Labāki darba apstākļi kravas autotransporta vadītājiem visā ES

Jaunie noteikumi kravas automobiļu pārvadājumu nozarē palīdzēs novērst konkurences izkropļojumus un apkarot nelikumīgas prakses, vienlaikus nodrošinot labākus darba apstākļus autovadītājiem.

Jaunie noteikumi kravas automobiļu pārvadājumu nozarē paredz uzlabot autovadītāju darba apstākļus un stingrāk apkarot nelikumīgu praksi.

EP deputāti 8. jūlijā apstiprināja tā saukto “mobilitātes paketi” — tiesību aktu kopumu par pārskatītajiem autovadītāju norīkošanas noteikumiem, noteikumiem par autovadītāju atpūtas laikiem, kā arī kabotāžas noteikumu piemērošanas uzlabojumiem.

Eiropas Parlamenta un ES Padomes sarunu vedēji provizorisko vienošanos par noteikumu gala redakciju panāca 7. aprīlī. EP Transporta komiteja (TRAN) atbalstīja panākto vienošanos 8. jūnijā.

Lai gan ES jau reglamentē visas šīs jomas, esošo noteikumu piemērošanā pastāv nepilnības un ES dalībvalstīm tos īsteno atšķirīgi. Jaunie noteikumi nodrošinās skaidru un vienotu tiesisko satvaru kravas automobiļu pārvadājumu nozarei un izbeigs noteikumu atšķirīgu piemērošanu dalībvalstīs.

Tālāk izklāstīti ES autotransporta nozares reformas galvenie elementi.

Vairāk atpūtas un laika mājās


Saskaņā ar jauno regulu transportlīdzekļu vadītājiem būs jānodrošina atbilstoši atpūtas apstākļi un tiesības uz ilgāku laiku mājās. Piemēram, iknedēļas atpūtu, kas ir ilgāka par 45 stundām, nevar pavadīt transportlīdzeklī, bet gan atpūtai piemērotā izmitināšanas vietā ar piemērotu aprīkojumu, par ko izdevumus jāsedz darba devējam. Darbs būs jāorganizē tādā veidā, lai autovadītājiem būtu iespēja vairāk laika pavadīt mājās.

Lai atvieglotu noteikumu ievērošanas kontroli un pārkāpumu fiksēšanu, kravas autotransportā tiks uzstādīti viedie tahogrāfi robežu šķērsošanas un citu darbību reģistrēšanai.

Tahogrāfs

 • Ierīce, kas reģistrē visas transportlīdzekļa darbības, piemēram, attālumu, ātrumu, transportlīdzekļa vadīšanas laiku un transportlīdzekļa vadītāja atpūtas periodus.
 • Jau tagad digitālais tahogrāfs ir obligāti jāuzstāda jaunos transportlīdzekļos, kuru masa pārsniedz 3,5 tonnas (kravas automobiļiem).

Skaidri noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā


Ņemot vērā autotransporta nozares specifiku, ir jānodrošina noteikumu efektīvāka īstenošana, lai panāktu līdzsvaru starp pārvadātāju brīvību sniegt pārrobežu pakalpojumus, pienācīgiem darba apstākļiem un transportlīdzekļu vadītāju sociālo aizsardzību.

Transportlīdzekļu vadītāji saskaņā ar pakalpojumu līgumu netiek norīkoti darbā citā dalībvalstī uz ilgu laiku, kā tas dažkārt notiek citās nozarēs, un dažādās dalībvalstīs spēkā esošos noteikumus piemēro nekoordinēti un atšķirīgi.

Norīkotie darba ņēmēji

 • Darba ņēmēji, kurus darba devējs norīko uz noteiktu laiku veikt darbu citā valstī.
 • Noteikumi paredz norīkošanas trīs veidus: tieša pakalpojumu sniegšana saskaņā ar pakalpojumu līgumu, norīkošana uz uzņēmumu, kas pieder tai pašai grupai, norīkošana, kurā iesaistīti darba ņēmēji no citā dalībvalstī izveidotas pagaidu darba aģentūras.
 • Atšķiras no mobilajiem darba ņēmējiem: viņi paliek uzņēmējvalstī uz laiku un netiek integrēti tās darba tirgū.
 • Autotransporta nozares darbaspēkam raksturīga augsta mobilitāte.

