijai, kurioje jie ragina geriau įgyvendinti galiojančias ES vežamų gyvūnų apsaugos taisykles, taikyti griežtas baudas pažeidėjams ir pagerinti transporto sąlygas.

EP paragino Komisiją remti tiekimo grandinių sutrumpinimą, skatinti mėsos produktų, o ne gyvų gyvūnų, gabenimą ir garantuoti, kad importas atitinka ES gyvūnų gerovės ir apsaugos standartus.

2020 metų birželį Europos Parlamentas įsteigė tyrimo komitetą transportuojamų gyvūnų apsaugos klausimais, kuris savo išvadose konstatavo, kad ES valstybės nesilaiko vežamų gyvūnų apsaugos taisyklių.

2022 metų sausio 20 d. siekdami pagerinti situaciją europarlamentarai priėmė rekomendacijas, ragindami Komisiją ir ES valstybes dėti daugiau pastangų užtikrinant gabenamų gyvūnų gerovę, atnaujinti pasenusias ES taisykles ir suteikti šiam klausimui daugiau politinio dėmesio.

EP nariai nori drausti auginti gyvūnus narvuose

Atsakydami į 1,4 mln. ES piliečių iniciatyvą, europarlamentarai ragina Europos Komisiją parengti taisyklių projektą, skirtą iki 2027 m. uždrausti auginti gyvūnus narvuose.

Sužinokite, kaip galite prisijungti prie ES piliečių iniciatyvos

Sprendžiama iš gyvūnų žmonėms perduodamo atsparumo vaistams problema

Laukinių gyvūnų apsauga

Dabar galiojančia Paukščių direktyva siekiama apsaugoti 500 natūraliai ES paplitusių laukinių paukščių rūšis.


Buveinių direktyva užtikrina įvairių retų, nykstančių ar endeminių gyvūnų ir augalų rūšių išsaugojimą, įskaitant daugiau kaip 200 natūralių buveinių tipus.


ES iniciatyva dėl apdulkintojų siekiama išspręsti vabzdžių apdulkintojų populiacijų mažėjimo ES problemą ir prisidėti prie viso pasaulio pastangų jas išsaugoti.

Banginiai ir delfinai yra apsaugoti nuo gaudymo ir žudymo ES vandenyse. Be to, ES visada gynė 1986 m. įsigaliojusio komercinių banginių medžioklės moratoriumo įgyvendinimą.


2015 m. EP pritarė draudimo prekiauti ruonių gaminiais sugriežtinimui, panaikindami išimtį, leidusią prekiauti ruonių, sumedžiotų reguliuojant jų skaičių, produktais.


2016 m. vasario mėn. Europos Komisija priėmė veiksmų planą, kurio tikslas – užkirsti kelią neteisėtai prekybai laukiniais augalais ir gyvūnais Europos Sąjungoje ir stiprinti ES įtaką kovojant su šia neteisėta veikla pasaulio mastu.

2021 m. birželio mėn. plenarinės sesijos metu EP nariai paragino skubiai peržiūrėti ES iniciatyvą dėl vabzdžių apdulkintojų. Į persvarstytą iniciatyvą turėtų būti įtraukta nauja ES apdulkintojų stebėsenos sistema, kurioje būtų numatytos griežtos priemonės, aiškūs tikslai ir rodikliai. 2023 m. sausį Komisija persvarstė ES iniciatyvą dėl apdulkintojų.

Taip pat birželio mėnesį EP priėmė poziciją dėl ES biologinės įvairovės strategijos iki 2030 metų.

2024 m. vasarį EP nariai pritarė naujam gamtos atkūrimo įstatymui, įpareigojančiam visas ES šalis stengtis atkurti natūralias buveines.

ES taip pat nori kovoti su pasauliniu miškų nykimu, kuris kelia pavojų daugelio rūšių buveinėms. 2023 m. balandį Parlamentas patvirtino naujas taisykles, įpareigojančias įmones patikrinti, ar Europos rinkoje parduodami produktai niekur pasaulyje neprisidėjo prie miškų naikinimo ar nykimo.Zoologijos sodai

ES laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose taisyklėmis siekiama sustiprinti jų vaidmenį saugant biologinę įvairovę ir nustatyti apsaugos priemonių, įskaitant tinkamą gyvūnų laikymą, standartus.


Bandymai su gyvūnais

Direktyva dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos – tai ES teisės aktas, kuriame išdėstytas vadinamasis trijų R principas ir nustatytas griežtas teisinis reikalavimas taikyti šį principą visiems tokių gyvūnų priežiūros ir naudojimo aspektams.


Trijų R principu (angl. Replacement, Reduction and Refinement – gyvūnų naudojimo procedūroms pakeitimas, mažinimas ir jo sąlygų gerinimas) siekiama, kad eksperimentiniai metodai būtų humaniški.

Atlikti kosmetikos bandymus su gyvūnais Europos Sąjungoje draudžiama nuo 2004 m., o kosmetikos gaminių sudėtinių dalių – nuo 2009 m. Tuo tarpu visiškas draudimas prekiauti su gyvūnais išbandyta kosmetika įsigaliojo 2013 m. kovo mėn. Vis dėlto, nors ES viduje bandymai su gyvūnais yra draudžiami, apie 80 proc. pasaulio šalių jie vis dar atliekami. 2018 m. priimtoje rezoliucijoje EP nariai paragino iki 2023 m. visame pasaulyje uždrausti kosmetikos bandymus su gyvūnais bei prekybą tokia kosmetika.

2021 m. rugsėjo mėn. EP paragino skirti daugiau finansavimo alternatyviems bandymų metodams, siekiant palaipsniui nutraukti bandymus su gyvūnais.

Naminių gyvūnų apsauga


Gyvūnais neteisėtai prekiaujama visoje ES, neretai tuo užsiima nusikaltėlių tinklai, taip sukeldami siaubingas pasekmes gyvūnų gerovei ir galimą pavojų žmonių sveikatai.

2020 m. vasarį priimtoje rezoliucijoje EP paragino parengti ES veiksmų planą, kuris užkirstų kelią neteisėtai prekybai naminiais gyvūnais. Atsižvelgdama į šį prašymą, Europos Komisija savo komunikate dėl 2021–2025 m. ES kovos su organizuotu nusikalstamumu strategijos pripažino nelegalią prekybą naminiais gyvūnais kaip organizuotą nusikalstamumą.

Kova su nelegalia prekyba naminiais gyvūnėliais

Keliaujant Europos Sąjungoje su savimi galima pasiimti ir savo augintinius, tačiau būtina pasirūpinti jų kelionės dokumentais.


ES gyvūno augintinio pasas išduodamas tik šunims, katėms ir šeškams. Dėl kitų gyvūnų augintinių, pavyzdžiui, triušių ar kanarėlių, vežimosi į šalį ar išsivežimo iš šalies reikėtų paskaityti atitinkamas nacionalines taisykles.