Hoe kunnen we biodiversiteit beschermen: EU-beleid (video)

Om bedreigde diersoorten en het menselijk leven in stand te houden, wil de EU de biodiversiteit op het continent verbeteren en behouden. Ontdek hoe in onze video.

De Europese Commissie heeft in mei 2020 de nieuwe biodiversiteitsstrategie 2030 gepresenteerd, na oproepen van het Parlement in januari 2020 om de belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit aan te pakken en wettelijk bindende doelstellingen vast te stellen.

Tijdens de plenaire vergadering van juni 2021 nam het Parlement het standpunt aan over de 'EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030: de natuur terug in ons leven', en drong erop aan dat de uitvoering ervan in overeenstemming zou zijn met andere Europese Green Deal-strategieën, waaronder van boer tot bord.

In februari 2024 steunden Europarlementariërs een nieuwe wet op natuurherstel, die deel uitmaakt van de inspanningen van de EU om de biodiversiteit in Europa te behouden. Deze wet verplicht alle EU-landen om te werken aan het herstellen van natuurlijke habitats.


Ontdek meer over het belang van biodiversiteit.

De EU-biodiversiteitsstrategie 2030: wat staat erin?


EU-doelstellingen voor biodiversiteit vaststellen


In het kader van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 heeft de EU zichzelf nieuwe doelen gesteld voor het volgende decennium. Europarlementariërs steunden de EU-doelstellingen om ten minste 30 procent van de mariene en terrestrische gebieden van de EU (bossen, wetlands, veengebieden, graslanden en kustecosystemen) te beschermen, en dat 10 procent van de oceanen en het land van de EU, inclusief alle resterende primaire en oude groeibossen en andere koolstofrijke ecosystemen. ongemoeid worden gelaten.

Ze willen dat de doelstellingen bindend zijn en worden uitgevoerd door EU-landen op nationaal niveau, in samenwerking met regionale en lokale autoriteiten.


Herstel van de natuur


Het Parlement verwelkomde ook een voorstel voor bindende doelstellingen voor natuurherstel, waarin wordt opgeroepen tot een minimumdoel van ten minste 30 procent van het land en de zeeën van de EU.


De achteruitgang van bestuivers aanpakken


Europarlementariërs benadrukten dat de achteruitgang van bestuivers niet alleen slecht is voor de biodiversiteit, maar ook een bedreiging vormt voor de voedselzekerheid en riepen op tot een dringende herziening van het EU bestuivers initiatief. Het herziene initiatief moet een nieuw EU-breed monitoringkader voor bestuivers omvatten met robuuste maatregelen en duidelijke tijdgebonden doelstellingen en indicatoren, waaronder impactindicatoren, en de nodige capaciteitsopbouw. 


Profiteren van groene stedelijke gebieden


Groene stedelijke gebieden kunnen volgens het rapport de biodiversiteit ondersteunen en bijdragen aan het fysieke en mentale welzijn van de bevolking. Europarlementariërs steunen de oprichting van een EU-platform voor stedelijke vergroening en roepen de Commissie op om specifieke ambitieuze bindende doelstellingen voor stedelijke biodiversiteit vast te stellen, waaronder:

• een minimaal aandeel groene daken wat betreft nieuwbouw

• ondersteuning van stadslandbouw

• het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen terugbrengen

• het terugdringen van kunstmestgebruik


De impact van de landbouw verminderen


De leden van het Europees Parlement verwelkomden ook de doelstellingen voor 2030 om ten minste 25 procent van de landbouwgrond onder biologisch beheer te brengen, wat op middellange tot lange termijn zou moeten toenemen.

Ze waren het eens met de doelstellingen van de Commissie om:

• het gebruik van meer gevaarlijke en chemische bestrijdingsmiddelen met 50 procent te verminderen

• het gebruik van meststoffen met minimaal 20 procent verminderen

Wat is er gedaan om bedreigde diersoorten en biodiversiteit in Europa te beschermen?


Tot nu toe waren de inspanningen van de EU om de biodiversiteit te verbeteren aan de gang in het kader van de 2020-biodiversiteitsstrategie, die in 2010 werd ingevoerd.


  • De vogelrichtlijn wil 500 wilde vogelsoorten beschermen die endemisch zijn in de EU.

  • De habitatrichtlijn verzekert het behoud van habitats van een breed gamma zeldzame, bedreigde of inheemse dier- en plantsoorten, inclusief een 200-tal zeldzame en karakteristieke habitattypes.

  • Natura 2000 is het grootste netwerk van beschermde natuurgebieden in de wereld, met kwetsbare broed- en verblijfplaatsen voor zeldzame en bedreigde soorten en zeldzame natuurlijke habitattypes.

  • Het EU-bestuiversinitiatief wil de afname van bestuivers in de EU aanpakken en bijdragen aan de wereldwijde bescherming ervan, met een nadruk op het verbeteren van kennis over de afname, de oorzaken aanpakken en sensibilisering van de bevolking.*

 

Daarnaast redde het Europese LIFE-programma bijvoorbeeld de Iberische lynx en de Bulgaarse kleine torenvalk van het gevaar van uitsterven.

 

Ontdek meer over de bedreigde plant- en diersoorten in Europa.