AI-verordening: eerste regels voor artificiële intelligentie

De AI-verordening, de allereerste uitgebreide AI-wet ter wereld, bevat regels voor het gebruik van artificiële intelligentie in de EU. Lees hier hoe deze verordening u zal beschermen.

Als onderdeel van haar digitale strategie wil de EU regels voor artificiële intelligentie (AI) vaststellen om beter vat te krijgen op de voorwaarden voor de ontwikkeling en het gebruik van deze innovatieve technologie. AI kan veel voordelen opleveren, zoals betere gezondheidszorg, veiliger en schoner vervoer, efficiëntere productiemethoden en schonere en duurzamere energie.

In april 2021 maakte de Europese Commissie haar voorstel bekend met de allereerste EU-regels voor AI. Hierin wordt voorgesteld de diverse AI-toepassingen te analyseren en in te delen volgens het risico dat zij inhouden voor gebruikers. Afhankelijk van het risiconiveau zouden er meer of minder regels gelden.

Lees meer over wat artificiële intelligentie is en hoe het wordt gebruikt

Wat volgens het Parlement in de AI-wetgeving moet komen


De prioriteit van het Parlement is ervoor te zorgen dat AI-systemen die in de EU worden gebruikt veilig, transparant, traceerbaar, niet-discriminerend en milieuvriendelijk zijn. Het Parlement vindt dat AI-systemen nooit volledig geautomatiseerd mogen zijn, maar altijd onder menselijk toezicht moeten staan om schadelijke gevolgen te kunnen voorkomen.

Het Parlement pleit daarnaast voor een technologieneutrale, uniforme definitie van AI die geldt voor alle toekomstige AI-systemen.

Lees meer over de voorstellen van het Parlement over AI en zijn visie voor de toekomst van AI


AI-verordening: verschillende regels naargelang het risico


De nieuwe regels houden bepaalde verplichtingen voor aanbieders en gebruikers in, afhankelijk van het risico van de AI-toepassing. Bij veel AI-systemen is het risico minimaal, maar toch moeten ook die worden beoordeeld.


Onaanvaardbaar risico


AI-systemen met een onaanvaardbaar risico zijn systemen die als een gevaar voor de mens worden beschouwd. Deze zullen worden verboden. Het gaat hier onder meer om:

 • cognitieve gedragsmanipulatie van personen of specifieke kwetsbare groepen: bijvoorbeeld speelgoed dat reageert op een stem en dat bij kinderen gevaarlijk gedrag uitlokt;

 • sociale scoring: het classificeren van mensen op basis van hun gedrag, sociaal-economische status of persoonlijke kenmerken;

 • Biometrische identificatie en categorisering van natuurlijke personen

 • biometrische systemen voor identificatie op afstand in real time, zoals gezichtsherkenning.


Toch is er ook ruimte voor uitzonderingen voor rechtshandhavingsdoeleinden. Biometrische systemen voor identificatie op afstand in real-time zullen slechts in een beperkt aantal ernstige gevallen worden toegestaan. Aan de andere kant worden systemen voor identificatie op afstand 'achteraf', waarbij de identificatie met aanzienlijke vertraging plaatsvindt, wel toegestaan bij de vervolging van ernstige misdrijven, maar alleen met toestemming van de rechter.


Hoog risico


AI-systemen die een negatief effect hebben op de veiligheid of de grondrechten worden als systemen met een hoog risico beschouwd en worden onderverdeeld in twee categorieën:


1) AI-toepassingen in producten die onder de EU-wetgeving op het gebied van productveiligheid vallen. Voorbeelden hiervan zijn speelgoed, luchtvaartuigen, auto’s, medische hulpmiddelen en liften.

2) AI-systemen op acht verschillende gebieden, die in een EU-databank moeten worden geregistreerd:

 • beheer en exploitatie van kritieke infrastructuur;

 • onderwijs en beroepsopleiding;

 • werkgelegenheid, personeelsbeheer en toegang tot zelfstandige arbeid;

 • toegang tot en gebruik van essentiële particuliere diensten en openbare diensten en uitkeringen;

 • rechtshandhaving;

 • migratie, asiel en beheer van grenscontroles;

 • ondersteuning van rechterlijke instanties bij het uitleggen van feiten en toepassing van het recht.


Alle AI-systemen met een hoog risico krijgen een beoordeling voor zij in de handel worden gebracht en worden tijdens de volledige levensduur van het systeem gevolgd. Burgers krijgen het recht om klachten in te dienen over AI-systemen bij aangewezen nationale autoriteiten.


Transparantie-eisen


Generatieve AI, zoals ChatGPT, wordt niet als hoogrisico geclassificeerd, maar moet wel voldoen aan transparantievereisten en het auteursrecht van de EU:

 • de toepassingen moeten de vermelding bevatten dat de inhoud is gegenereerd door AI;

 • het model moet zodanig worden ontworpen dat er geen illegale inhoud kan worden gegenereerd;

 • er moet een overzicht worden gegeven van auteursrechtelijk beschermde gegevens die voor het trainen van het systeem zijn gebruikt.


AI-modellen met een grote impact die een systeemrisico kunnen vormen, zoals het meer geavanceerde AI-model GPT-4, zouden grondig moeten worden geëvalueerd en alle ernstige incidenten aan de Commissie moeten rapporteren.

Inhoud die met behulp van AI tot stand komt, of dat nu gaat om afbeeldingen, audio of video's (denk aan deepfakes), moet duidelijk als door AI gecreëerd worden aangeduid. Zo weten gebruikers dat ze met dergelijke content te maken hebben.


Innovatie stimuleren


De wet beoogt KMO's/MKB's en start-ups de mogelijkheid te geven AI-modellen te ontwikkelen en te testen voordat deze algemeen beschikbaar worden.

Om dit mogelijk te maken, moeten nationale autoriteiten bedrijven toegang geven tot een testomgeving die zo veel mogelijk lijkt op de werkelijke omstandigheden.

Volgende stappen


Het Parlement heeft de AI-verordening in maart 2024 goedgekeurd. Volledige toepassing volgt 24 maanden na de datum waarop de regelgeving actief wordt, maar sommige onderdelen gelden al eerder:

 • Het verbod op AI-systemen die onaanvaardbare risico's vormen, start zes maanden na inwerkingtreding.

 • Gedragscodes zijn van toepassing negen maanden na inwerkingtreding.

 • Regels voor algemene AI-systemen die aan transparantievereisten moeten voldoen, zijn geldig twaalf maanden na inwerkingtreding.

Systemen met een hoog risico krijgen meer tijd om aan de eisen te voldoen, omdat de verplichtingen voor hen 36 maanden na inwerkingtreding gelden.Meer over de digitale maatregelen van de EU