Van rapporteur tot coördinator: de verschillende rollen van Europarlementariërs

EP-lid zijn is meer dan alleen debatteren en stemmen over wetsvoorstellen. EP-leden kunnen worden belast met het opstellen van een verslag over het standpunt van het Parlement over een wetgevingsvoorstel of andere zaken. Zij kunnen ook optreden als fractiecoördinatoren in een parlementaire commissie. Lees verder om meer te weten komen over het parlementaire werk.

Twee opgestoken duimen (stemadviezen voor een fractie)
EP-leden kunnen op veel verschillende verantwoordelijkheden op zich nemen in het Europees Parlement

Rapporteur


Wanneer een nieuw wetsvoorstel komt, wordt de commissie die zich bezighoudt met de kwestie belast met het opstellen van een aanbeveling. Bijvoorbeeld, over een kwestie met betrekking tot veetransport, behandelt de landbouwcommissie het verslag, terwijl als het gaat over een handelsverdrag met Canada, het toegewezen wordt aan de commissie Internationale handel.


De parlementaire commissie benoemt een EP-lid om het verslag op te stellen. Deze persoon, bekend als de rapporteur overlegt met de fracties en met deskundigen, soms tijdens speciaal georganiseerde hoorzittingen. Op basis van de ontvangen informatie stelt hij of zij een tekst op met inbegrip van wijzigingen, waar de commissie vervolgens over stemt. Indien goedgekeurd, stemmen alle leden over het verslag tijdens de plenaire vergadering.


Schaduwrapporteur


Om de voortgang van een verslag te volgen indien een lid van een andere fractie rapporteur is, hebben de politieke fracties de mogelijkheid om schaduwrapporteurs te benoemen. Zij vertegenwoordigen de standpunten van hun fractie over het onderwerp en spelen een belangrijke rol bij het faciliteren van de zoektocht naar een compromis over het wetsvoorstel in de gesprekken met de andere fracties.


Coördinator


Politieke fracties kunnen ook een EP-lid aanstellen als coördinator om in een parlementaire commissie op te treden als de woordvoerder van de fractie en samen met de coördinatoren van de andere fracties beslissingen voor te bereiden, vooral over de benoeming van rapporteurs. Ze kunnen ook fractieleden mobiliseren tijdens belangrijke stemmingen en schaduwrapporteurs benoemen.


Als een commissie wordt gevraagd om een advies te geven over een verslag dat door een andere commissie wordt voorbereid, heeft het de mogelijkheid een rapporteur te benoemen, die verantwoordelijk is voor het opstellen van dit advies


Klik hier voor meer nieuws van het Europees Parlement.

Speel de demo van europarltv om te kijken hoe ontwerpvoorstellen de niveaus en verborgen bonusronden van de medebeslissingsprocedure doorlopen voordat ze een Europese wet worden of doodlopen en bij Spel uit eindigen.