Het COVID-19-herstelplan van de EU zal van klimaat een prioriteit maken

Het Covid-19-herstelplan van de EU moet de grondvesten leggen van een klimaatneutraal en duurzaam Europa.

Straat in Vilnius, Litouwen. ©PavloVakhrushev/AdobeStock
Straat in Vilnius, Litouwen. ©PavloVakhrushev/AdobeStock

De COVID-19-crisis en de economische gevolgen blijven een topprioriteit. 

Het voorstel van de Commissie voor een economisch stimuleringspakket naast een nieuwe EU-begroting voor 2021-2027, komt na oproepen van het Europees Parlement voor een omvangrijk herstelpakket, met de Green Deal als de basis om niet alleen de economie te stimuleren maar ook om klimaatverandering tegen te gaan.

In een akkoord bereikt in november 2020 over de EU-meerjarenbegroting en het herstelplan, kwamen het onderhandelingsteam van het Europees Parlement en het voorzitterschap van de Raad overeen dat ten minste 30 procent van de uitgaven de klimaatdoelstellingen moeten steunen. In parallel zou 7,5 procent van de jaarlijkse uitgaven in 2024 en 2025 naar biodiversiteit moeten gaan, en vanaf 2026 tot 1 procent . Het parlement keurde de begroting in december 2020 goed.

Het 'Next Generation EU'-voorstel, om Europese economieën opnieuw te lanceren, wil de impact van de pandemie vertragen en een duurzame toekomst haalbaar maken. De Commissie stelt voor dat 25 procent van de EU-begroting voor 2021-2027 gebruikt wordt voor klimaatactie.

De Faciliteit voor herstel en veerkracht zal de groene transitie en slimme, duurzame en inclusieve groei ondersteunen en ervoor zorgen dat in de nationale plannen ten minste 37 procent van het budget wordt toegewezen aan klimaat en biodiversiteit.

Als onderdeel van delangetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027, en in overeenstemming met de herstelinspanningen, zal de EU zorgen voor financiering voor landbouw, Horizon Europa, het LIFE-programma, het Milieuactieprogramma, het Fonds voor een rechtvaardige transitie, regionale en cohesiefondsen gaat naar projecten in lijn met haar klimaat ambitieus.

Meer leren over de vooruitgang van de EU op weg naar haar doelstellingen.


Klimaatneutraliteit wettelijk bindend maken


Op 28 november 2019 verklaarde het Europees Parlement een klimaatnoodtoestand en riepen EP-leden op om alle wetgeving overeen te stemmen met de doelstelling om de klimaatopwarming onder 1,5°C te houden. De Commissie heeft in december 2019 de Green Deal voorgesteld, gevolgd door een EU-ontwerpklimaatwet in maart 2020 om de EU klimaatneutraal te maken tegen 2050 - die wettelijk bindend zal worden wanneer het Parlement en de Raad die goedkeuren.

Het Parlement wil ambitieuzere emissiedoelstellingen dan die van de Commissie om te verzekeren dat de EU haar klimaatdoelstelling bereikt.


In oktober 2020 nam het Parlement zijn standpunt in voor de onderhandelingen over de EU-klimaatwet, en steunde de doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn en de 60 procent emissiereductiedoelstelling tegen 2030 vergeleken met het niveau in 1990, wat een ambitieuzere doelstelling is dan het voorstel van de Commissie van 55 procent en de huidige interim doelstelling van 40 procent.

Het Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt om de EU-doelstelling voor emissiereductie voor 2030 te verhogen van 40 procent naar ten minste 55 procent. Het Parlement heeft op 24 juni 2021 de EU-klimaatwet aangenomen. De doelstelling voor 2030 en de doelstelling van klimaatneutraliteit voor 2050 zullen juridisch bindend zijn, waardoor de EU dichter bij haar doelstelling van negatieve emissies na 2050 komt en haar leiderschap bevestigt in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering, voorafgaand aan de COP26 in november 2021.

Bekijk onze tijdlijn met EU-acties in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering.


Achtergrond

De Green Deal, die in november 2019 gelanceerd werd, wil de EU-economie duurzaam maken. Het raakt aan een brede waaier van sectoren – van klimaat, landbouw en mobiliteit tot de bescherming van biodiversiteit en nul-pollutie. De Commissie heeft al enkele concrete voorstellen op tafel gelegd:

Ontdek welke 10 dingen de EU doet voor het economische herstel en bekijk de belangrijke data en actiepunten van de gecoördineerde respons van de EU.