CO2-emissies door auto's: feiten en cijfers (infografieken)

Ooit afgevraagd hoeveel CO2 door auto’s wordt uitgestoten, en of elektrische voertuigen echt een schoner alternatief zijn? Bekijk onze infografieken voor meer informatie.

Transport was verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de totale CO2-uitstoot van de EU in 2019, waarvan 71,7% afkomstig was van wegtransport volgens een verslag van het Europees Milieuagentschap.


Als onderdeel van de inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen, en om in 2050 klimaatneutraal te zijn volgens het stappenplan van de Europese Green Deal, moet de BKG-uitstoot van het vervoer tegen 2050 met 90% worden verminderd ten opzichte van 1990.


Infografiek die laat zien hoe verschillende sectoren in de EU hun broeikasgasemissies tussen 1990 en 2019 hebben verminderd (met uitzondering van binnenlands vervoer).
Evolutie van de CO2-uitstoot in de EU per sector (1990-2019)

De emissies van transport stijgen

Vervoer is de enige sector waar de uitstoot van broeikasgassen de afgelopen drie decennia is toegenomen: tussen 1990 en 2019 met 33,5%.


Gezien het tempo van emissiereductie is vertraagd, zal het doel van minder CO2-uitstoot door transport niet makkelijk zijn. Volgens de huidige prognoses zullen de vervoersemissies tegen 2050 slechts 22% dalen, ver achter de huidige ambities.


Uit de infografiek blijkt dat het wegvervoer in 2019 verantwoordelijk was voor 71,7% van de broeikasgasemissies in de EU, waarbij auto's het grootste aandeel hadden.
Transportemissies in de EU

Auto's: grote vervuilers

Het wegvervoer is verantwoordelijk voor ongeveer één vijfde van de emissies in de EU.


De CO2-uitstoot van passagierstransport varieert aanzienlijk afhankelijk van het type transport. Passagiersauto's zijn een belangrijke vervuiler en vertegenwoordigen 60,6% van de totale CO2-uitstoot van het wegtransport in Europa.

Met een gemiddelde bezettingsgraad van 1,6 mensen per auto in Europa in 2018, kan autodelen of overstappen op openbaar vervoer, fietsen of te voet gaan, de uitstoot helpen verminderen.

Zijn elektrische auto's schoner?


Er zijn twee manieren om de CO2-uitstoot van auto's te verminderen: door voertuigen efficiënter te maken of door de gebruikte brandstof te veranderen. In 2019 gebruikte de meerderheid van de weggebruikers in Europa diesel (66,70%), gevolgd door benzine (24,55%).


Elektrische auto's worden echter steeds populairder en zullen in 2021 goed zijn voor 17,8% van alle nieuwe geregistreerde personenauto's, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 10,7% in 2020.


De verkoop van elektrische voertuigen (elektrische voertuigen met batterij en plug-in hybride elektrische voertuigen) is sinds 2017 fors gestegen en verdrievoudigd in 2020, toen de huidige CO2-doelstellingen van kracht werden. Elektrische bestelwagens waren in 2021 goed voor 3,1% van het marktaandeel van nieuw ingeschreven bestelwagens.


Om de hoeveelheid CO2 die door een auto wordt geproduceerd te berekenen, moet niet alleen rekening gehouden worden met de CO2-uitstoot tijdens het gebruik, maar ook met de emissies veroorzaakt door de productie en verwijdering ervan. De productie en verwijdering van een elektrische auto is minder milieuvriendelijk dan een auto met een interne verbrandingsmotor.


Het niveau van emissies van elektrische voertuigen varieert daarnaast afhankelijk van hoe de elektriciteit wordt geproduceerd. Rekening houdend met de gemiddelde energiemix in Europa, blijken elektrische auto's al schoner te zijn dan auto's op benzine. Aangezien het aandeel van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in de toekomst zal toenemen, zouden elektrische auto's nog minder schadelijk worden voor het milieu, vooral gezien de EU-plannen om batterijen duurzamer te maken.

Infografiek waaruit blijkt dat de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's tussen 2010 en 2019 is gedaald.
Evolutie van de emissies van nieuwe personenauto's in C02 g/ km

Pogingen om de brandstofefficiëntie van nieuwe auto's te verbeteren, nemen eveneens af.

EU-doelstellingen om de emissie van wegvervoer te verminderen

De EU introduceert nieuwe CO2-emissiedoelstellingen die gericht zijn op het verminderen van de schadelijke uitstoot van nieuwe passagiersvoertuigen en lichte commerciële voertuigen (bestelwagens).

De nieuwe wetgeving bepaalt de weg naar nul CO2-emissies voor nieuwe personenauto's en lichte bestelwagens in 2035. De tussentijdse emissiereductiedoelstellingen voor 2030 zijn 55% voor auto's en 50% voor bestelwagens.

Het Parlement en de lidstaten hebben in oktober 2022 een akkoord bereikt over de definitieve vorm van de regels. Het akkoord werd in februari 2023 door het Parlement goedgekeurd en moet nog steeds formeel door de Raad worden goedgekeurd.

Meer informatie over de nieuwe CO2-doelstellingen voor auto's en het EU-verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's vanaf 2035

EU-doelstellingen om transportemissies te verminderen

Om de emissies van het wegvervoer terug te dringen, wil de EU de voorgestelde CO2-doelstellingen voor auto's en bestelwagens aanvullen met:

  • een nieuw emissiehandelssysteem (ETS) voor wegvervoer en gebouwen
  • een groter aandeel van hernieuwbare brandstoffen in het vervoer
  • afschaffing van belastingvoordelen voor fossiele brandstoffen
  • een herziening van de infrastructuurwetgeving voor alternatieve brandstoffen om de capaciteit uit te breiden

Lees ook: Groene waterstof: een schone brandstof dat de EP-leden onderzoeken.

Naast het vaststellen van streefcijfers voor de uitstoot van auto's bekijken de leden van het Europees Parlement ook maatregelen voor vliegtuigen en schepen: opname van maritiem transport in de regeling voor de handel in emissierechten, herziening van de regeling voor de luchtvaart, en voorstellen voor duurzamere brandstoffen voor de luchtvaart en schepen. Hoewel de lucht- en scheepvaart slechts goed zijn voor ongeveer 8% van de totale emissies van de EU, neemt de uitstoot toch toe.


Bekijk onze infografiek over de vorderingen van de EU bij het bereiken van de 2020-doelstellingen voor klimaatverandering.


Meer informatie