Europejska strategia w zakresie danych: oczekiwania Parlamentu

Dowiedz się, jak posłowie chcą kształtować unijne przepisy dotyczące udostępniania danych nieosobowych, aby pobudzić innowacje i gospodarkę, chroniąc prywatność.

Globalna sieć i wymiana danych w Europie
©AdobeStock/Sdecoret

Dane są w centrum transformacji cyfrowej UE, która wpływa na wszystkie aspekty społeczeństwa i gospodarki. Są niezbędne dla rozwoju sztucznej inteligencji, która jest priorytetem UE, i dają ogromne możliwości dla innowacji, odbudowy po kryzysie koronawirusowym i rozwoju, na przykład w dziedzinie zdrowia i zielonych technologii.

Big data: definicja, korzyści, wyzwania  oraz czego Parlament oczekuje od regulacji ws. sztucznej inteligencji?

W odpowiedzi na przedstawioną przez KE europejską strategię w zakresie danych, w sprawozdaniu przyjętym 24 marca, Parlament wezwał do przyjęcia prawodawstwa ukierunkowanego na człowieka w oparciu o europejskie wartości ochrony prywatności i przejrzystości, które umożliwią europejskim przedsiębiorstwom i obywatelom korzystanie z potencjału danych przemysłowych i publicznych w UE.

Parlament oczekuje, że jego zalecenia zostaną uwzględnione w nowej ustawie o danych, którą Komisja Europejska planuje przedstawić w 2022 roku.Korzyści z gospodarki opartej na danych w UE

Posłowie stwierdzili, że kryzys koronawirusowy uwydatnił potrzebę skutecznego prawodawstwa dotyczącego danych, które będzie wspierać badania i innowacje. Ogromne ilości wysokiej jakości danych, w szczególności danych nieosobowych - przemysłowych, publicznych i handlowych - już istnieją w UE, ale ich pełny potencjał nie został jeszcze zbadany, a w nadchodzących latach zostanie wygenerowanych znacznie więcej danych. Dlatego posłowie oczekują, że przepisy dotyczące danych pomogą wykorzystać ten potencjał i udostępnią dane europejskim przedsiębiorstwom, w tym MŚP, i naukowcom.

Umożliwienie przepływu danych między sektorami i krajami pomoże europejskim przedsiębiorstwom wprowadzać innowacje i rozwijać się w UE i na świecie, a także pomoże UE stać się liderem w zakresie gospodarki opartej na danych.

Komisja Europejska przewiduje, że wartość gospodarki opartej na danych w UE może wzrosnąć do 829 mld euro w 2025 r. z 301 mld euro w 2018 r., a liczba specjalistów ds. danych wzrośnie z 5,7 mln do 10,9 mln.

Globalni konkurenci Europy, tacy jak Stany Zjednoczone i Chiny, szybko wprowadzają innowacje i mają swoje podejścia do dostępu do danych i ich wykorzystywania. Aby stać się liderem w zakresie gospodarki opartej na danych, UE powinna wypracować europejski sposób na uwolnienie potencjału i wyznaczanie standardów.


Zasady ochrony prywatności, przejrzystości i praw podstawowych

Posłowie stwierdzili, że przepisy powinny opierać się na unijnych wartościach takich jak ochrona prywatności, przejrzystość i poszanowanie praw podstawowych. Wolne udostępnianie danych musi być ograniczone do danych nieosobowych lub danych nieodwracalnie zanonimizowanych. Osoby fizyczne muszą mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi i być chronione przez przepisy UE o ochronie danych, w szczególności RODO.

Parlament zaapelował do Komisji Europejskiej i państw członkowskich o współpracę z innymi krajami w zakresie globalnych standardów, które będą promować wartości i zasady UE, zapewniając jednocześnie utrzymanie konkurencyjności unijnego rynku.


Europejskie przestrzenie danych i infrastruktura big data

Wzywając do swobodnego przepływu danych, posłowie zaapelowali do Komisji Europejskiej i państw członkowskich o stworzenie sektorowych przestrzeni danych, które umożliwią wymianę danych przy jednoczesnym przestrzeganiu wspólnych wytycznych, wymogów prawnych i protokołów. Posłowie zauważyli, że w świetle pandemii należy zwrócić szczególną uwagę na wspólną europejską przestrzeń danych dotyczących zdrowia.

Ponieważ sukces strategii dla danych zależy w dużej mierze od infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych, posłowie wezwali do przyspieszenia rozwoju technologicznego w UE, takiego jak technologia cyberbezpieczeństwa, światłowody, 5G, 6G, i z zadowoleniem przyjęli propozycje zwiększenia roli Europy w obszarach takich jak superkomputery i komputery kwantowe. Ostrzegli, że należy zająć się przepaścią cyfrową między regionami, aby zapewnić równe możliwości, zwłaszcza w świetle odbudowy po pandemii koronawirusa.


Big data a środowisko

Chociaż dane mogą wesprzeć zielone technologie i unijny cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., sektor danych jest odpowiedzialny za ponad 2% globalnych emisji gazów cieplarnianych. W miarę swojego rozwoju musi skupić się na zmniejszaniu śladu węglowego i zmniejszaniu ilości e-odpadów, stwierdzili posłowie.


Przepisy o udostępnianiu danych

Komisja Europejska przedstawiła europejską strategię w zakresie danych w lutym 2020 r. jako część swojej strategii cyfrowej.

Aby usprawnić dzielenie się danymi w UE, w 2022 r. przyjęto akt o zarządzaniu danymi w ramach strategii dotyczącej danych. Ma na celu zwiększenie dostępności danych i wzmocnienie zaufania do udostępniania danych i pośredników. Zacznie obowiązywać we wrześniu 2023 roku.

Kolejnym krokiem było przyjęcie przez Parlament Europejski w marcu 2023 r. stanowiska na temat aktu w sprawie danych, który ułatwi przedsiębiorcom dostęp do dużej ilości wysokiej jakości danych przemysłowych. Parlament jest tym samym gotowy do rozpoczęcia negocjacji z Radą w sprawie ostatecznego kształtu tego prawa.

Dowiedz się więcej o tym, jak UE kształtuje świat cyfrowy
Europejska strategia w zakresie danych

Zarządzanie danymi w UE: akt w sprawie zarządzania danymi