Een halt toeroepen aan greenwashing: hoe de EU groene claims reguleert

De EU wil een einde maken aan greenwashing en consumenten meer informatie geven over de duurzaamheid van producten die ze kopen.

Om de rechten van consumenten beter te beschermen, milieuvriendelijke beslissingen te bevorderen en een circulaire economie op te bouwen waarin materialen worden hergebruikt en gerecycled, werkt het Europees Parlement aan een update van bestaande regels met betrekking tot handelspraktijken en consumentenbescherming.

Een verbod op greenwashing 


Natuurlijk, eco, milieuvriendelijk... Veel producten hebben deze labels, maar heel vaak zijn deze claims niet bewezen. De EU wil ervoor zorgen dat alle informatie over de impact van een product op het milieu, de levensduur, repareerbaarheid, samenstelling, productie en gebruik wordt ondersteund door verifieerbare bronnen.


Wat is greenwashing?

  • De praktijk van het geven van een valse indruk van de milieueffecten of voordelen van een product, wat consumenten kan misleiden.

Om dat te bereiken zal de EU het volgende verbieden:

  • generieke milieuclaims op producten zonder bewijs

  • claims dat een product een neutraal, verminderd of positief effect heeft op het milieu omdat de producent emissies compenseert

  • duurzaamheidslabels die niet gebaseerd zijn op goedgekeurde certificeringsregelingen of opgesteld door overheidsinstanties

De duurzaamheid van producten bevorderen 

Het Europees Parlement wil ervoor zorgen dat consumenten volledig op de hoogte zijn van de garantieperiode, waarin consumenten op kosten van de verkoper om reparatie van defecte producten kunnen vragen. Volgens de EU-wetgeving hebben producten een garantie van minimaal twee jaar. Bijgewerkte regels voor consumentenbescherming introduceren een nieuw label voor producten met een verlengde garantieperiode.

De EU verbiedt ook:

  • reclame te maken voor goederen met ontwerpkenmerken die de levensduur van een product kunnen verkorten

  • het maken van onbewezen duurzaamheidsclaims in termen van gebruiksduur of -intensiteit onder normale omstandigheden

  • goederen voor te stellen als repareerbaar wanneer dit niet het geval is

86%

van de EU-consumenten wil betere informatie over duurzaamheid

Achtergrond en volgende stappen 


In maart 2022 stelde de Europese Commissie voor om de EU-consumentenregels bij te werken om de groene overgang te ondersteunen. In september 2023 bereikten het Parlement en de Raad een voorlopig akkoord over de bijgewerkte regels (Engels).

De leden van het Europees Parlement hebben de overeenkomst goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg in januari 2024, gevolgd door de Raad in februari 2024. Lidstaten hebben 24 maanden de tijd om de update in hun nationale wetgeving op te nemen.

Wat doet de EU nog verder om duurzame consumptie te bevorderen?


De EU werkt aan andere dossiers om consumenten te beschermen en duurzame consumptie te bevorderen:

  • Groene claims (Engels): Deze richtlijn is een aanvulling op het EU-verbod op greenwashing en introduceert een verificatiesysteem voor bedrijven die milieugerelateerde claims willen maken. Voordat bedrijven dergelijke claims voor hun producten kunnen gebruiken, moeten ze daarvoor bewijs leveren en vooraf goedkeuring krijgen van controleurs die door EU-landen zijn aangewezen. Europarlementariërs hebben in maart 2024 hun standpunt over dit dossier aangenomen en het nieuwe Parlement zal er na de Europese verkiezingen verder aan werken.

  • Ecodesign (Engels): de EU wil minimumnormen invoeren bij productontwikkeling om bijna alle producten op de markt duurzaam, duurzaam en milieuvriendelijk te maken.

  • Recht op reparatie: de EU wil het recht van consumenten op reparatie van producten garanderen en reparatie stimuleren in plaats van weggooien en nieuwe producten kopen.