Pārskatīto noteikumu mērķis ir novērst atšķirīgas valstu pieejas un nodrošināt taisnīgāku atalgojumu autovadītājiem.

Jaunie noteikumi par norīkošanu darbā attieksies uz kabotāžu, starptautiskajiem pārvadājumiem (izņemot tranzītu) un divpusējiem pārvadājumiem (pārvadājumi no dalībvalsts, kurā transportlīdzekļa vadītājs atrodas, uz citu valsti un otrādi).

Fotoattēlā redzam kravas automobiļus.
©AdobeStock_Dmitry Vereshchagin.

Taisnīga un konkurētspējīga autotransporta nozare


Pārskatītie noteikumi par kabotāžu paredz saskaņotas pārbaudes, ko veic divas vai vairākas valstu izpildiestādes, veicina sadarbību un informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm.

Kabotāža

 • Kabotāža ir prakse, kad ārvalstu kravas automobilis veic iekšzemes piegādes citas ES valsts teritorijā uzreiz pēc starptautiskas piegādes no citas valsts.
 • Tas palīdz kravas automobiļiem samazināt tukšbraucienu skaitu un ietaupīt degvielu.
 • Kabotāžu pirmo reizi ieviesa 1990. gadā, izmantojot kvotas.
 • Spēkā esošie ES noteikumi, kas pieļauj veikt trīs kabotāžas pārvadājumus 7 dienu laikā pēc starptautiskās piegādes, paliek nemainīgi.
 • Lai novērstu “sistemātisku kabotāžu”, jaunie noteikumi ievieš 4 dienu “gaidīšanas” periodu pirms nākamā kabotāžas pārvadājuma īstenošanas tajā pašā valstī ar to pašu transportlīdzekli.
 • 2017. gadā gandrīz puse no ES kabotāžas pārvadājumiem bija īstenota Vācijā, savukārt gandrīz 40% no īstenotā kabotāžas apjoma ES veica Polijas pārvadātāji.

Lai apkarotu tā saucamās “čaulas (pastkastīšu) firmas”, kas kropļo konkurenci, uzlabotu transportlīdzekļu vadītāju nodarbinātības apstākļus, pārskatītie noteikumi paredz, ka kravas autopārvadājumu uzņēmumiem ir jāveic jomai atbilstošu darbību dalībvalstī, kurā tie ir reģistrēti.

Noteikumi ieviesīs pienākumu transportlīdzekļa vadītājam atgriezties uzņēmuma operatīvajā centrā ik pēc astoņām nedēļām.

Noteikumi tiks attiecināti arī uz pārvadātājiem, kas izmanto vieglos kravas automobiļus, kuru masa pārsniedz 2,5 tonnas, tostarp aprīkojot vieglos kravas automobiļus ar viedo tahogrāfu.

Kas ir “pastkastīšu uzņēmumi”?

 • Uzņēmumi, kam ir tikai pasta adrese un kas veic darbības citā ES valstī.
 • “Pastkastīšu uzņēmums” tiek izveidots, lai izvairītos no normatīvos noteikto prasību izpildes tādās jomās kā nodokļi, sociālais nodrošinājums, PVN un atalgojums.
 • Šādi uzņēmumi ir nelikumīgi, bet bieži vien netiek atklāti, jo lielākajā daļā dalībvalstu nav nedz juridiskas, ne darba “pastkastīšu firmas” definīcijas.

Nākamie soļi


Pieņemtie noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas ES “Oficiālajā Vēstnesī” tuvāko nedēļu laikā. Noteikumus par norīkošanu darbā sāks piemērot 18 mēnešus pēc tiesību akta stāšanās spēkā. Noteikumus par atpūtas laiku, tostarp transportlīdzekļu vadītāju atgriešanos mājās, piemēros 20 dienas pēc tiesību akta publicēšanas. Noteikumus par kravas automobiļu atgriešanos un citas izmaiņas noteikumos par piekļuvi tirgum piemēros 18 mēnešus pēc tam, kad būs stājies spēkā tiesību akts par piekļuvi tirgum.