De vooruitgang van de EU op weg naar haar 2020-klimaatdoelstellingen (infografiek)

De EU heeft haar doelstelling overtroffen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 te verminderen. Bekijk onze infografieken om meer te weten te komen.

De strijd tegen klimaatverandering is een prioriteit voor de EU. Daarom heeft ze zich gebonden aan een reeks meetbare doelstellingen en heeft ze verschillende maatregelen genomen om broeikasgassen te verminderen. Welke vooruitgang is er al geboekt?

emissions 2020
Ligt de EU op schema om haar doelstellingen te halen?

EU-klimaatdoelen voor 2020


De EU-doelstellingen voor 2020 werden uiteengezet in het klimaat- en energiepakket dat in 2008 is goedgekeurd. Een van de doelstellingen ervan was een vermindering van de broeikasgasemissies met 20% ten opzichte van het niveau in 1990.

Kom meer te weten over de verschillende broeikasgassen, hun oorsprong en opwarmingsvermogen.

Naar schatting was de uitstoot in 2020 31% minder dan in 1990, wat wil zeggen dat de doelstelling van 20% met 11 percentagepunten overtroffen werd. Volgens bevestigde data was er tegen 2019 24% minder uitstoot vergeleken met 1990. Er was ook een grote daling in de EU-broeikasgassen tussen 2019 en 2020, sterk gerelateerd aan de Covid-19-pandemie.

Desalniettemin, zal volgens de laatste ramingen van de EU-landen op basis van bestaande maatregelen, de netto emissiereductie tegen 2030 slechts 41% bedragen. De EU-emissiedoelstelling voor 2030 zoals bepaald in de EU-klimaatwet moet ten minste 55% lager liggen vergeleken met de niveaus van 1990. Een toekomstig pakket met nieuwe en herziene wetgeving “Fit for 55” wil de doelstellingen van de Europese Green Deal verwezenlijken en van Europa een klimaat-neutraal continent maken tegen 2050.

Meer feiten en cijfers over klimaatverandering in Europa.

Vooruitgang in de energie- en industrie sectoren


Om het bovengenoemde doel te bereiken, onderneemt de EU actie op verschillende gebieden. Een daarvan is het EU-systeem voor emissiehandel (ETS), dat betrekking heeft op de uitstoot van broeikasgassen door grootschalige apparatuur in de energie- en industriesectoren, net als in de luchtvaartsector, die verantwoordelijk is voor ongeveer 45% van de uitstoot van broeikasgassen in de EU.

Tussen 2005 en 2020 daalden de emissies van elektriciteitscentrales en fabrieken die onder het ETS vielen met 40%. Dit is duidelijk meer dan de reductie van 23% als doelstelling voor 2020.

De status van nationale doelen


Om de emissies van andere sectoren (huisvesting, landbouw, afval, vervoer) te verminderen, hebben de EU-landen de nationale doelstellingen voor emissiereducties vastgelegd in het kader van de beschikking inzake de verdeling van de inspanningen. De emissies van de sectoren die onder de nationale doelstellingen vallen waren in 2020 15% lager dan in 2005, waardoor de 2020-doelstelling voor een vermindering met 10% werd overschreden.

De vermindering was voornamelijk te danken aan verbeterde energie-efficiëntie en de overschakeling naar koolstof-armere brandstoffen. Uitstoot afkomstig van transport daarentegen nam jaarlijks toe tot het begin van de Covid-19-pandemie.

Infographic showing EU countries's greenhouse gas emissions in 2005 and 2019 and comparing progress towards the 2020 reduction target
Wat zijn de doelen voor EU-landen?

Nationale emissiedoelstellingen voor 2020 varieerden van een vermindering van 20% tegen 2020 (vergeleken van de niveaus van 2005) voor de rijkste landen tot een verhoging van 20% voor de armste landen.

Meer infografieken over klimaatverandering