Hernieuwbare energie: ambitieuze doelstellingen voor Europa

Om de EU te helpen haar ambitieuze emissiereductiedoelstellingen te halen, werkt het Parlement aan een snellere invoering van groenere alternatieven, zoals hernieuwbare energie.

De Europese sector voor hernieuwbare energie stimuleren

De huidige energiecrisis, verergerd door de Russische agressie in Oekraïne, heeft duidelijk gemaakt dat de EU minder afhankelijk moet worden van Russische fossiele brandstoffen en dat de energievoorziening van de EU moet worden gediversifieerd en veiliggesteld door in te zetten op groenere alternatieven - zoals hernieuwbare energiebronnen. Tegelijkertijd wil de EU het voortouw nemen in de groene transitie om de klimaatcrisis tegen te gaan.


Meer lezen over de verschillende EU-acties om hernieuwbare energie te stimuleren.


Hernieuwbare energie bronnen

  • energie uit hernieuwbare niet-fossiele bronnen; zoals wind-, zonne- en geothermische energie, omgevingsenergie, getijden-, golf- en andere oceaanenergie, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsinstallatiegas en biogas

Een besluit nemen over nieuwe EU-streefcijfers voor hernieuwbare energie voor 2030

De ambitieuze klimaatinspanningen van Europa zijn uiteengezet in het klimaatpakket "Fit for 55". Het doel van de EU is de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Het wetgevingspakket omvat ook de de herziening van de EU-richtlijn inzake hernieuwbare energie om het aandeel van hernieuwbare energie in de EU verhogen.

In september 2023 heeft het Parlement een nieuw doel stelt van 42,5% hernieuwbare energiebronnen tegen 2030 gesteund. Hoewel de EU-landen worden aangemoedigd om te streven naar een doel van 45%, dat ook wordt ondersteund door de Commissie onder haar REPowerEU-plan. Dit plan dat gepresenteerd werd in mei 2022, benadrukt dat de omschakeling naar schone energie sneller moet verlopen en dat de invoer van energie uit Rusland geleidelijk moet worden stopgezet door het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in elektriciteitsopwekking, industrie, gebouwen en transport tegen 2030 op te trekken tot 45%.

De nieuwe wetgeving versnelt het goedkeuringsproces voor nieuwe of aangepaste energiecentrales voor hernieuwbare energie, inclusief zonnepanelen en windmolens.

Meer informatie over het 'Fit for 55'-pakket en de Green Deal.


Een groter aandeel van hernieuwbare energie in alle sectoren van de EU

23,0%

het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het totale energieverbruik van de EU in 2022

Ook de doelstellingen in de volgende sectoren zijn geactualiseerd:

  • gebouwen - 49% van het gebruik van hernieuwbare energie tegen 2030
  • industrie - een nieuwe benchmark van 1,6% jaarlijkse toename van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

In de update staat dat het Parlement aan de lidstaten heeft gevraagd om een bepaald streefdoel te stellen. Dit streefdoel gaat over nieuwe, innovatie manieren om hernieuwbare energie te maken. Het Parlement wil dat minstens 5% van de nieuwe hernieuwbare energie die we in de EU in 2030 gaan maken, op deze innovatieve manieren worden gemaakt. Bovendien wordt er een raamwerk opgezet voor samenwerking tussen de lidstaten.


Verder komt de overeenkomst tegemoet aan de oproep van het Parlement voor strengere criteria met betrekking tot het gebruik van biomassa. Dit is bedoeld om het risico van financiering van niet-duurzame praktijken te verminderen en negatieve effecten op bodemkwaliteit en biodiversiteit te voorkomen.

Energie uit hernieuwbare bronnen (in % van het bruto eindverbruik van energie)


Het aandeel van hernieuwbare bronnen in het energieverbruik van de EU bereikte 23,0% in 2022, tegenover 21,8% in 2021.

Een kaart van de EU met het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik in de EU-landen in 2022. De cijfers variëren van 13,1% in Ierland tot 66,0% in Zweden.
Hernieuwbare energie in de EU

Zweden heeft het hoogste aandeel hernieuwbare energie in de EU: 66% in 2022, en voornamelijk uit waterkracht, windenergie, vaste en vloeibare biobrandstoffen en warmtepompen. Daarna volgen Finland (47,9%, uit waterkracht, windenergie en vaste biobrandstoffen) en Letland (43,3%, voornamelijk uit waterkracht).

Ierland (13,1%), Malta (13,4%), België (13,8%) en Luxemburg (14,4%) hebben de laagste percentages hernieuwbare energiebronnen.

Meer over wat de EU doet om hernieuwbare energie te stimuleren:Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd in november 2017; het werd aanzienlijk herschreven om de laatste ontwikkelingen inzake hernieuwbare energie in de EU weer te geven.


Copyright AP Images/European Union-EP.
©AP Images/European Union-EP