Klimaatverandering: beter gebruik van EU-bossen als koolstofputten

Ontdek via onze infografieken hoe de EU de kracht van bossen om CO2 te absorberen, wil gebruiken om klimaatverandering te bestrijden en haar koolstofvoetafdruk nog verder te verkleinen.

Koolstofputten: benutten van bossen en landbouwgrond

De EU heeft verschillende initiatieven genomen om haar uitstoot te verminderen. Aangezien bossen een cruciale rol spelen bij de opvang van koolstofdioxide uit de atmosfeer die anders tot de opwarming van de aarde zou bijdragen, werkt de EU aan regels om haar koolstofputten uit te breiden.

In maart 2023 heeft het Parlement nieuwe ambitieuze regels goedgekeurd voor de sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF), waardoor de koolstofputten van de EU tegen 2030 met 15% moeten toenemen. De regels moeten nog formeel worden goedgekeurd door de Raad.

Lees verder voor de belangrijkste feiten en cijfers over bossen in de EU-landen en wat het Parlement voorstelt om hun capaciteit om kooldioxide uit de atmosfeer op te vangen, te versterken.

Het belang van bossen in de EU: belangrijkste feiten

Elk jaar absorberen bossen in de EU het equivalent van 7% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU.

Er is 159 miljoen hectare bos in de EU, dit is 43,5% van het grondgebied van de EU. De bosdekking varieert aanzienlijk van de ene lidstaat tot de andere, van iets meer dan 10% in Malta tot bijna 70% in Finland.

Naast hun rol als koolstofreservoirs, leveren bossen tal van ecosysteemdiensten: ze helpen de bodem te beschermen tegen erosie, maken deel uit van de watercyclus, beschermen de biodiversiteit door een leefgebied voor talrijke soorten te bieden en regelen het lokale klimaat.

Lees meer over de oorzaken van ontbossing.

Bossen in de EU bedekken 159 miljoen hectare
Bossen in de EU

Welke sectoren worden door deze wetgeving getroffen?

De herziene plannen hebben betrekking op de sectoren landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw, die hoofdzakelijk bos- en landbouwgrond omvat, alsook grond waarvan het gebruik is veranderd in, of van, één van deze vormen van gebruik.

Deze sector stoot broeikasgassen uit. Bijvoorbeeld door veranderingen in landgebruik, met name wanneer bossen worden gebruikt voor iets anders zoals akkerland, wanneer bomen worden gekapt, of door de veeteelt op landbouwgrond.

Het is echter ook de enige sector die CO₂ uit de atmosfeer kan verwijderen, voornamelijk via bossen.

In de EU werd 249 miljoen ton CO2e verwijderd door bossen in 2019
Bossen verminderen broeikasgassen

Wat zijn de nieuwe regels?

De neiuwe regels zullen de natuurlijke koolstofputten van de EU vergroten door bijvoorbeeld watergebieden en moerassen te herstellen, bebossing toe te passen en ontbossing tegen te houden. Dit moet leiden tot een nog grotere vermindering van de EU-emissies met 57% voor 2030, dan de vorige doelstelling van 55%, door ten minste 310 miljoen ton CO2-equivalent te verwijderen.

Vanaf 2026 krijgen de EU-landen nationaal bindende 2030-streefcijfers voor de verwijdering van uitstoot en emissies van LULUCF, gebaseerd op recente verwijderingsniveaus en het potentieel voor verdere verwijdering. Tot dan moeten de EU-landen ervoor zorgen dat de emissies in de LULUCF-sector de verwijderde hoeveelheid niet overschrijden.

De regels zorgen ook voor een beter toezicht en meer flexibiliteit voor de lidstaten, zoals compensatie als ze getroffen zijn door natuurlijke rampen zoals bosbranden, plagen of stormen, en de mogelijkheid om LULUCF-credits te gebruiken om emissies van sectoren in de verordening inzake de verdeling van de inspanningen te compenseren.

EU-inspanningen om de uitstoot van broeikgassen te beperken

De herziening van de regels inzake landgebruik en bosbouw maakt deel uit van het "Fit for 55"-pakket om de EU-doelstelling te verwezenlijken, om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen, zoals vastgesteld in de klimaatwet.

Andere delen van de wetgeving in het pakket omvatten voorstellen inzake de emissiehandel, de verdeling van de inspanningen tussen de EU-landen, de uitstoot van auto's, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.


Dit artikel werd gepubliceerd op 13 september 2017 en wordt regelmatig bijgewerkt.

Meer artikelen over dit onderwerp