Vermindering broeikasgasuitstoot: nationale doelstellingen voor 2030

De wet voor de verdeling van de inspanningen stelt nationale doelstellingen vast voor de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen om tegen 2050 een CO2-uitstoot van nul te bereiken.

Een elektrische auto wordt opgeladen
Een elektrische auto wordt opgeladen

Om klimaatverandering te helpen bestrijden, heeft de EU ambitieuze doelstellingen vastgesteld om haar uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De EU wil tegen 2050 klimaatneutraliteit bereikenen deze doelstelling, samen met een tussentijdse doelstelling van 55% CO2-emissiereductie tegen 2030, zijn vastgelegd in de Europese Klimaatwet. De EU heeft verschillende initiatieven gelanceerd om deze doelstellingen te bereiken. Eén daarvan is de verordening inzake de verdeling van de inspanningen, die wordt bijgewerkt als onderdeel van het wetgevingspakket "Fit for 55".

Wat is de verdeling van de inspanningen?

De verordening inzake de verdeling van de inspanningen bevat bindende streefcijfers voor de vermindering van de broeikasgasemissies voor elk EU-land in sectoren die niet deel van het emissiehandelssysteem zijn, zoals vervoer, landbouw, gebouwen en afvalbeheer. Deze sectoren zijn goed voor de grootste uitstoot van broeikasgassen in de EU (ongeveer 60% van de totale uitstoot in de EU).

Om te garanderen dat alle landen deelnemen aan de inspanningen van de EU om de uitstoot van bovengenoemde sectoren te verlagen, zijn er in de verordening inzake de verdeling van de inspanningen jaarlijkse bindende doelstellingen voor de verlaging van de broeikasgasuitstoot voor de lidstaten vastgelegd voor de periode 2021-2030, evenals de regels voor het bepalen van de jaarlijkse emissietoewijzingen en de regels voor evaluatie van de voortgang.


Het Parlement heeft op 14 maart 2023 gestemd om de lat voor de vermindering van broeikasgassen tegen 2030 te verhogen van 30% tot 40% ten opzichte van de niveaus van 2005.

Wat zijn de voorgestelde bindende nationale doelen?

Voor het eerst moeten alle EU-landen hun broeikasgasemissies met 10 tot 50% verminderen. De nationale streefcijfers variëren op basis van het bruto binnenlands product (bbp) per capita en de kostenefficiëntie van elk land. Bovendien moeten de lidstaten er elk jaar voor zorgen dat zij hun jaarlijkse toewijzing van broeikasgasemissies niet overschrijden.


Lidstaat

Vorige doelstelling voor 2030 i.v.m. 2005

Nieuwe doelstelling voor 2030 i.v.m. 2005 (Commissievoorstel)

Luxemburg

-40%

-50%

Zweden

-40%

-50%

Denemarken

-39%

-50%

Finland

-39%

-50%

Duitsland

-38%

-50%

Frankrijk

-37%

-47,5%

Nederland

-36%

-48%

Oostenrijk

-36%

-48%

België

-35%

-47%

Italië

-33%

-43,7%

Ierland

-30%

-42%

Spanje

-26%

-37,7%

Cyprus

-24%

-32%

Malta

-19%

-19%

Portugal

-17%

-28,7%

Griekenland

-16%

-22,7%

Slovenië

-15%

-27%

Tsjechië

-14%

-26%

Estland

-13%

-24%

Slowakije

-12%

-22,7%

Litouwen

-9%

-21%

Polen

-7%

-17,7%

Kroatië

-7%

-16,7%

Hongarije

-7%

-18,7%

Letland

-6%

-17%

Roemenië

-2%

-12,7%

Bulgarije

0%

-10%

Bron: Commissievoorstel om de verordening bij te werken (EU) 2018/842

File ©AP Images/European Union-EP
De leden werken aan plannen om de uitstoot van broeikasgassen in de EU te verlagen ©AP Images/European Union-EP

De landen zullen een beperkte flexibiliteit hebben met betrekking tot de emissies die zij van voorgaande jaren kunnen sparen, van toekomstige jaren kunnen lenen of met betrekking tot de mate waarin zij toewijzingen met andere EU-landen kunnen ruilen.

Op verzoek van het Parlement zal informatie over nationale maatregelen in het kader van de verordening inzake de verdeling van de inspanningen in een toegankelijke vorm worden gepubliceerd om ervoor te zorgen dat de lidstaten verantwoording afleggen.

De regels moeten nog formeel door de EU-landen in de Raad worden goedgekeurd voordat ze in werking treden.

EU-inspanningen om de broeikasgasuitstoot te verlagen

Er zijn andere maatregelen die de EU moeten helpen de afspraken in het kader van het akkoord van Parijs na te komen (dit is de uitstoot in de EU met minstens 40% verminderen tegen 2030 in vergelijking met het niveau van 1990 in alle economische sectoren).

Kijk ook naar onze infografiek: De vooruitgang van de EU op weg naar haar 2020-klimaatdoelstellingen